• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Intell. Disability Services,FQ

Intell. Disability Services,FQ

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- tuntee kehitysvamma-alan työn arvot ja tunnistaa erilaiset ihmiskäsitykset
- noudattaa työssään kehitysvamma-alan eettisiä periaatteita, toimii alan julistusten, ihmisoikeussopimusten, säädösten ja ohjeiden mukaisesti
- osaa määritellä kehitysvammaisuuden ja osaa käyttää tietoa työssään
- osaa tukea kehitysvammaisen henkilön mahdollisuuksia itsemääräämiseen ja hyvään elämään
- osaa toimia kehitysvammaisen henkilön asemaa ja sosiaaliturvaa määrittävien säädösten mukaan
- osaa käyttää erilaisia palvelujärjestelmän toimintoja ja palveluita
- osaa huolehtia omasta ja työyhteisönsä työhyvinvoinnista
- osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan
- osaa ottaa huomioon kehitysvammaisen henkilön toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä
- osaa arvioida ja kartoittaa henkilön tarpeet ja voimavarat sekä tuen, kuntoutuksen ja hoidon tarpeet ja käyttää asiakaslähtöisesti palvelu-, tuki-, hoito- ja kuntoutussuunnitelmia
- tuntee oppimisen keskeisiä piirteitä ja osaa soveltaa tietojaan kehitysvamma-alalla
- osaa antaa ja välittää sosiaalista tukea päivittäisessä toiminnassa ja itsenäisessä suoriutumisessa
- hallitsee vaikeimmin kehitysvammaisten henkilöiden perushoidon
- tuntee yleisimmät sairaudet ja autismin häiriöt
- osaa ottaa huomioon kehitysvammaisen aisti- ja motoriset toiminnot
- osaa ohjata ja tukea liikuntavammaista henkilöä
- hallitsee valitsemiensa tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset:
- tunnistaa eri ikä- ja kehitysvaiheiden mukaisen vuorovaikutuksen ja osaa käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja luoda toimivia kommunikaatioympäristöjä
- osaa toimia oppimisen ohjaamisessa ja taitojen opettamisessa
- osaa tukea itsenäistymistä ja aktiivisuutta
- osaa tehdä yhteistyötä perheen, moniammatillisen työryhmän ja erilaisten verkostojen kanssa
- ymmärtää taiteen ja kulttuurin merkityksen hyvinvoinnille ja osaa hyödyntää niitä työssään kehitysvamma-alalla
- yrittäjyyden valinnut osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia alan yrittäjänä ja osaa selvittää yrittämisen edellytykset ja käytännön toimenpiteet.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Costs: 

58

Provider Information

Provider Name: 
Jyväskylän aikuisopisto
Provider Contact Info: 

aikuisopisto@jao.fi
040 341 6412
040 341 5055
PL 472, 40101, JYVÄSKYLÄ
Viitaniementie 1, 40100, JYVÄSKYLÄ

Course Locations

Reference Data

Course address:

Viitaniementie 1, 40100, JYVÄSKYLÄ