• EQF Home Page Icon

Qualification: gyógyszerpolitikai és gyógyszergazdaságtani elemző

gyógyszerpolitikai és gyógyszergazdaságtani elemző

Qualification Information

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A gyógyszerpolitika es gyógyszergazdaságtan szakirányú továbbképzési szak célja olyan széles látókörű, tudományosan felkészült szakemberek képzése, akik a gyógyszerügy minden – nem medikalis vagy paramedikalis tudást igénylő – területén képesek önálló szakértői (elemző, tervező-fejlesztő és programmenedzseri) feladatokat ellátni. Ennek érdekében a szak célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő társadalomtudományi és közgazdaságtani alapokon nyugvó széleskörű egészségpolitikai és egészség-gazdaságtani ismeretekkel, és ezeken alapulva multidiszciplináris, problémaorientált szemlélettel rendelkeznek, továbbá birtokában vannak az egészségügy és ezen belül kiemelten a gyógyszerügy makro-, mezo- és mikroszintű működésének elemzéséhez és tervezéséhez szükséges módszertani, informatikai alapismereteknek is. Továbbá akik az egyes konkrét problémák elemzésekor és a megoldási javaslatok megfogalmazásakor képesek összeegyeztetni a társadalompolitikai és gazdasági megfontolásokat, célokat.

Az oktatási módszereket tekintve a tárgyak többsége évközi feladatok megoldását, önálló elemzések készítését és prezentációját igényli a hallgatóktól. Ezzel a képzés azt is célozza, hogy a hallgató legyen képes elemzési, tervezési feladatok önálló megoldására, önálló szakmai álláspont kialakítására, az egészségügy/gyógyszerügy kérdéseire vonatkozó nézetek és álláspontok kritikai értelmezésére, továbbá saját álláspontjának, szakmai munkája eredményeinek a szakmai nyilvánosság előtti szakszerű, meggyőző írásbeli és szóbeli megjelenítésére.

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, ismeretek:

A gyógyszerpolitika és gyógyszergazdaságtan szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató

* rendelkezzen a szakma műveléséhez szükséges magas szintű multidiszciplináris elméleti tudással (általános közgazdasági es társadalompolitikai, egészség-gazdaságtani, epidemiológiai es egészségpolitikai ismeretekkel);

* ismerje behatóan a gyógyszerpolitika és gyógyszergazdaságtan nemzetközi és hazai tudásanyagát;

* rendelkezzen a gyógyszerügy makro- es mikroszintű problémáinak, illetve döntéseinek elemzéséhez és tervezéséhez szükséges módszertani ismeretekkel.

 

Ismeretek alkalmazása a gyakorlatban:

A szakon végzett hallgató legyen képes a megszerzett ismeretek professzionális szintű alkalmazására, különösen:

* a magyar egészségügy jellemzőinek, folyamatainak, lehetséges jövőbeli alternatíváinak – társadalmi-gazdasági és nemzetközi összefüggéseikben történő – elemzésére; 

* az egészségügyi finanszírozó és szolgáltató intézmények gyógyszergazdálkodásának elemzésére, döntési alternatívák kidolgozására, az intézmények stratégiai és rövidtávú terveinek elkészítésében való közreműködésre;

* nemzetközi szintű egészség-gazdaságtani és informatikai ismeretek birtokában legyen képes az egészségügyi technológiák, terápiák és gyógyszerek költség-hatékonyságára vonatkozó elemzések megtervezésére és a releváns programok menedzselésre;

* rendelkezzen a munkája során elért eredményeknek a szakmai nyilvánosság előtti szakszerű, meggyőző írásbeli és szóbeli megjelenítésének képességével.

 

Szakmai attitűd és magatartás:

A szakon végzett hallgató

* legyen képes önálló szakmai álláspont kialakítására, az egészségügy és gyógyszerügy kérdéseire vonatkozó nézetek és álláspontok kritikai értelmezésére;

* legyen képes a kooperációra: az egészségügyben alapvetően fontos team-munkára, más szakterületek (pl. orvos szakmai és szociális szakterületek) szakembereivel közös tevékenységre;

* legyen nyitott az új jelenségek, új tudományos eredmények iránt;

* munkája során érvényesítse a szakmai-etikai normákat.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eötvös Loránd Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education