• EQF Home Page Icon

Qualification: informatikai szakember az elektronikus oktatás területén

informatikai szakember az elektronikus oktatás területén

Qualification Information

A képzés célja:
     A képzés célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a hallgatóknak, amelyek alapján képessé válnak arra, hogy az elektronikus oktatás szabályai szerint tanítsanak, tananyagot fejlesszenek, laborgyakorlatokat dolgozzanak ki, az elektronikus oktatás szoftver keretrendszereit alkalmazzák. Az elektronikus oktatási szakemberek az elméleti ismereteken alapuló gyakorlati képzés és önálló feladatok megoldása során az elektronikus tananyagok tervezésére, összeállítására és kidolgozására vonatkozó tudást és tapasztalatokat szerezhetnek.
     A képzés során megszerzett ismeretek birtokában a végzett hallgatók az oktatási intézmények, távoktatással foglalkozó vállalatok, továbbá a nagyvállalatok belső oktatási szervezetei számára, az elektronikus oktatási anyagok megtervezésében, kidolgozásában és az oktatási programok lebonyolításában, e tevékenységek irányításában válhatnak fontos munkatárssá.
     A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
     – Nyitottság, széles körű (informatikai és pedagógiai) érdeklődés,
     – Intuíció, tanulási készség és rugalmasság,
     – Problémafelismerő készség, információ feldolgozási képesség,
     – Alkalmasság a csoportmunkában való részvételre, együttműködésre,
     – Kezdeményezőkészség, döntéshozatali képesség
     Az elektronikus oktatási képzés során megszerezhető kompetenciák:
     A hallgatók a képzés során olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyek felhasználásával képessé válnak – időhöz és helyhez nem kötött – korszerű oktatási anyagok kidolgozására, illetve alkalmazására, így az alább felsorolt tevékenységek elvégzésére lesznek képesek:
     – Oktatási intézmények hagyományos nappali képzésben és távoktatásban felhasznált távoktatási és elektronikus oktatási anyagainak kidolgozására és tanítására,
     – Nagyvállalatoknál, az új belépők számára szükséges alapismeretek oktatására és a gyakorlott dolgozók továbbképzésére szolgáló elektronikus anyagok készítésére,
     – Multimédiás anyagok kidolgozására kulturális intézmények (múzeumok, kiállítások, könyvtárak) számára, ahol a tárgyak megismertetésében előnyös a multimédiás magyarázat és rendszeresen változik a bemutatandó tárgyak egy csoportja,
     – Távoktató és elektronikus oktató rendszerek, és eszközök fejlesztésében való részvételre.
     A képzés során megszerezhető ismeretek:
     Alapismeretek:
     – Matematikai, statisztikai, informatikai és pedagógiai alapismeretek,
     – Multimédiás elméleti és gyakorlati ismeretek,
     – Az elektronikus oktatás szereplőinek és alapelemeinek megismerése.
     Az elektronikus oktatás elmélete és gyakorlata:
     – Informatikai eszközök: adatbázis rendszerek, adatbányászat, számítógéphálózatok, internetes távközlés,
     – Oktatási rendszerek, az elektronikus oktatás új irányai, eszközei, szabványai és módszerei,
     – E-learning, multimédiás tananyagfejlesztés, távoktatási gyakorlatok, elektronikus tananyag készítése hagyományos tananyagból.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pázmány Péter Katolikus Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education