• EQF Home Page Icon

Qualification: inclusive sports instructor

inclusive sports instructor

Qualification Information

A képzés célja az integrált/inkluzív testnevelésben, inkluzív sportoktatásban, rehabilitációban vagy inkluzív szabadidősport-szervezésben dolgozó vagy dolgozni kívánó szakemberek továbbképzése, ennek eredményeként széles látókörű, minőségi elméleti, gyakorlati tudással rendelkező inkluzív sportoktatók kinevelése. A megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában a végzett szakemberek képesek az integrált/inkluzív testnevelés és sport különböző területein (oktatás/nevelés, menedzsment, edzéstervezés és -vezetés, szakértői és szaktanácsadói tevékenységek, egyéb szolgáltatások) állami, civil szervezeti, és magán szektorban eredményesen tevékenykedni, a feladatok ellátásához szükséges legújabb ismereteket kreatívan alkalmazni.


Az inkluzív sportoktató egyfajta katalizátorként vesz részt az oktatási és nevelési folyamat során a testnevelésben és sporttevékenységekben. Átfogó társadalomtudományi, neveléstudományi, egészség- és sporttudományi, valamint pszicho-kommunikációs ismereteikkel az új szemléletű sportszakemberek a társadalom értelmiségi alappilléreivé válhatnak.


A képzésben résztvevők az integrált/inkluzív testnevelés, inkluzív szabadidősport és parasport korszerű ismereteinek birtokában hozzájárulnak:

új szemléletű testkultúra fejlesztéshez;

az inkluzív szabadidősport, versenyszintű parasport pozitív megítéléséhez, ezáltal a fogyatékossággal élők életminőségének javításához;

az integrált/inkluzív testnevelés, szabadidősport értékeit felismerő és képviselő fiatal nemzedék neveléséhez;

az integrált/inkluzív testnevelés, a parasport, a fogyatékos sport, az inkluzív szabadidősport széleskörű elterjesztéséhez, társadalmi megítélésének javításához;

a fogyatékossággal élők és támogató környezetük testkultúra fejlesztéséhez, sportoláshoz való viszonyának pozitív változásához

Tudása:

Ismeri

a sajátos nevelési igényű és fogyatékossággal élő tanulók oktatásához/neveléséhez szükséges pedagógiai/pszichológiai módszereket, eszközöket;

a specifikus tanítási formákat;

a fogyatékosságok és azok súlyosságának felismerésére szolgáló módszereket;

és tisztában van az inkluzív oktatásban jártas szakemberre jellemző, tőle elvárt kommunikációs, etikai és szaknyelvhelyességi ismeretekkel, azokat hiánytalanul alkalmazza;

az egyedi és állandó gyógyszerek teljesítményre gyakorolt hatásait;

a parasport speciális eszközeit;

és tudja, hogyan épül egymásra a sport és a rehabilitáció;

az érzékenyítés eszközeit, módszereit;

a fogyatékkal élők sportszervezeteinek kapcsolatrendszerét, a törvényi szabályozásokat;

a sérülésspecifikus hazai és nemzetközi versenyrendszereket;

a fogyatékossággal élők szocializációjának és integrációjának támogatási lehetőségeit;

a fogyatékossággal élők sportolását támogató alternatív lehetőségeket.


Képességei:

Képes

a korai fejlesztés gyakorlati megvalósítására;

tanulói csoportok, sportközösségek munkájának megtervezésére, irányítására;

inkluzív sportfoglalkozás tervezésére, levezetésére;

szakszerűen és változatosan alkalmazni a különböző oktatási/nevelési módszereket, eszközöket a sajátos nevelési igényű és fogyatékossággal élő tanulók/sportolók esetében egyaránt;

különböző edzésmódszerek, edzéseszközök alkalmazására a fogyatékosságok fajtája és súlyossága, az egyéb felmerülő fogyatékosság, betegség figyelembe vételével;

sportágra vonatkozó javaslatokat tenni az egyes fogyatékosságokra;

a személyközpontú támogatásra;

előítéletmentes, befogadó, kooperatív, pozitív sportolási környezet kialakítására.


Attitűdje:

munkáját megoldás-orientált szemléletben végzi;

elkötelezett az együttműködésre a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékossággal élő tanulóval/sportolóval, szülőkkel, edzővel, szakorvossal, fizioterapeutával, pszichológussal;

kiemelt jelentőséget tulajdonít a fogyatékossággal élők társadalmi elfogadásának, ennek érdekében mindent megtesz.


Autonómiája és felelőssége:

tiszteli a fogyatékossággal élők személyiségét;

felelősséggel bánik a rá bízott tanulókkal/sportolókkal;

képes mindenkiben meglátni és megláttatni az értéket;

a szükségleteknek megfelelő egyéni bánásmód alkalmazására törekszik minden esetben;

magatartásával példát mutat a környezetében élőknek;

felelősségtudat, elkötelezettség és a minőségi munkára való igény jellemzi;

igényt mutat a szakmai fejlődésre.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Testnevelési Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Testnevelési Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education