• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Hortikultura (Horticulture)

Hortikultura (Horticulture)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je s povezovanjem različnih znanj s področja naravoslovja in tehnologije slušatelje usposobiti za pridelavo hortikulturnih rastlin ob hkratnem upoštevanju sonaravnega razvoja kmetijskega prostora. Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje pridelave in uporabe kakovostnih hortikulturnih rastlin tako za potrebe varne hrane kot tudi ohranjanja kulturne krajine oziroma človekovega bivalnega okolja. Magistri obvladajo posebnosti hortikulturnih rastlin v rasti in razvoju, njihovo sestavo in uporabno vrednost ter načine pridelave, ki omogočajo okoljevarstven pristop in odgovorno izkoriščanje obnovljivih virov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja ved o življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti ali drugih fakultetah in univerzah.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki obsegajo vsaj 180 kreditnih točk po ECTS, če kandidat dodatno opravi od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - agronomija, ki jih za vsakega kandidata posebej določi pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo. Kandidati lahko dodatne obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja ved o življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti ali drugih fakultetah in univerzah.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če kandidat dodatno opravi od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - agronomija, ki jih za vsakega kandidata posebej določi pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo. Kandidati lahko dodatne obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na dodiplomskem študiju.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena dodatnih izpitov, če se kandidat prijavlja s prehodno izobrazbo z drugih strokovnih področij.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskih študijskih programov druge stopnje. Kandidatu je mogoče po kriterijih za priznavanje priznati vsaj polovico obveznosti po ECTS, ki jih je opravil na prejšnjem študijskem programu. Kandidat se lahko vpiše v drugi letnik študija Hortikultura, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, kot je pogoj za vpis v drugi letnik programa Hortikultura.
Kandidatu za prehod se lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov v drugostopenjskem magistrskem študijskem programu Hortikultura, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom odloča pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004. Kandidatu je mogoče po kriterijih za priznavanje priznati vsaj polovico obveznosti po ECTS, ki jih je opravil na prejšnjem študijskem programu. Kandidat se lahko vpiše v drugi letnik študija Hortikultura, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, kot je pogoj za vpis v drugi letnik programa Hortikultura.
Kandidatu za prehod se lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov v drugostopenjskem magistrskem študijskem programu Hortikultura, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom odloča pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@bf.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.bf.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 320 30 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir hortikulture - magistrica inženirka hortikulture
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. hort.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Rovtarska cesta 038, Logatec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Groblje 003, Domžale

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana

Course location information:

Slovenija