• EQF Home Page Icon

Qualification: Industrial packer

Industrial packer

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00595)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00596)
- Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
- Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s )
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

* PBM’s = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM’s = collectieve beschermingsmiddelen

● Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00597)
- Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
- Richt de werkplaats (ergonomisch) in
- Beperkt stofemissie
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)

● Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder (co 00598)
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
- Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
- Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving

● Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor de productie voor (co 00599)
- Neemt kennis van de eigen werkopdracht
- Leest en begrijpt (werk)tekeningen
- Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
- Neemt de planning door
- Stelt correct en overzichtelijk hout- en meetstaat op voor de eigen werkzaamheden
- Gebruikt meet- en controlegereedschap
- Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
- Bepaalt een optimale werkvolgorde
- Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
- Beheert administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij

● Controleert (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, … ) (co 00600)
- Houdt de voorraad op peil
- Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
- Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
- Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
- Houdt rekening met de interne codering
- Selecteert, controleert en hanteert materialen / gereedschappen

● Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (uitsmetten, opdelen, aftekenen, paren, …) (co 00601)
- Leest en begrijpt (werk)tekeningen
- Kantrecht en/of kort ruw hout af
- Deelt plaatmateriaal optimaal in (richting, beschadiging, …)
- Tekent uit te zagen onderdelen uit op hout of plaatmateriaal
- Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting uit volgens borderel of zaagplan
- Gebruikt zaagmachines
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
- Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
- Gebruikt aftekengereedschap

● Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de (houtbewerkings)machines (co 00602)
- Houdt zich aan procedures en voorschriften
- Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, …)
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
- Bergt (snij)gereedschappen veilig op
- Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

● Stelt (houtbewerkings)machines in en om (co 00603)
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
- Stelt de parameters en coördinaten manueel of (semi)computergestuurd in
- (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

● Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings)machines (co 00604)
- Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
- Doet veiligheidscontroles aan de (houtbewerkings)machines
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de (houtbewerkings)machine op
- Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Legt de werkzaamheden stil indien nodig

● Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (co 00605)
- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
- Controleert de beveiliging voor het opstarten
- Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken
- Schaaft tot ontruwde vlakken
- Boort gaten
- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
- Brengt profileringen aan
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Gebruikt boor- en zaagmachines
- Gebruikt (NC) (houtbewerkings)machines
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt meet- en controlegereedschap
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

● Vergaart onderdelen (nagelen, nieten, schroeven, …) (co 00606)
- Leest (werk)tekeningen
- Verlijmt verbindingsgedeelten indien nodig
- Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
- Past manuele en machinale opspantechnieken toe
- Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
- Verwijdert lijmresten
- Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering
- Stapelt en merkt voor de volgende productiefase
- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
- Gebruikt meet- en controlegereedschap
- Gebruikt opspangereedschap

● Voert preventief basisonderhoud uit van de (houtbewerkings)machines (co 00607)
- Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
- Plaatst de (houtbewerkings)machines in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
- Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
- Registreert basisonderhoud

● Herstelt paletten en kratten (co 00608)
- Controleert of de paletten en kratten geschikt zijn voor herstelling
- Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
- Vervaardigd te vernieuwen onderdelen
- Monteert nieuwe onderdelen
- Controleert kwaliteit en maatvoering

● Verduurzaamt oppervlakken van paletten, kratten en industriële verpakkingen (co 00609)
- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
- Houdt zich aan regelgeving betreffende behandelen van hout voor internationaal transport.
- Bereidt verduurzamingsproducten voor
- Brengt manueel en/of machinaal verduurzamingsproducten aan
- Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakte
- Gebruikt verduurzamingsintallaties

● Werkt de paletten, kratten en industriële verpakking af (co 00610)
- Werkt onvolkomenheden aan de paletten, kratten en industriële verpakking bij
- Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
- Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke

● Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern) (co 00611)
- Houdt zich aan procedures en voorschriften
- Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Laadt, lost (interne)transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal,…).
- Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen, …)
- Gebruikt interne transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
- Past hef- en tiltechnieken toe
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

Specifieke Activiteiten

● Pakt onderdelen voor transport in (co 00612)
- Selecteert en controleert, volgens order, of alle in te pakken onderdelen aanwezig zijn
- Plaats volgens een logische volgorde de onderdelen op de bodemplaat (palet)
- Brengt luchtdichte en vochtwerende bescherming rond de goederen aan
- Stut en ondersteunt de goederen
- Vult holtes in kisten op
- Sluit de industriële verpakking af

● Monteert en regelt hang- en sluitwerk aan industriële verpakkingen (co 00613)
- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
- Voorziet uitsparingen voor hang- en sluitwerk
- Stelt hang- en sluitwerk samen
- Bevestigt hang- en sluitwerk
- Regelt hang- en sluitwerk af
- Gebruikt elektrische en pneumatisch handgereedschap

● Maakt industriële verpakking klaar voor transport (co 00614)
- Beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, …)
- Voorziet de verpakte goederen van een identificatie ( etiket, barcode, …)
- Zet volgens een logische volgorde klaar voor verzending
- Controleert, volgens order, of alle onderdelen aanwezig zijn

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
● Basiskennis van producten voor houtverduurzaming
● Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
● Basiskennis van regelgeving over behandelen van hout voor internationaal transport
● Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
● Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Kennis van het productieproces van paletten, kratten en industriële verpakkingen
● Kennis van informatiebronnen
● Kennis van va

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3