• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Informatika in tehnologije komuniciranja (Informatics and Technologies of Communication)

Informatika in tehnologije komuniciranja (Informatics and Technologies of Communication)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program omogoča pridobitev širokega spektra kompetenc, ki so usmerjene v strokovno in znanstveno področje informatike in tehnologij komuniciranja, ki so med seboj neločljivo povezane in prepletene. Pridobitev širokega spektra kompetenc, ki so usmerjene v strokovno in znanstveno področje informatike in tehnologij komuniciranja ter so med seboj neločljivo povezane in prepletene. Študijski program te visoko-strokovne kompetence dopolnjuje s spektrom znanj in kompetenc, ki omogočajo oblikovanje večplastnega, širokega in prilagodljivega profila diplomanta. Te kompetence obsegajo področja upravljanja tehnologij, projektnega vodenja in ključna poslovna ekonomska znanja ter znanja inovacijskega managementa. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34), matematika in statistika (46), strojništvo in obdelava kovin (521), elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: računalništvo (48). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: poslovne in upravne vede (34), ekonomija (314), matematika in statistika (46), strojništvo in obdelava kovin (521), elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: računalništvo (48).

POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: matematika in statistika (46), strojništvo in obdelava kovin (521), elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34). Opraviti mora naslednje študijske obveznosti: predmete Objektno programiranje v Javi (6 ECTS), Podatkovne baze I (6 ECTS), Osnove spletnih tehnologij (6 ECTS) in Varnost IKT (6 ECTS) morajo opraviti vsi kandidati; kandidati, ki se vpisujejo iz področij matematika in statistika (46), strojništvo in obdelava kovin (521), elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523) morajo opraviti še predmet Modeliranje poslovnih procesov (6 ECTS); kandidati, ki se vpisujejo iz področij ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34) pa predmet Konvergenca in integracija sistemov (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: računalništvo (48).

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika in statistika (46), strojništvo in obdelava kovin (521), elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), informacijska varnost (861), ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje študijske obveznosti: predmete Objektno programiranje v Javi (6 ECTS), Podatkovne baze I (6 ECTS), Osnove spletnih tehnologij (6 ECTS) morajo opraviti vsi kandidati; kandidati, ki se vpisujejo iz področij matematika in statistika (46), strojništvo in obdelava kovin (521), elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34) morajo opraviti še predmet Varnost IKT (6 ECTS), kandidati, ki se vpisujejo iz področij matematika in statistika (46), strojništvo in obdelava kovin (521), elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), informacijska varnost (861), morajo opraviti še predmet Modeliranje poslovnih procesov (6 ECTS); kandidati, ki se vpisujejo iz področij ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34) predmet Konvergenca in integracija sistemov (6 ECTS); kandidati, ki se vpisujejo iz področja informacijska varnost (861) pa predmet Arhitekture IS in vzorci (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: računalništvo (48). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena z zaključnim delom 100 %.

POGOJ ZA PREHOD: "Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: računalništvo (48), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu."

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Faculty of Electrical Engineering and Computer Science)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: feri@uni-mb.si
Spletni naslov: http://www.feri.um.si
Telefon: (+386) 02 220 7000

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir informatike in tehnologij komuniciranja - magistrica inženirka informatike in tehnologij komuniciranja
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. inf. in tehnol. kom.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 001, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 010, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kolodvorska ulica 002E, Lendava

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Podlubnik 001B, Škofja Loka

Course location information:

Slovenija