• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Gospodarsko inženirstvo (Industrial Engineering)

Gospodarsko inženirstvo (Industrial Engineering)

Course Information

Študij traja 2 leti in ima 120 kreditnih točk. Interdisciplinarni študijski program Gospodarsko inženirstvo izvajajo Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru. Omogočal bo razvoj menedžerskega kadra v vseh industrijskih podjetjih, spodbujal tehnološko podjetništvo in skrbel za oblikovanje kadra, ki bo cenil inovativnost, razvoj in nadgradnjo izdelkov, tehnologij in tehnoloških sistemov, ter s tem dvigoval dodano vrednost v lastnem in širšem okolju. Temeljni cilj študijskega programa je: pripraviti študijski program, ki nadgrajuje znanja s področja gradbeništva, strojništva oziroma elektrotehnike (odvisno od smeri programa) ter sočasno podaja in nadgrajuje ekonomsko-poslovna znanja; pripraviti interdisciplinarni magistrski študijski program, ki bo usposobil študente, da bodo razumeli povezavo med inženirskimi (tehniškimi, tehnološkimi) problemi in poslovno realnostjo; izobraziti lik vrhunskega strokovnjaka s področja gospodarskega inženirstva v skladu z evropskimi smernicami in z mednarodno primerljivostjo programa diplomantu omogočiti možnost zaposlovanja na evropskem trgu delovne sile; ustvariti strokovnjaka, ki bo – ob širokem splošnem poznavanju temeljnih znanj s področja gradbeništva, strojništva oziroma elektrotehnike – dodatno usposobljen za reševanje specifičnih inženirskih problemov ob inovativnem medsebojnem povezovanju različnih področij znotraj ustrezne tehniške stroke in v povezavi z ekonomsko-poslovnimi izzivi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: gospodarsko inženirstvo – elektrotehnika (522), elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), tehnika (podrobneje neopredeljeno - mehatronika, 520), fizika (podrobneje neopredeljeno – 440), fizika in astronomija (441).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program 1. stopnje, ki je ovrednoten z najmanj 180 ECTS, s sledečih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku: matematika (461), računalniške vede (481), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), strojništvo in obdelava kovin (521) in gradbeništvo (582), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove elektrotehnike I (6 ECTS), Osnove elektrotehnike II (6 ECTS), Osnove ekonomije (5 ECTS) in Ekonomika podjetja (6 ECTS) in enega iz nabora naslednjih predmetov - Gradniki sistemov vodenja (7 ECTS), Elektronska vezja (7 ECTS), Proizvodnja električne energije in gospodarjenje (7 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), fizika (podrobneje neopredeljeno – 440), fizika in astronomija (441).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: matematika (461), računalniške vede (481), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), strojništvo in obdelava kovin (521) in gradbeništvo (582), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove elektrotehnike I (6 ECTS), Osnove elektrotehnike II (6 ECTS), Osnove ekonomije (5 ECTS) in Ekonomika podjetja (6 ECTS) in enega iz nabora naslednjih predmetov - Gradniki sistemov vodenja (7 ECTS), Elektronska vezja (7 ECTS), Proizvodnja električne energije in gospodarjenje (7 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: matematika (461), računalniške vede (481), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), strojništvo in obdelava kovin (521) in gradbeništvo (582). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Izpolnjujem pogoje za napredovanje v višji letnik in imam po opravljenem prvem letniku študija povprečno oceno študija najmanj osem (8).
(Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze omogoča, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic Univerze v Mariboru. Komisija lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj za vpis.)
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Ekonomija (314); Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (340); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (341); Marketing in oglaševanje (342); Poslovodenje in upravljanje (345); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440); Fizika in astronomija (441); Kemija (442); Matematika (461); Statistika (462); Živilska tehnologija (541); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542), Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581); Biologija in biokemija (421); Računalniške vede (481); Uporabno računalništvo (482), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 29 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza (6 ECTS), Algebra (6 ECTS), Mehanika I (6 ECTS), Osnove ekonomije (5 ECTS) in Ekonomika podjetja (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo (5829), gradbeništvo (5820). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (8400), arhitekture (5811), strojništva (5211) in urbanizma (5812). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Okoljske in okoljevarstvene vede (422); Gradbeništvo (582); Transportne storitve (840); Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) (850). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Ekonomija (314); Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (340); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (341); Marketing in oglaševanje (342); Poslovodenje in upravljanje (345); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440); Fizika in astronomija (441); Kemija (442); Matematika (461); Statistika (462); Živilska tehnologija (541); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542), Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581); Biologija in biokemija (421); Računalniške vede (481); Uporabno računalništvo (482). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: tehnika (podrobneje neopredeljeno - gospodarsko inženirstvo, elektrotehnika – 520), elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), fizika (podrobneje neopredeljeno – 440), fizika in astronomija (441). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa praviloma prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih naravoslovno-tehniških strokovnih področij: matematika (461), računalniške vede (481), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), strojništvo in obdelava kovin (521) in gradbeništvo (582). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: gradbeništvo (5820). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (8400), arhitekture (5811), strojništva (5211)in urbanizma (5812). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Okoljske in okoljevarstvene vede (422); Gradbeništvo (582); Transportne storitve (840); Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) (850). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Ekonomija (314); Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (340); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (341); Marketing in oglaševanje (342); Poslovodenje in upravljanje (345); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440); Fizika in astronomija (441); Kemija (442); Matematika (461); Statistika (462); Živilska tehnologija (541); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542), Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581); Biologija in biokemija (421); Računalniške vede (481); Uporabno računalništvo (482). Takemu kandidatu se znotraj študi

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Faculty of Electrical Engineering and Computer Science)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: feri@uni-mb.si
Spletni naslov: http://www.feri.um.si
Telefon: (+386) 02 220 7000

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister gospodarski inženir - magistrica gospodarska inženirka
Other Qualification Awarded Term:

mag. gosp. inž.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Dečkova cesta 001, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kolodvorska ulica 002E, Lendava

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kolodvorska ulica 002E, Lendava

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Podlubnik 001B, Škofja Loka

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Podlubnik 001B, Škofja Loka

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Razlagova ulica 014, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Smetanova ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Smetanova ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 033, Koper

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 010, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 010, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Titov trg 002, Velenje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 001, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 001, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 025, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Slomškova ulica 033, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mariborska cesta 002, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Vegova ulica 004, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Novi trg 005, Novo mesto

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Koroška ulica 011, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija