• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus

Course Information

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksessa perehdyt erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitteluun. Yhteisissä ammatillisissa opinnoissa saat laajan perusosaaminen rakennustekniikan eri aihealueilta.

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään rakennustyömaan tuotantotekniikkaan ja tuotannon ohjausmenetelmiin. Opiskelija oppii tuntemaan rakennusliikkeen hankintatoimen perusteet ja logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneella on myös valmiudet verrata vaihtoehtoisia työmenetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi.

Isännöinnin suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään asuin- ja kiinteistöosakeyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallintoon, kirjanpidon periaatteisiin sekä asunto-osakeyhtiön sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtäviin. Suuntautumisvaihtoon kuuluvissa laitetekniikan opintojaksoissa opitaan ymmärtämään kiinteistön laitteisiin ja automaatiotekniikkaan liittyvän tiedonhallinnan merkitys kiinteistön ylläpidossa.

Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään puun ja erilaisten puupohjaisten tuotteiden käyttöön rakennusmateriaalina, puun teolliseen käsittelyyn, puutuotteiden markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Puurakentamisen tekniset ratkaisut ja puurakentamisen työmaatekniikka tulevat myös tutuiksi.

Yrittäjyyspolku-moduulissa perehdytään liiketoiminnan aloittamiseen ja toteuttamiseen liittyviin asioihin kuten yritysidean rakentamiseen, markkinointiin, laskentatoimeen sekä yhteistyöverkoston rakentamiseen.

 

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Kajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus
Provider Contact Info: 

08 6189 9626
044 7101 564
PL 52, 87101, KAJAANI
Kuntokatu 5, 87100, KAJAANI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Insinööri (AMK)
Qualification awarded description:

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksessa perehdyt erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitteluun. Yhteisissä ammatillisissa opinnoissa saat laajan perusosaaminen rakennustekniikan eri aihealueilta.

Suuntaavissa opinnoissa syvennät tuotantotekniikkaan, isännöintiin tai puurakentamiseen liittyvää osaamista. Suuntaavissa opinnoissa on mahdollista suorittaa myös yrittäjyyteen perehdyttävä Yrittäjyyspolku-moduuli.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus antaa perustiedot kyseessä olevan suuntautumisvaihtoehdon mukaisella alalla käytettävien laitteiden, järjestelmien ja menetelmien toimintaperiaatteista ja rakenteista sekä suunnittelun, toteutuksen ja kunnossapidon menetelmistä. Koulutus kehittää taitoa soveltaa opintoja siten, että henkilö pystyy lyhyen työkokemuksen jälkeen itsenäisesti, oma-aloitteisesti ja yhteistyökykyisesti hoitamaan alan tehtäviä.

Koulutus tuottaa valmiudet alan käyttö- ja ylläpitosuunnittelu-, johtamis- ja asiantuntijatehtäviin sekä yrittäjyyteen. Koulutus antaa lisäksi teknillisen kokonaisnäkemyksen, jonka pohjalta insinööri osaa tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta taloudellisuuden, työvoiman, ympäristönsuojelun, energian taloudellisen käytön sekä yhteiskunnan vaatimukset huomioon ottaen.

Koulutus antaa markkinointi-, hallinto- ja johtotehtävissä työskenteleville tarvittavat tuotantotalouden, henkilöstöasiain, kansainvälisen yhteistyön sekä ympäristönsuojelun perustiedot. Koulutuksessa luodaan myös edellytykset alan jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistumiselle.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kuntokatu 5, 87100, KAJAANI