• EQF Home Page Icon

Qualification: gyógypedagógiai mentor

gyógypedagógiai mentor

Qualification Information

A képzés célja olyan felsőfokú szakemberek képzése, akik segítik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását. Képesek gyermekközpontú és a gyermek személyiségfejlődésének alárendelt pedagógiai munka végzésére.

A gyógypedagógiai mentorok

- ismerjék a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésére, oktatására vonatkozó jogszabályokat és központi nevelési-oktatási dokumentumokat (közoktatási törvény, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésének, iskolai oktatásának irányelvei, központi kerettantervek, Tanulási Képességet Vizsgáló és Tanácsadó Rehabilitációs Szakértői Bizottságok szakértői véleményei, egyéb dokumentumok);

- tudják a sajátos nevelési igények és a szociálisan deprivált háttér miatt előállt fejlődési elmaradás közötti különbséget;

- tudják beilleszteni a magyar közoktatás rendszerébe a fogyatékos gyermekek tanulók, nevelési, oktatási intézményrendszerét és ismerjék a pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelhetőségét, taníthatóságát segítő szakszolgáltatási rendszert;

- ismerjék meg, és tudják a sajátos nevelési igényű gyermekpopuláció összetételét és tanulói jellemzőit, (testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, valamint az autista és pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók ismeretelsajátítási és személyiségfejlődési sajátosságai);

- tudják felismerni a különböző fogyatékosságok tüneteit és a tüneteket előidéző lehetséges fiziológiai, pszichológiai okokat;

- tudják felismerni és megelőzni a tanulási nehézségeket, tanulási zavarokat, és tanulási akadályozottságot az egyéni viselkedésben, a tanulási szokásokban, a kultúrtechnikák elsajátításában és a szociális magatartásban;

- ismerjék meg, és tudják a "sajátos nevelési igényűek" kategóriájába tartozó gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának, fejlesztésének, gondozásának elveit, területeit, cél, - feladat, - és folyamatrendszerét;

- ismerjék meg, és tudják a gyógypedagógia rehabilitáló módszereit, és azok célzott alkalmazását a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésében és tanulás-tanítási folyamatában;

- tudják alkalmazni a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelési, fejlesztési, oktatási speciális eszközrendszerét nevelési, oktatási segédleteit;

- tudjanak a többségi óvoda, többségi iskola keretei között együtt nevelt, együtt oktatott 

sajátos nevelési igényű gyermekek számára, saját programjuk szerinti differenciált foglalkoztatást szervezni, fejlesztő foglalkoztatást tartani, egyéni fejlesztő foglalkoztatást megvalósítani;

- ismerjék meg, és tudják az alternatív pedagógiai programok, személyiségközpontú módszerek lényegét, s alkalmazhatóságukat a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal és a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekkel, tanulókkal való egyéni bánásmódban;

- ismerjenek meg, és tudjanak alkalmazni korszerű prevenciós programokat, kompenzációs nevelési eljárásokat;

- rendelkezzenek tudás elemekkel a fejlődéslélektan fogalom rendszerében, ismerjék - életkorra bontottan, - a biológiai és pszichés fejlődés érési folyamatait, fejlődési állomásait. Ismerjék a fejlődést befolyásoló tényezőket;

- legyenek képesek, - fogyatékossági típusonként, és a pszichés fejlődési zavar eredete szerint, valamint a szociálisan hátrányos helyzet mértéke, minősége alapján, - egészségvédelemre, az egészségnevelés céljának elérésére, és adekvát feladatainak megvalósítására;

- legyenek képesek tanórán kívüli integrált tevékenységformák, szabadidős és tehetséggondozó foglalkozások szervezésére sajátos nevelési igényű és többségi óvodai nevelésben részesülő, és többségi iskoláztatású gyermekek, tanulók számára;

- legyenek képesek más szakemberekkel történő együttműködésre: gyógypedagógussal, logopédussal, konduktorral, utazó tanárral, az EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények) szakmai tanácsadóival, gyógytornásszal, mozgásterapeutával, nevelési tanácsadó szakembereivel, gyermekpszichológussal, pszichiáterrel, neurológussal, gyógypedagógiai asszisztenssel, szociálismunkással, családgondozóval, gyermekvédelmi szakemberrel;

- legyenek empatikusak és elfogadóak a szülői partnerkapcsolatban;

- legyenek képesek a rájuk bízott gyermekek tanulók nevelési-oktatási követelményeinek egyénhez igazított (a sérülés jellege, mértéke, a pszichés fejlődési rendellenesség jellege, mértéke, a szociális hátrányok jellege, mértéke) értelmezésére, és a gyermeki, tanulói teljesítmények egyéni képességekhez igazított értékelésére;

- legyenek jártasak az okszerű nevelési-oktatási módszerek megválasztására, differenciált kooperatív foglalkozás és tanóraszervezésre;

- legyenek képesek a tanulók játékszintjéhez igazodó szabadidős tevékenységek szervezésére és vezetésére;

- legyenek képesek a speciális audiovizuális eszközök, számítógépes fejlesztő programok kezelésére és demonstrációs, szemléltető eszközök készítésére; 

- személyiségük legyen bizakodó, pozitív modellszerep betöltésére alkalmas, türelmes, az apróbb lépésekben, lassabban beérő pedagógiai eredményeknek is örülni tudó;

-képesek legyenek hozzájárulni, hogy a tanulók a munkaerőpiacon nagyobb eséllyel indulhassanak.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Apor Vilmos Katolikus Főiskola

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education