• EQF Home Page Icon

Qualification: Instructor B

Instructor B

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Informeert de betrokken actoren over de sportdiscipline, de organisatie van de sessies en de prestaties van de sporter(s) en het team (G120401 Id14047-c)
- Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten tot op provinciaal/landelijk niveau
- Begeleidt sporters tot op provinciaal/landelijk niveau op het vlak van fitheid en gezondheid
- Geeft informatie over de praktische organisatie van sportsessies
- Onderhoudt contact met de ouders van jeugdige sporters
- Onderhoudt contact met alle overige betrokken actoren (trainers, wedstrijdbegeleidingsteam, assistenten, talentscouts, scoutingsteam, bestuur)

● Volgt het sportproject tot op provinciaal/landelijk niveau op, evalueert het en stelt verbeteringen voor (G120401 Id16887-c)
- Meet effecten en resultaten
- Rapporteert over effecten en resultaten
- Zoekt verbeterpunten
- Gaat actief op zoek naar nieuwe concepten en procedures
- Volgt sportspecifieke en sporttakoverschrijdende evoluties op (technisch, tactisch, ontwikkelingslijnen, materiaal, enz.)

● Bepaalt het (begin)niveau van de sporter en bepaalt de sportieve doelstellingen (G120401 Id12197-c)
- Organiseert een gesprek
- Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond
- Identificeert incentives en obstakels om recreatieve en/of competitieve prestaties te leveren zowel op technisch als tactisch vlak

● Werkt het sportproject tot op provinciaal/landelijk niveau uit volgende de visie van de organisatie (G120401 Id8660-c)
- Neemt deel aan het werkoverleg
- Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, enz.)
- Rapporteert, indien nodig, aan de verantwoordelijke

● Stemt de sessie af op het provinciaal/landelijke niveau van de doelgroep en maakt het materiaal of de uitrusting klaar (G120401 Id24946-c)
- Gebruikt een lessenplan, eindtermen, kennisbronnen, enz.
- Maakt zelfstandig een trainingsvoorbereiding op voor sporters tot op provinciaal/landelijk niveau, met technische en tactische aspecten op basis van (competitie)doelstellingen
- Houdt rekening met diversiteit, verwachtingen, beleving, enz. van de sporters
- Bouwt oefeningen geleidelijk op
- Stemt het materiaal af op het provinciaal/landelijk niveau van de sporter(s)

● Stelt oefeningen aan de sporters voor en staat ze technisch, tactisch, conditioneel en mentaal bij tot op provinciaal/landelijk niveau (G120401 Id16698-c)
- Past taalgebruik en sportniveau aan de sporters aan
- Formuleert concrete leerdoelen en bespreekt die met de sporter(s)
- Legt de regels van een sporttak uit
- Leert de (basis)technieken van een sporttak aan
- Kan technische en tactische handelingen aanleren tot op het provinciaal/landelijk niveau
- Demonstreert en leert technieken, houdingen en motorische gedragingen aan
- Voorziet voldoende warming-up en cooling-down
- Heeft aandacht voor blessurepreventie (belasting-belastbaarheid)
- Verbetert fouten in de techniek
- Geeft extra instructies indien nodig
- Vraagt om feedback over de oefeningen
- Volgt de sportieve evoluties op
- Stelt het trainingsprogramma bij op basis van de noden en vorderingen
- Verdeelt de aandacht over de verschillende sporters
- Vermijdt gevaarlijke situaties, risico’s en potentieel gevaarlijke oefeningen
- Controleert het naleven van de veiligheidsregels en aanwijzingen

● Kijkt sportmateriaal en -uitrusting na (G120401 Id6779-c)
- Ziet er op toe dat sporters het materiaal opgeruimd en netjes achterlaten
- Adviseert bij de aanschaf van materiaal
- Kijkt sportmateriaal na en kan het onderhouden

● Begeleidt en coacht sporters of teams tijdens een competitie tot op nationaal niveau en bepaalt persoonlijke of collectieve verbeteringen (G120401 Id21225-c)
- Maakt een basisanalyse van de wedstrijd
- Stelt een tactiek, wedstrijdplan en/of teamopstelling op
- Lijst op wat en wie mee moet naar een wedstrijd
- Handelt wedstrijdformaliteiten en andere administratie af
- Informeert de sporter(s)
- Houdt voor- en nabesprekingen over de sportprestaties
- Heeft aandacht voor en stimuleert het groepsgevoel
- Heeft aandacht voor zowel het lichamelijke als het mentale welzijn
- Motiveert de topsporters, moedigt ze aan en biedt hen structuur
- Spreekt sporters aan op hun sportgedrag
- Grijpt in wanneer de veiligheid van de sporters in het gedrang komt

● Denkt communicatieacties uit over de activiteiten voor een sporter of een team tot op provinciaal/landelijk niveau (G120401 Id17985-c)
- Gebruikt moderne media om te communiceren met alle betrokken actoren
- Presenteert informatie op een manier die belangstelling wekt
- Past taalgebruik en boodschap aan de sporter(s) aan

● Scout individuele sporters en/of teams tot op provinciaal/landelijk niveau in functie van talentdetectie en wedstijdprestaties (G120401 Id32099-c)
- Beoordeelt prestaties, motivatie en aanleg van sporters
- Beoordeelt of sporters in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling in de sport
- Overlegt met en/of rapporteert aan de betrokkenen (trainer, ouders, sporter, ….)
- Kan tests, afnemen en evalueren in functie van talentscouting

● Coördineert de activiteiten van een begeleidingsteam op provinciaal/landelijk niveau (G120401 Id18000-c)
- Gebruikt kantoorsoftware
- Stemt de planning af op de duur en volgorde van de opdrachten
- Stemt de planning af op de vaardigheden van de medewerkers
- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten
- Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
- Ziet er op toe dat veiligheids- en ethische voorschriften gerespecteerd worden

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van methoden om spel- en wedstrijdsituaties te analyseren
● Kennis van gedragsverandering
● Kennis van de relatie tussen beweging en gezondheid in functie van een gezonde sportbeoefening
● Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen
● Kennis van communicatietechnieken en -vaardigheden en omgang met diverse doelgroepen
● Kennis van competentiemanagement in functie van het aansturen van de Initiator
● Kennis van de sociale vaardigheden
● Kennis van (fouten)analyse door directe observatie van sporters
● Kennis van technische en tactische aspecten
● Kennis van de sportgerelateerde wetenschappen anatomie, ontwikkelingsleer (met inbegrip van ontwikkelingslijnen) en motorisch leren
● Kennis van psychomotorische en –sociale ontwikkeling
● Kennis van EHBO en het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid
● Kennis van materiaal
● Kennis van ethisch verantwoord sporten
● Kennis van verschillende sportgerelateerde visies (o.a. van de sportfederatie)
● Kennis van het opmaken van een basisprofiel van de sporter
● Kennis van korte - en middellange termijndoelstellingen voor de individuele sporter en het team
● Kennis van wedstrijdkalenders, -reglementen en -procedures
● Kennis van ontwikkelingslijnen en gerelateerde oefenstof
● Kennis van informatiekanalen, informaticatoepassingen en softwarepakketten
● Kennis van opvoedkunde
● Kennis van didactiek en methodiek

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen opvolgen en toepassen van nieuwe trends, concepten en procedures
● Het kunnen opstellen van een trainingsvoorbereiding, op technisch en tactisch vlak, in functie van een ontwikkelingslijn
● Het kunnen formuleren van concrete leerdoelen (technisch en tactisch)
● Het kunnen bevorderen, begeleiden en bewaken van het groepsproces van zowel sporters als medewerkers
● Het kunnen presenteren van informatie op een manier die belangstelling wekt
● Het kunnen beoordelen van recreatieve en/of competitieve prestaties, motivatie en aanleg van sporters
● Het kunnen beoordelen of sporters in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling in de sport
● Het kunnen overleggen met en/of rapporteren aan de betrokkenen (trainer, ouders, enz.)
● Het kunnen verbaal en non-verbaal communiceren, zowel met de individuele sporter, het team als de overige betrokken actoren (trainers, bestuur, ouders, enz.)
● Het kunnen opvolgen van sportspecifieke en sporttakoverschrijdende evoluties (technisch, tactisch, ontwikkelingslijnen, materiaal, enz.)
● Het kunnen individuele en collectieve feedback geven en vragen
● Het kunnen motiveren, aanmoedigen en structuur bieden aan de sporter(s)
● Het kunnen maken van een basisprofiel van de sterktes en zwaktes van de sporter
● Het kunnen observeren, analyseren, detecteren, evalueren en remediëren
● Het kunnen gepast pedagogisch en ethisch verantwoord omgaan met sporters
● Het kunnen technische en tactische handelingen aanleren tot op het provinciaal/landelijke niveau
● Het kunnen opstellen en evalueren van leerdoelen (technisch en tactisch) op korte en middellange termijn
● Het kunnen begeleiden, training geven, coachen en talent identificeren en selecteren conform de visie van de sportfederatie

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen identificeren van obstakels om te sporten (o.a. demotivatie), het kunnen helpen van de sporter om deze uit de weg te ruimen (reactief) en het kunnen vermijden dat ze (opnieuw) opduiken (proactief)
● Het kunnen aanzetten tot sporten
● Het kunnen aanpassen van het aanbod, rekening houdend met randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met handicap, enz.) en het kunnen rekening houden met heterogeniteit, diversiteit, verwachtingen, beleving , enz. van de sporter(s)
● Het geleidelijk kunnen opbouwen van oefeningen en het kunnen bijstellen van de oefenstof op basis van noden en vorderingen
● Het kunnen afstemmen van het materiaal op het niveau van de sporters
● Het kunnen aanpassen van oefenstof met betrekking tot technische en tactische aspecten en de verbetering hiervan
● Het kunnen inschatten, herkennen en desgevallend vermijden van gevaarlijke situaties, risico’s en oefeningen
● Het kunnen opstellen van ee

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4