• EQF Home Page Icon

Qualification: Heating technician

Heating technician

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in een bouwonderneming (co 00099)
- Werkt in een team
- Communiceert met collega’s en klanten
- Werkt zelfstandig
- Houdt planning en werkdocumenten bij

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00100)
- Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB)
- Bewaakt kwaliteit door de etiketten en markering van de gebruikte materialen bij te houden
- Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen
- Organiseert het sorteren van afval en sorteert het afval
- Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart, verpakt en verwijdert op een veilige manier
- Let op veiligheid en gezondheid bij het werken met en opslaan van gevaarlijke producten
- Neemt gepaste maatregelen bij ongelukken met gevaarlijke producten
- Volgt de verplichte opleidingen
- Werkt ergonomisch met gebruik van tilhulpmiddelen
- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
- Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen
- Gebruikt machines die stofemissie beperken
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies
- Slaat gereedschappen en materiaal op

● Werkt op hoogte (co 00101)
- Gebruikt ladders en steigers volgens de veiligheidsregels
- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)

● Gebruikt energiestromen duurzaam en beperkt geluidshinder (co 00102)
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
- Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
- Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving

● Organiseert de arbeid in functie van een dagplanning (co 00103)
- Treft voorbereidingen om de vraag van de klant optimaal te behandelen
- Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
- Maakt een planning op van het verloop van de werkzaamheden, d.w.z. bepaalt de uitvoeringsfases en herstellingstermijnen
- Bepaalt de benodigde materialen en gereedschappen

● Beheert de voorraad in functie van dagactiviteit (co 00104)
- Houdt voorraden bij en vult aan, houdt rekening met leveringstermijnen
- Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen
- Stockeert het materieel en de materialen in de daartoe voorziene lokalen
- Zorgt voor de bescherming van de gestockeerde goederen

● Voert elektrische aansluitingen uit (co 00105)
- Voert elektrische aansluitingen uit
- Verifieert de goede werking van de elektrische aansluitingen
- Installeert, vervang of herstelt elektrische componenten

● Brengt de eigen werkplek achteraf in orde (co 00106)
- Maakt de eigen werkplek bij de beëindiging van de werken schoon

Specifieke Activiteiten

● Implementeert het luchtdichtheidsscherm en de isolatie (co 00107)
- Controleert de doorbrekingen
- Controleert de plaatsing van het isolatiemateriaal
- Controleert de plaatsing van aansluitstukken
- Werkt het luchtdichtheidsscherm af

● De verwarmingsinstallatie (verwarmingsketels, netwerken, ...) controleren (co 00108)
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt elektrische meetapparaten (multimeter, ...)
- Controleert de werkingsparameters van de installatie (keteltemperatuur, sproeiers, druk, rookindex, verbrandingsrendement,…)

● De verwarmingsinstallatie voorafgaand afstellen en in werking stellen(elektrische circuits, branders, hydraulische onderdelen, instellingssystemen, ...) (co 00109)
- Gebruikt toestellen voor de controle van programmaties (domotica, pc, bedieningspaneel, ...)
- Spoelt installaties schoon
- Vult de installatie met water
- Stelt werkingsparameters af volgens opgegeven of gewenste waarden
- Test de goede werking van de installatie

● Storingen opsporen en herstellingen uitvoeren (co 00110)
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s,…)
- Gebruikt gepast manueel gereedschap
- Gebruikt toestellen voor de controle van programmaties (pc, bedieningspaneel, ...)
- Controleert visueel op evidente foutoorzaken
- Controleert de water- en luchtdichtheid van de verwarmingsinstallaties
- Interpreteert foutcodes en parameterwaarden
- Lokaliseert de storing door het combineren van de informatie
- Vervangt onderdelen van de installatie (branders, kranen, pompen, leidingen, koppelingen, …)
- Reinigt verstopte binnenleidingen van gas
- Test de goede werking van installaties: individuele gasverwarmingstoestellen, installaties op hernieuwbare energie (zonneboilers, …), warmwatertoestellen op elektriciteit of gas (doorstroom- en voorraadboilers), waterbehandelingstoestellen (waterontharders, …), zwembadregelingen

● De verschillende onderdelen van de verwarmingsinstallatie onderhouden (co 00111)
- Reinigt en onderhoudt onderdelen van een verwarmingsinstallatie en - ketel
- Controleert de rookgaszijdige dichtheid
- Controleert de verluchting van het stooklokaal

● Opvolgdocumenten van de werkzaamheden invullen en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst (co 00112)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijke

● Regelt verwarmingsinstallaties in (co 00113)
- Regelt primaire en secundaire waterzijdige regelingen
- Stelt de thermostaat af
- Stelt weersafhankelijke regeling af

● Stelt het ventilatiesysteem in bedrijf en onderhoudt het ventilatiesysteem (co 00114)
- Plaatst en sluit de regelingen aan bij ventilatieunits
- Stelt het ventilatiesyteem in werking, controleert en beheert (domotica)
- Informeert de klant over het gebruik van de installatie
- Regelt de luchtverwarming in
- Onderhoudt het ventilatiesyteem

● Herstellen, inregelen, optimaliseren, onderhouden en controleren van: (co 00115)
- Klimatisatiesystemen
- Koelinstallaties, zonder de leidingen van koelvloeistoffen te bewerken
- Gebruikt specifieke meetapparaten om temperatuur, druk, gasanalyse … te bepalen

● Verwarmingsuitrusting installeren en/of vervangen (co 00116)
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Gebruikt manuele, elektrische en elektropneumatische werktuigen (slijpschijf, buissnijder, zaag, …)
- Voert soldeer- en lasverbindingen uit
- Brengt leidingen op maat en bewerkt ze (plooien, ontbramen, …)
- Sluit de onderdelen aan op de diverse leidingnetten (elektriciteit, water, gas, stookolie, …)
- Isoleert leidingen en onderdelen

● Documenten opstellen waarin wordt aangetoond dat een installatie reglementair is (co 00117)
- Schrijft indienststellings- en onderhoudscertificaat uit (reinigings- en verbrandingsattest)

● Instructies geven bij het gebruik van de installaties (co 00118)
- Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal
- Geeft feedback aan de gebruikers over vastgestelde problemen
- Legt de bediening en basisroutines uit
- Beantwoordt vragen van de gebruikers en geeft adviezen over de uitrusting (energie, vermogen)

● Herstellen, inregelen, optimaliseren, onderhouden en controleren van specifieke installaties: (co 00119)
- Kleinschalige verwarmingsketels op biomassa
- Ondiepe geothermische systemen
- Warmtepompen
- warmwatersystemen op zonne-energie
- Centrale stofafzuigsystemen

● De activiteiten van een team coördineren (co 00120)
- Controleert de kwaliteit van de werken uitgevoerd door chauffagisten en sanitaristen, bij het in werking stellen, onderhouden en herstellen van installaties
- Stemt planning af in functie van de beschikbaarheid van medewerkers
- Bespreekt opdrachten en geeft feedback naar medewerkers
- Verleent hulp en advies bij technische problemen
- Rapporteert vastgestelde tekortkomingen en gevaarlijke situaties

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van de principes van de energieprestatie van gebouwen.
● Basiskennis van elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen)
● Basiskennis van de eventuele gevolgen van een koudebrug (risico op thermische verliezen en schimmelvorming)
● Basiskennis van de technische eisen i.v.m. brandveiligheid
● Basiskennis VLAREM
● Basiskennis van algemene mechanica
● Basiskennis van thermodynamica
● Basiskennis van elektronica
● Kennis van domotica en monitoring
● Kennis van principes van natuurlijke en geforceerde nachtkoeling
● Kennis van de gevolgen van het slecht plaatsen van isolatie en ventilatie.
● Kennis voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (oa. asbest,…)
● Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Kennis inrichting werkplek (veiligheid, blustoestellen,…)
● Kennis van voorschriften voor veilig werken op hoogte
● Kennis van milieuvoorschriften
● Kennis arbeidsorganisatie in functie van een dagplanning (reglementering, planning en voorraadbeheer)
● Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
● Kennis technieken voor demontage
● Kennis van arbeidsmiddelen en bijhorende veiligheidsvoorschriften
● Kennis van het uitvoeren van doorboringen
● Kennis van werkwijze voor het aanbrengen van brandmoffen
● Kennis verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen
● Kennis van ventilatie-, klimatisatie- en koelingsystemen
● Kennis van de werking en aansluiting van verwarmingstoestellen
● Kennis van de werkingprincipes van een warmtepomp, zonthermisch syteem (SWW) en warmtekrachtkoppeling
● Kennis van te gebruiken meettoestellen controle van de schoorsteen
● Kennis van werkwijze en risico’s bij het opslaan van brandstoffen (propaan, butaan, stookolie, vaste brandstoffen,…)
● Kennis van de inrichting van de

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5