• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Germanistične študije (German Studies)

Germanistične študije (German Studies)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Smeri študija so Nemški jezik in Nemška književnost. Izvajanje študijskega programa načeloma poteka v nemškem jeziku, zato je priporočeno znanje nemškega jezika vsaj na stopnji B2 po evropskem referenčnem okviru za priznavanje tujejezikovnih znanj in spretnosti. Študijski program Germanistika diplomantom omogoča pridobitev strokovnih kompetenc na področju germanističnega jezikoslovja ter literature in kulture nemškega govornega prostora. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program 2. stopnje.
Izvajanje študijskega programa načeloma poteka v nemškem jeziku, zato je priporočeno znanje nemškega jezika vsaj na stopnji B2 po evropskem referenčnem okviru za priznavanje tuje jezikovnih znanj in spretnosti.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
Izvajanje študijskega programa načeloma poteka v nemškem jeziku, zato je priporočeno znanje nemškega jezika vsaj na stopnji B2 po evropskem referenčnem okviru za priznavanje tuje jezikovnih znanj in spretnosti.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 31 ECTS na smeri Nemški jezik oz. 30 ECTS na smeri Nemška književnost. Te obveznosti so naslednje: Razumevanje in tvorjenje pisnih besedil, 3 ECTS, Razumevanje in tvorjenje ustnih besedil, 3 ECTS, Jezik in mediji, 3 ECTS, Kontrastivna tekstologija, 3 ECTS, Kontrastivna analiza diskurza, 3 ECTS, Večjezičnost in jezikovni stiki, 3 ECTS, Slovaropisje kot kulturna praksa, 4 ECTS, Medkulturnost v strokovni komunikaciji, 3 ECTS, Nemški jezik: medkulturni pogled, 3 ECTS, Jezikovne napake, 3 ECTS.
Izvajanje študijskega programa načeloma poteka v nemškem jeziku, zato je priporočeno znanje nemškega jezika vsaj na stopnji B2 po evropskem referenčnem okviru za priznavanje tuje jezikovnih znanj in spretnosti.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 31 ECTS na smeri Nemški jezik oz. 30 ECTS na smeri Nemška književnost. Te obveznosti so naslednje: Razumevanje in tvorjenje pisnih besedil, 3 ECTS, Razumevanje in tvorjenje ustnih besedil, 3 ECTS, Regionalno v nemški literaturi stičnih prostorov, 3 ECTS, Transkulturnost v nemški književnosti 20. stol., 3 ECTS, Literatura in popularna kultura, 3 ECTS, Uvod v medkulturno literarno vedo, 3 ECTS, Klasiki otroške in mladinske književnosti, 3 ECTS, Književnost 20. in 21. stol. pri pouku, 3 ECTS, Podobe lastnega in tujega v novejši nemški književnosti, 3 ECTS, Jezik in književnost v popularni kulturi, 3 ECTS.
Izvajanje študijskega programa načeloma poteka v nemškem jeziku, zato je priporočeno znanje nemškega jezika vsaj na stopnji B2 po evropskem referenčnem okviru za priznavanje tuje jezikovnih znanj in spretnosti.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
Izvajanje študijskega programa načeloma poteka v nemškem jeziku, zato je priporočeno znanje nemškega jezika vsaj na stopnji B2 po evropskem referenčnem okviru za priznavanje tuje jezikovnih znanj in spretnosti.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na predhodnem študiju (70 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri izbirnem izpitu (30 %).
POGOJ ZA PREHOD: Študent drugega študijskega programa 3. stopnje. Kandidatu se v celoti ali delno priznajo obveznosti opravljene na predhodnem doktorskem programu, ki po vsebini in kompetencah ustrezajo študijskemu programu GERMANISTIČNE ŠTUDIJE.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004. Ob vpisu se kandidatu prizna 90 ECTS; o priznavanju odloči komisija za študijske zadeve FF UM, in sicer po preučitvi dokumentacije (uradno potrjeni program dosedanjega študijskega programa in potrdilo o opravljenih obveznostih na dosedanjem študijskem programu), ki jo predloži kandidat ter na osnovi mnenja Oddelka za germanistiko.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije. Ob vpisu se kandidatu prizna 60 ECTS, o priznavanju odloči komisija za študijske zadeve FF UM, in sicer po preučitvi dokumentacije (uradno potrjeni program dosedanjega študijskega programa in potrdilo o opravljenih obveznostih na dosedanjem študijskem programu), ki jo predloži kandidat ter na osnovi mnenja Oddelka za germanistiko.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: ff@um.si
Spletni naslov: http://www.ff.um.si/
Telefon: (+386) 02 22 93 840

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Koroška cesta 160, Maribor

Course location information:

Slovenija