• EQF Home Page Icon

Qualification: Graduaat industriële onderhoudstechniek

Graduaat industriële onderhoudstechniek

Qualification Information

Beroepskwalificatie Onderhoudstechnicus
------------------------------------------

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

Algemeen
● Leeft veiligheids- en milieunormen na (co 00038)
- Gebruikt gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
- Gebruikt hef- en hijswerktuigen
- Gebruikt gevaarlijke stoffen
- Sorteert afval gescheiden
- Beoordeelt risico’s met het oog op het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen

● Intervenieert preventief, correctief en/of predictief rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen, ...) of de onderhoudshistoriek (I130901 Id12838-c, I131001 Id13042-c)
- Analyseert de vraag/opdracht/probleem of storing
- Organiseert een grondige dataverzameling door bevraging, het raadplegen van technische bronnen (handleidingen, schema’s, logboeken…) of door metingen
- Schat de omvang en de duur van de interventie in
- Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen en afspraken uitgevoerd kunnen worden
- Overlegt met de leidinggevende, gebruikers, constructeurs, leveranciers en andere betrokkenen
- Legt een werkvolgorde vast
- Adviseert gebruikers en verantwoordelijken voor productie en engineering met het oog op het correct gebruik van de machines en of installatie, het voorkomen van storingen en de optimalisering van de installatie

● Vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst (I131001 Id17981-c)
- Gebruikt onderhoudsspecifieke beheerssoftware (machinegebonden en dienstgebonden)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega's en leidinggevende
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)

● Raadpleegt vaktechnische informatie in een vreemde taal (co 00039)
- Raadpleegt handleidingen en lijsten van wisselstukken van de fabrikant in het Engels of de taal van de fabrikant
- Overlegt mondeling met de fabrikant of leverancier in het Engels of de taal van de fabrikant of leverancier

Preventief onderhoud
● Controleert de werking van het materiaal, de instrumentengegevens (druk, debiet, temperatuur, ...) en de kritieke slijtagepunten, smeringspunten, ... (I131001 Id1962-c)
- Raadpleegt technische bronnen (controlelijst, onderhoudsschema’s,…)
- Gebruikt zintuigen om afwijkingen in de werking en staat van de machine op te sporen
- Gebruikt meetinstrumenten om slijtage te detecteren (thermografisch onderzoek, trillingsanalyse,….)

● Onderhoudt de machine of installatie preventief (I131001 Id7189-c)
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Stelt de machine of installatie veilig en beveiligt ze tegen ongecontroleerd herinschakelen
- Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap
- Voert preventieve onderhoudsacties uit zoals reinigen, smeren, onderdelen vervangen (filters, riemen, tandwielen, remschoenen,….), vloeistofreservoirs bijvullen, …
- Merkt de nood aan curatief onderhoud op
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen

● Onderhoudt de machine of installatie preventief (I131001 Id7189-c)
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Merkt de nood aan correctief onderhoud op
- Plaatst indien nodig de machine of installatie in veiligheid en beveiligt ze tegen ongecontroleerd herinschakelen
- Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap
- Voert preventieve onderhoudsacties uit zoals reinigen, smeren, onderdelen vervangen (filters, riemen, tandwielen, remschoenen,….), vloeistofreservoirs bijvullen, …
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen

Predictief onderhoud
● Analyseert de werking van de installatie of machine met het oog op het voorspellen van storingen op basis van indicaties via metingen en dataverzameling (co 00040)
- Raadpleegt technische bronnen (controlelijst, onderhoudsschema’s…).
- Gebruikt zintuigen om afwijkingen in de werking en staat van de machine op te sporen.
- Selecteert en gebruikt meet- en analysetechnieken om slijtage te voorspellen en te detecteren (bijv. thermografisch onderzoek, trillingsanalyse…)

● Formuleert aanbevelingen voor mogelijke interventies (co 00041)
- Analyseert meetresultaten en data
- Doet voorstellen voor mogelijke interventies: onderhoudsacties, aanpassingen aan installaties, bijstelling van het preventief onderhoudsplan,…

Correctief onderhoud
● Lokaliseert en diagnosticeert een defect of storing (I130901 Id14732-c)
- Raadpleegt technische bronnen
- Plaatst indien nodig de machine of installatie in veiligheid en beveiligt ze tegen ongecontroleerd herinschakelen
- Controleert de installatie visueel en auditief en beoordeelt de staat van onderdelen
- Gebruikt software om defecten op te sporen en Interpreteert foutcodes op displays van deelsystemen
- Gebruikt meetinstrumenten (multimeter, schuifmaat, ampèretang, aardingstester, temperatuurmeter, drukmeter...)
- Sluit mogelijke oorzaken van fouten één voor één uit
- Lokaliseert de storing door het combineren van informatie

● Vervangt, herstelt en test de defecte onderdelen en stelt ze af (I130901 Id4156-c, I131001 Id24014-c)
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen van de constructeur, schema’s, logboeken, bedrijfsinterne onderhoudsprocedures …)
- Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap
- Gebruikt meetinstrumenten (multimeter, schuifmaat, ampèretang, aardingstester, temperatuurmeter, drukmeter...)
- Beoordeelt de schade en beslist tot herstelling of vervanging van mechanische, pneumatische, hydraulische of elektrische onderdelen (originele of gelijkwaardige componenten)
- Zoekt en kiest eventueel vervangonderdelen
- Demonteert, monteert en sluit aan: onderdelen en toestellen zoals motoren, machines, pompen, compressoren, lagers en brengt markeringen of codes aan
- Monteert onderdelen door lijmen, krimpen, uitzetten, persen of met schroeven, pennen, spieën,.…
- Lijnt de onderdelen uit
- Voert eenvoudige soldeer- en lasverbindingen uit
- Regelt onderdelen en stelt parameters van de machine, installatie of uitrusting bij
- Draait proef met de toestellen in overleg met de gebruikers

● Voert voorbereidende tests uit voor het vrijgeven van de machine of installatie (I130901 Id16772-c)
- Controleert de werking van de installaties of van de onderdelen na herstelling of vervanging
- Regelt mechanische componenten af
- Gebruikt meetapparaten
- Vergelijkt gemeten waarden met richtwaarden
- Geeft de machine of installatie terug vrij volgens gegeven procedures
- Assisteert en geeft advies bij het indiensstellen van nieuwe installaties: preventief onderhoudsplan, voorraadbeheer rond kritische onderdelen,…

Adaptief onderhoud: revisies, aanpassingen of wijzigingen aanbrengen
● Verleent technische ondersteuning aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud,… (I131001 Id17981-c)
- Doet verbetervoorstellen voor wijziging van de productie-installatie, het aanpassen of verbeteren van het productieproces en het optimaliseren van het preventief onderhoud.
- Verleent hulp en advies aan onderhoudsmedewerkers, gebruikers en verantwoordelijken bij problemen

● Goedgekeurde aanpassingen aan de installaties plannen, ontwikkelen, uitvoeren of laten uitvoeren (co 00042)
- Formuleert het concept voor een aanpassing aan de machine of installatie en legt dit voor aan de bevoegde diensten in het bedrijf.
- Overlegt met leidinggevenden en andere diensten tijdens de ontwikkeling of uitbesteding van de aanpassing.
- Voert de werkzaamheden uit of volgt ze op: planning, specificaties…
- Assisteert bij de oplevering van de aanpassing

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van kwaliteitsnormen
● Basiskennis van veiligheidsregels
● Basiskennis van elektrische veiligheidsnormen
● Basiskennis van elektronica: schema’s lezen en begrijpen, componenten kennen
● Basiskennis van automatisering: schema’s lezen en begrijpen, componenten kennen
● Basiskennis van hydraulica: schema’s lezen en begrijpen, componenten kennen
● Basiskennis van pneumatica: schema’s lezen en begrijpen, componenten kennen
● Basiskennis van verspanings- en plaatbewerkingstechnieken
● Basiskennis van voorraadbeheer
● Basiskennis van verbindingstechnieken
● Kennis van elektriciteit: installaties, machines en sturingen
● Kennis van mechanica: machineonderdelen, constructieleer, materialenleer,…
● Kennis van meettechniek in het kader van onderhoudswerkzaamheden

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen gebruiken van gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
● Het kunnen gebruiken van hef- en hijswerktuigen
● Het kunnen omgaan met gevaarlijke stoffen
● Het kunnen sorteren en scheiden van afval volgens de richtlijnen
● Het kunnen gebruiken van onderhoudsspecifieke beheerssoftware (werkzaamheden, storingen, materiaalgebruik)
● Het kunnen bijhouden van gegevens over het materiaalgebruik
● Het kunnen bijhouden van het verloop van de werkzaamheden
● Het kunnen uitwisselen van informatie met gebruikers, collega's, verantwoordelijken, constructeurs en leveranciers
● Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad...)
● Het kunnen selecteren en gebruiken van meet- en analysetechnieken om slijtage te voorspellen en te detecteren
● Het kunnen opvolgen en optimaliseren van het onderhoudsplan en -richtlijnen
● Het in veiligheid kunnen plaatsen van de machine of installatie en ze beveiligen tegen ongecontroleerd herinschakelen
● Het kunnen gebruiken van software om defecten op te sporen
● Het kunnen raadplegen van handleidingen en lijsten van wisselstukken in het Engels of de taal van de constructeur
● Het mondeling kunnen overleggen met de fabrikant in het Engels of sporadisch de taal van de fabrikant of leverancier (courante Europese taal - Frans, Duits)
● Het ku

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5