• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Interpr., Speech Impairm., SQ

Interpr., Speech Impairm., SQ

Course Information

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu sosiaali- ja terveysalan arvoihin sekä puhevammaisten tulkkauspalvelun eettisiin periaatteisiin. Työssä tarvitaan joustavuutta, kykyä sopeutua monimuotoisiin ammattitehtäviin ja asiantuntijaohjaukseen. Tutkinnon suorittanut toimii yhteistyössä
asiakkaan ja hänen suostumuksellaan tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden ja asiakkaan lähihenkilöiden kanssa. Tutkinnon suorittanut tuntee alaa säätelevän lainsäädännön ja palvelujärjestelmän.

Tutkinnon suorittanut osaa työssään ottaa huomioon puhevamman aiheuttaman toiminnallisen häiriön. Hän osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä asiakkaan oikeuden kommunikointiin sekä kommunikoinnin tarpeet ja mahdollisuudet. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää ja soveltaa asiakkaan käyttämiä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Hän käyttää työskentelyssään kommunikoinnin manuaalisia ja teknisiä apuvälineitä. Sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset taidot ovat työssä tärkeitä. Tutkinnon suorittanut hallitsee hyvin suullisen ja kirjallisen ilmaisun. Hän osaa toimia puhevammaisen yhteisössä ohjaavana, tukevana ja kannustavana ammattihenkilönä. Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa arvioida kriittisesti omaa työtään ja osaa toimia tulkkipalveluverkostossa. Ammattitaidon kehittäminen edellyttää kykyä ja halua jatkuvaan oman toiminnan arviointiin, työn laadun ja työtapojen kehittämiseen sekä tarvittavan työnohjauksen hakemiseen.

Puhevammaisten tulkki voi toimia puhevammaisten tulkkauspalvelulain lisäksi myös muiden lakien mukaisen tulkkauspalvelun tuottajina. Puhevammaisten tulkin palvelun tilaajana ja työnantajana voivat Kansaneläkelaitoksen ohella toimia esim. eri hallinnonalat, oikeuslaitos, oppilaitokset, koulut, yksityiset yhdistykset tai muut tahot.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Costs: 

58.00

Provider Information

Provider Name: 
Yrkesakademin i Österbotten, Vasa
Provider Contact Info: 

06 324 2010
06 324 2000
Kungsgårdsvägen 30 A, 65380, VASA
06 324 2000
06 324 2010

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kungsgårdsvägen 30 A, 65380, VASA