• EQF Home Page Icon

Qualification: Industrial automation technician

Industrial automation technician

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

Algemeen
● Werkt in teamverband (co 01668)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
- Werkt efficiënt samen met collega’s
- Volgt aanwijzingen van leidinggevende op

● Leeft veiligheids- en milieunormen na (I131001 Id6203-c)
- Beoordeelt risico’s met het oog op het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen
- Gebruikt gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
- Sorteert afval gescheiden

● Intervenieert rekening houdend met situationele of de onderhoudshistoriek (I130201 Id11950-c/12849-c, I130901 Id12838-c, I131001 Id13042-c/17981-c)
- Zoekt naar het probleem of de storing
- Organiseert een grondige dataverzameling door bevraging, het raadplegen van technische bronnen of door metingen
- Schat de omvang en de duur van de interventie in
- Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen en afspraken uitgevoerd kunnen worden
- Overlegt met de leidinggevende, gebruikers en andere betrokkenen
- Legt de werkvolgorde vast van zijn eigen werk
- Bepaalt de werkvolgorde voor de gegeven opdracht rekening houdend met de voorschriften van het bedrijf en de constructeur
- Informeert gebruikers en betrokken verantwoordelijken met het oog op het correct gebruik van de machine en of installatie en het voorkomen van storingen

* technische bronnen: controlelijst, onderhoudsschema’s handleidingen, schema’s, Piping and Instrumentation Diagram, logboeken

● Vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden in en wisselt informatie uit met de betrokkenen (I130201 Id17315-c, I130901 Id17315-c, I131001 Id17315-c)
- Gebruikt onderhoudspecifieke beheersoftware (machine- en dienstgebonden)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega's en leidinggevende
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)

● Raadpleegt vaktechnische informatie (co 01604)
- Raadpleegt handleidingen en lijsten van wisselstukken van de fabrikant

Preventief onderhoud
● Controleert de werking van het materiaal, de instrumentengegevens (druk, debiet, temperatuur, ...) en de kritieke slijtagepunten,... (I131001 Id1962-c)
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt zintuigen om afwijkingen in de werking en staat van de machine op te sporen
- Gebruikt kalibratie- en meetinstrumenten en diagnoseapparatuur om storingen te detecteren (signalen opmeten, …)
- Controleert de werking van de geautomatiseerde installatie, instrumentengegevens en configuratieparameters

● Onderhoudt de instrumentatie van de machine of installatie preventief (I130201 Id18132-c, I131001 Id7189-c)
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Stelt indien nodig de machine of installatie veilig en beveiligt ze tegen ongecontroleerd herinschakelen
- Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap
- Voert preventieve onderhoudsacties uit
- Merkt de nood aan curatief onderhoud op
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen

Correctief onderhoud
● Lokaliseert en diagnosticeert een defect of storing (I130901 Id14732-c)
- Raadpleegt technische bronnen
- Stelt indien nodig de machine of installatie veilig en beveiligt ze tegen ongecontroleerd herinschakelen
- Controleert de installatie visueel en auditief en beoordeelt de staat van onderdelen
- Gebruikt software om defecten op te sporen en interpreteert foutcodes op displays van deelsystemen
- Gebruikt kalibratie- en meetinstrumenten en diagnoseapparatuur om problemen op te sporen
- Gebruikt signaalprotocols
- Raadpleegt foutmeldingen op sturingen en regelingen (PLC ,DCS , …)
- Lokaliseert de storing

* PLC: Een programmable logic controller (PLC, programmeerbare logische eenheid) is een elektronisch apparaat met een microprocessor die op basis van de informatie op zijn diverse ingangen, zijn uitgangen aanstuurt. De PLC en de interface-software voor het debuggen en het schrijven van de software hebben een grote ontwikkeling doorgemaakt. Nu vindt het programmeren meestal in een Windows-omgeving plaats.

DCS: Een distributed control system (DCS) is een onderdeel van een productiesysteem. Distributed control systems worden gebruikt in industriële en civieltechnische toepassingen om een proces te volgen, te sturen en te controleren. Dergelijke systemen zijn digitaal en bestaan uit meetinstrumenten met bedrading verbonden via een bus, met een multiplexer en A/D-convertors en uiteindelijk met een procescomputer met visualisatie en bediening.

● Vervangt de defecte onderdelen van de sturing en stelt ze af (I130201 Id14456-c, I130901 Id5303-c)
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap
- Gebruikt meetinstrumenten en kalibrators en meetstandaarden
- Repareert de installatie door onderdelen van de sturing te vervangen volgens voorschrift
- Sluit instrumentatie, sensoren en actuatoren aan en brengt markeringen of codes aan
- Stelt parameters bij en regelt machines, installaties, instrumenten bij op basis van procedures en/of specificaties
- Test de werking van de installatie in overleg met de betrokkenen

● Voert voorbereidende tests uit voor het vrijgeven van de installatie (I130901 Id16772-c)
- Controleert de werking van de sturing, instrumentatie,… na herstelling
- Gebruikt kalibratie en diagnoseapparatuur en meetapparatuur
- Meet circuits uit
- Leest foutcodes uit
- Vergelijkt gemeten waarden met richtwaarden
- Geeft de machine of installatie terug vrij volgens procedure
- Assisteert bij het indienststellen van nieuwe installaties

Adaptief onderhoud
● Voert volgens procedures aanpassingen uit op controllers bij installatie en/of onderhoud (I130201 Id6361-c)
- Raadpleegt, in geval van storing, in-en uitgaande signalen van een Programmable Logic Controller (PLC)
- Reset een Programmable Logic Controller (PLC) indien nodig
- Wijzigt instellingen volgens vaste procedures in het kader van reguliere onderhoudsactiviteiten
- Maakt aansluitingen op het geautomatiseerde sturingssysteem (PLC)
- Maakt back-ups van systeemparameters na het aanpassen van de instellingen (PLC)

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van kwaliteitsnormen
● Basiskennis van verbindingstechnieken
● Basiskennis van mechanische montage en demontagetechnieken
● Basiskennis van Atex-richtlijnen
● Basiskennis kantoorsoftware
● Basiskennis chemie
● Basiskennis fysische parameters (druk, temperatuur,…)
● Basiskennis van mechanica: machineonderdelen, constructieleer, materialenleer,…
● Basiskennis van het Engels in functie van raadplegen van technische documentatie
● Kennis van veiligheidsregels
● Kennis van elektrische veiligheidsnormen
● Kennis van elektriciteit: installaties, machines en sturingen
● Kennis van meettechniek in het kader van onderhoudswerkzaamheden
● Kennis van meetgereedschappen en meettechnieken voor het testen van elektronische en elektrische systemen
● Kennis van visuele en auditieve kenmerken van slijtage en defecten
● Kennis van diagnosetechnieken voor foutenanalyse
● Kennis van pneumatica en hydraulica in kader van foutenanalyse
● Kennis van hersteltechnieken
● Kennis van systeem- en bedrijfsspecifieke onderhoudsinstructies
● Kennis van algemene en bedrijfsspecifieke opvolgsystemen
● Kennis van de werking van de machines of installaties die gebruikt worden in het bedrijf
● Kennis van bedrijfsprocedures inzake veiligheid, milieu en kwaliteit
● Kennis van software voor programmeerbare logische stuureenheden
● Kennis van sturingen en regelsystemen voor (industriële) installaties
● Kennis van regelalgoritmen (P, PI, PID, adaptieve regelingen, fuzzy logic…)
● Grondige kennis van machine- en installatieonderdelen (elektrisch, elektronisch, pneumatisch, hydraulisch)
● Grondige kennis van elektrisch, pneumatisch en hydraulisch schemalezen
● Grondige kennis van hulpmiddelen (gereedschappen, vervangingscomponenten, onderhouds- en reinigingsproducten….) voor onderhoud en service
* ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen, de ATEX 137-richtlijn en ATEX 95-richtlijn, op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen (gescheiden) sorteren en afvoeren van afval volgens de richtlijnen
● Het kunnen zoeken naar het probleem of de storing
● Het kunnen organiseren van een grondige dataverzameling door bevraging, het raadplegen van technische bronnen of door metingen
● Het kunnen nagaan of alle werkzaamheden conform de technische plannen en afspraken uitgevoerd kunnen worden
● Het kunnen overleggen met de leidinggevende, gebruikers en andere betrokkenen
● Het kunnen vastleggen van de werkvolgorde vast van zijn eigen werk
● Het kunnen bepalen van de werkvolgorde van de gegeven opdracht rekening houdend met voorschriften van het bedrijf en de constructeur
● Het kunnen informeren van gebruikers en operationeel verantwoordelijken met het oog op het correct gebruik van de machine en of installatie en het voorkomen van storingen
● Het kunnen gebruiken van onderhoudsspecifieke beheersoftware (machine- en dienstgebonden)
● Het kunnen bijhouden van gegevens over het verloop van de werkzaamheden
● Het kunnen bijhouden van gegevens over de aard van de storing, afwijking, het tijdstip en de oplossing
● Het kunnen bijhouden van gegevens over het gebruik van materiaal
● Het kunnen uitwisselen van informatie met collega's en leidinggevende
● Het kunnen rapporteren aan leidinggevenden
● Het kunnen overdragen van de werkzaamheden aan de volgende ploeg
● Het kunnen efficiënt same

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4