• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Gimnazija

Gimnazija

Course Information

Program naše gimnazije je program splošne gimnazije, ki traja štiri leta in se konča s splošno maturo.
Predmetnik je zelo podoben predmetniku drugih splošnih gimnazij.
Od tujih jezikov se vsi dijaki učijo ANGLEŠČINO kot prvi tuji jezik. Za drugi tuji jezik dijaki lahko izbirajo med ITALIJANŠČINO ali NEMŠČINO.
Prva posebnost naše šole je možnost, da dijaki od drugega letnika dalje lahko izberejo pouk LATINŠČINE, ki je tudi maturitetni predmet. Pri pouku latinščine ne gre le za učenje jezika starih Rimljanov, saj dijaki obenem spoznavajo bogato antično zapuščino. Slednjo ozaveščajo in prepoznavajo v sodobnih tujkah, besedišču naravoslovnih ved ter literarnih in splošnih kulturnih in etičnih normah, ki so včasih zamolčani del zahodnoevropske tradicije. Stranski produkti učenja latinščine so tudi večja podkovanost v materinščini, natančnost, poznavanje slovnice in splošna jezikovna občutljivost ter s tem usposobljenost za hitrejše in bolj sistematično učenje ostalih tujih jezikov.
Namesto latinščine lahko dijaki od drugega do četrtega letnika izberejo pouk INFORMATIKE.
Temeljna naloga predmeta informatika je razvijanje digitalne kompetence, ki v hitro spreminjajoči se družbi sodi med ključne kompetence posameznika. Dijaki pridobljena in razvita znanja, veščine, spretnosti in vrednote uporabljajo in osmišljajo pri vseh drugih predmetih. Spoznajo osnove delovanja računalniške opreme, se naučijo urejati besedila, programirati v programskem jeziku Python ter uporabljati programe za delo s preglednicami in bazami podatkov. Pomemben cilj predmeta je, da se dijaki naučijo iskati, kritično vrednotiti, oblikovati in predstaviti informacije na različne načine. Izobraževalne cilje dosegamo tudi z medpredmetnimi povezavami informatike z ostalimi predmeti. Informatika ni maturitetni predmet.
Druga posebnost predmetnika naše šole je predmet VERA IN KULTURA. Ta predmet pri dijakih razvija kompetence prepoznavanja povezanosti med religijo in kulturo. Dijaki spoznajo temeljne antropološke prvine verovanja. Pridobijo kompetentno poznavanje krščanske vere in svetega pisma. Spoznajo tudi druge vere in primerjajo njihove prvine. Soočijo se tudi z nekaterimi družbeno moralnimi vprašanji sodobne družbe. Predmet je obvezen v vseh štirih letnikih, eno uro na teden.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

4 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

Na gimnazijo se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje.

Provider Information

Provider Name: 
Škofijska gimnazija Vipava
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: sgv@siol.net
Spletni naslov: http://www.sgv.si
Telefon: (+386) 05 365 53 10

Course Locations

Reference Data

Course address:

Goriška cesta 29
5271, Vipava

Course location information:

Slovenija