• EQF Home Page Icon

Qualification: Greenery and garden layout worker

Greenery and garden layout worker

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Neemt kennis van de opdracht (co 00962)
- Leest/stelt zich op de hoogte van de werkopdracht
- Handelt in functie van deze opdracht
- Verzamelt de benodigde materialen en materieel op het bedrijf

● Werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier (A120301 Id17429-c)
- Past de veiligheidsvoorschriften toe
- Gebruikt materialen, handgereedschap, machines en producten op een veilige manier
- Vermijdt risico’s voor zichzelf, medewerkers, klanten en andere personen
- Gebruikt de persoonlijke beschermingsmiddelen op een correcte manier
- Werkt op een ergonomisch verantwoorde manier
- Plaatst waarschuwingsborden
- Plaatst rijplaten indien van toepassing
- Past hef- en tiltechnieken toe
- Waarborgt veiligheid en kwaliteit
- Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht

● Helpt mee met het transport van en naar de werf (co 00963)
- Zorgt ervoor dat de machines, het materieel en de grondstoffen vereist voor de uitvoering van de opdracht klaarstaan voor het transport naar en van de werf (indien van toepassing)
- Helpt met het in- en uitladen van materieel, machines en grondstoffen
- Laadt de bestelwagen correct
- Zekert en beschermt de lading
- Benut optimaal de beschikbare ruimte van de bestelwagen
- Stockeert op een correcte manier het materieel, de machines en de grondstoffen in het magazijn van het bedrijf
- Helpt met het vervoer van materieel en grondstoffen

● Helpt bij de voorbereidingen (A120301 Id16647-c)
- Assisteert bij meten, waterpassen en uitzetten
- Voert eenvoudig egalisatiewerk uit
- Verwijdert alle zwerfvuil
- Verwijdert kleine constructies, verhardingen en afsluitingen

● Bereidt de werkzaamheden voor op locatie (A120301 Id16647-c)
- Tafelt de te behouden planten in
- Voert de vrijgekomen grond af en/of verplaatst de grond
- Gebruikt eventueel machines en hulpmiddelen op een effectieve en efficiënte manier, rekening houdend met de omgeving, en gaat er zorgvuldig mee om
- Voert beschermende maatregelen voor beplanting uit
- Ontstronkt bomen
- Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht met een goede oog-handcoördinatie
- Zorgt dat er weinig materiaalverlies is
- Signaleert beschadigingen aan materiaal en materieel en meldt onvoorziene zaken

● Bereidt gronden voor (drainage, graafwerken, ….) (A120301 Id16647-c)
- Past de veiligheidsvoorschriften toe
- Maakt het terrein klaar voor de aanlegwerkzaamheden
- Voert voorbereidende terreinaanlegwerken uit
- Leest het matenplan en meet het uit op het terrein (afstanden, vormen, hoeken, bogen, dieptes/hoogtes)
- Leest en begrijpt het drainageplan
- Leest en begrijpt het bestek
- Meet de nutsvoorzieningen op (kabels, buizen, ….) en brengt ze in kaart
- Werkt met meet- en waterpasapparatuur
- Nivelleert en verbetert de grond (afgraven, ophogen, verwijderen van stenen, overbruggen van niveauverschillen, …)
- Plaatst piketten en richtingskoorden
- Graaft funderingen uit en profileert
- Rooit, maait en ruimt bestaande vegetatie handmatig of machinaal
- Voert grondbewerkingen uit : diepscheuren, diepspitten, spitfrezen, handmatig spitten, egaliseren, frezen, verkruimelen, rollen, eggen
- Voert aan en verwerkt teelaarde, bomenzand en meststoffen
- Legt snel en precies drainage/afwateringssystemen aan en zorgt dat de aansluitingen waterdicht op elkaar zijn aangesloten

● Voert aanplantingen uit (A120301 Id16647-c)
- Bewerkt de grond en maakt deze plantklaar
- Spreidt meststof en/of bodemverbeteraar uit en werkt deze onder
- Zet de planten uit volgens opdracht
- Plant heesters, hagen, bloembollen, eenjarigen, vaste planten en bomen
- Brengt de nodige verankering aan indien van toepassing (haagversterking, leidconstructies, boomverankering)
- Verwijdert bij het aanplanten verwelkte plantendelen en snoeit bij
- Legt kruidachtige vegetaties aan door bezaaiing, bezoding en aanplanting
- Legt houtachtige vegetaties aan
- Legt water-, moeras en oeverbeplantingen aan
- Brengt de mulch aan
- Werkt ergonomisch
- Werkt netjes af

* Mulch : beschermingslaag aangebracht op de bodem, met als belangrijkste doel de noden van het klimaat ter plaatse te compenseren. Voor dit doel worden allerlei natuurlijke en synthetische materialen gebruikt.

● Legt het grasveld aan (gazon, sportvelden, golfterreinen, …) (A120301 Id16737-c)
- Egaliseert de grond
- Legt de grond zaaiklaar
- Zaait het gras manueel of machinaal
- Rolt de grasmatten uit en snijdt ze bij
- Rolt het gezaaide gras en de aangelegde matten aan
- Besproeit met water
- Werkt netjes af

● Werkt met courante tuinbouwmachines (A120301 Id27004-c/37510-c/37511-c)
- Maakt de machines en werktuigen gebruiksklaar en/of past ze aan
- Hanteert courante tuinbouwmachines
- Zorgt, tijdens de werkzaamheden, dat er geen materiaalverlies is en dat de levensduur van machines en gereedschappen optimaal is

● Voert infrastructuurwerken uit (A120301 Id18959-c/21923-c/21926-c)
- Graaft funderingen uit
- Legt terrassen aan (hout, natuurstenen, sierklinkers,…)
- Legt (tuin)paden en opritten aan
- Legt (biologische) vijvers of waterpartijen aan
- Werkt taluds af
- Werkt met meet- en waterpasapparatuur
- Brengt afdichtingsmateriaal aan en plaatst oeverbescherming
- Legt drainage aan
- Richt sportvelden in
- Bouwt rotsboorden en decoratieve elementen
- Legt siergrind aan
- Plaatst omheiningen (betonplaten, houten afsluitingen, metaaldraad, …)
- Legt bij groenaanleg horende constructies aan: boompaalconstructies, boomroosters, ondergrondse verankering van bomen, groeiplaatsverbetering van bomen, boomplaten, bescherming tegen vraatschade, haagsteun en haagversterking
- Plaatst en monteert houten elementen : park- en tuinpoorten, pergola’s, carports, speeltoestellen, zandbak, …
- Plaatst en monteert straat- en tuinmeubilair (vuilbakken, schommels, glijbanen, hekwerk, … )
- Installeert irrigatiesystemen of voorbereiding voor verlichting
- Legt eventueel kabels en leidingen voor irrigatiesystemen in voorbereiding
- Legt wachtbuizen indien van toepassing
- Legt technische voorzieningen aan
- Kan een plan lezen
- Legt eventueel kabels en leidingen aan
- Voert klein metselwerk uit
- Verwerkt mortel en maakt eventueel aan
- Berekent de hoeveelheid materiaal die nodig is voor de opdracht
- Plaatst bouwkundige elementen
- Maakt eenvoudige constructies en voert eenvoudige bewerkingen uit met verschillende materialen (bv. hout, steen, metaal, kunststof, ….)
- Voorkomt schade aan materieel
- Zorgt dat er geen onnodig restmateriaal ontstaat
- Voert de werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht

● Controleert de werkzaamheden en ruimt op (A120301 Id37551-c)
- Ruimt op tijdens en aan het einde van de werkzaamheden
- Controleert de eigen werkzaamheden samen met de leidinggevende
- Rapporteert aan de leidinggevende
- Meldt en overlegt problemen met de leidinggevende
- Meldt gebreken, beschadigingen en onvoorziene zaken
- Controleert en registreert de eigen werkzaamheden samen met de leidinggevende
- Voert het restmateriaal dat bij de aanlegwerkzaamheden vrijkomt af
- Verwerkt het restmateriaal indien van toepassing
- Laat het terrein opgeruimd en verzorgd achter

● Reinigt en doet basisonderhoud van machines en materieel (A120301 Id18027-c)
- Reinigt na gebruik het materieel en de machines
- Bergt het materieel en de machines op een correcte en veilige manier op
- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke
- Gaat zorgvuldig met het materieel om en laat het gebruiksklaar achter

● Bouwt eigen deskundigheid op (co 00964)
- Volgt aangewezen of relevante nascholingen
- Integreert de nieuwe ervaringen in de dagelijkse werksituatie

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van mechanisch onderhoud
● Basiskennis van gebruik van meststoffen & bodemverbeteraars
● Basiskennis van gebruik van bestrijdingsmiddelen
● Basiskennis van afmetingen en oppervlakteberekening
● Basiskennis van grondwerken
● Basiskennis van het aanleggen van verhardingen
● Basiskennis van het aanleggen van vijvers en water(partijen)
● Basiskennis van eenvoudige houtbewerkingen
● Basiskennis van het plaatsen van omheiningen
● Basiskennis van het aanleggen van grasvelden (gazons, sportvelden, golfterreinen, …)
● Basiskennis van het aanleggen van drainage en afwateringssystemen
● Basiskennis van snoeitechnieken voor planten
● Basiskennis van lezen van eenvoudige tekeningen
● Basiskennis van veiligheidsvoorschriften
● Basiskennis van wet- en regelgeving met betrekking tot de groen- en tuinaanleg, procedures, bedrijfsrichtlijnen
● Basiskennis van materialen
● Basiskennis van het opleidingsaanbod
● Kennis van kenmerken van de bodem en grondsoorten
● Kennis van planten en hun kenmerken
● Kennis van weersinvloeden op de activiteiten van groen- en tuinaanleg
● Kennis van het handgereedschap (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, …)
● Kennis van gebruiksmogelijkheden van machines die courant gebruikt worden in groen- en tuinaanleg (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, type brandstof, ….)
● Kennis van grondbewerking: spitten, frezen, …
● Kennis van de volgorde bij het aanleggen
● Kennis van constructietechnieken (helling, opbouw, materie, nivellering, ondergrond)
● Kennis van hef- en tiltechnieken
● Kennis van verschillende werkmethoden en werkvolgorde
● Kennis van meet- en waterpasapparatuur
● Kennis van klantvriendelijkheid
● Kennis van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
● Kennis van verschillende plantmethoden
● Kennis van vakterminologie
● Kennis van het verwerken van (rest)materialen

Cognitieve vaardigheden

● Het correct kunnen lezen van de werkopdracht en in functie hiervan de opdracht uitvoeren
● Het op een correcte manier kunnen gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen
● Het correct kunnen zekeren en bescherm

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
2