• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Izglītība - Prof. mag. studijas

Izglītība - Prof. mag. studijas

Course Information

Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē,
vai profesionālais maģistrs izglītības zinātnē un vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no sekojošiem virzieniem:

- bioloģijas un ķīmijas skolotājs,
- ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs,
- fizikas un matemātikas skolotājs,
- matemātikas un informātikas skolotājs,
- latviešu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/otrā valoda),
- krievu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/svešvaloda),
- angļu valodas un vācu vai franču, vai zviedru, vai spāņu, vai poļu valodas skolotājs,
- vācu valodas un angļu vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas skolotājs,
- poļu valodas un angļu vai vācu, vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas skolotājs,
- vēstures un sociālo zinību vai kulturoloģijas skolotājs;
- vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājs
- kulturoloģijas skolotājs,
- vizuālās mākslas skolotājs.

Studiju programmas raksturojums: pēc studiju programmas apguves izglītojamie ar iepriekš iegūtu atbilstošo akadēmisko bakalaura grādu vai atbilstošo profesionālo augstāko izglītību dabaszinātņu vai humanitāro zinātņu jomā iegūst profesionālā maģistra grādu izglītībā vai 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju - vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem un profesionālā maģistra grādu izglītībā.

Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās maģistra studijas skolotāju izglītībā, sekmējot padziļinātu pedagoģiskās kompetences attīstību un sagatavošanos patstāvīgai uz ilgtspējīgu attīstību orientētai zinātniskās pētniecības darbībai izglītības jomā.

Studiju programmas uzdevumi:

•nodrošināt kritiski refleksīvu izpratni par pedagoģiju kā zinātņu nozari tās attīstības daudzveidībā gan vispārīgi, gan vienā no piedāvātajām pedagoģijas apakšnozarēm vai skolotāja profesionālās kvalifikācijas specializācijām; ◦izglītot 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus skolotāju izglītībā, dodot iespēju apgūt vidējās izglītības skolotāja kvalifikāciju divos mācību priekšmetos, sekmējot viņu konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos;

•nodrošināt pētniecisko prasmju attīstību un aktivizēt to izmantošanu ar izglītību saistītu problēmu risināšanai un izglītības darbības izvēlētajā pedagoģijas apakšnozarē vai skolotāja profesionālās kvalifikācijas specializācijā sasaistei ar pedagoģijas teoriju;
•veicināt kritiski refleksīvu profesijas standartiem atbilstošu pedagoģiskās kompetences attīstību, kas paplašina un padziļina pedagoga profesionālās darbības atskaites sistēmu un profesionālās identitātes pilnveidi, un to orientē uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

•turpināt studijas doktorantūrā.
•iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes sabiedriskajās, tūrisma, menedžmenta un citās iestādēs.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 vai 2,5 gadi (pilna laika); 2,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Bakalaura grāds atbilstošajā dabaszinātņu, humanitāro zinātņu nozarē vai mākslas jomā, vai 2. līmeņa augstākā profesionālā vai tai pielīdzināma augstākā izglītība atbilstošajā dabaszinātņu, humanitāro zinātņu vai mākslas jomā; konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 1300 EUR gadā (pilna laika); 1200 EUR gadā (nepilna laika) (2018./19.)

Credits: 

ECTS 120 vai 150

Provider Information

Provider Name: 
Daugavpils Universitāte
Provider Contact Info: 

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
65422180, 65422922
du@du.lv
www.du.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē; Vidējās izglītības skolotājs