• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Geologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

Geologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

Course Information

Yhtenä perusluonnontieteenä geologia käsittää maapallon ja muidenkin planeettojen elottoman ja elollisen luonnon kehityksen aina aurinkokuntamme syntyhetkistä nykypäivän luonnonilmiöihin. Maapallomme eri ympäristöt ovat rakentuneet pitkällisten geologisten prosessien kautta ja näiden geologisten ilmiöiden ymmärtäminen on tullut yhä tärkeämmäksi ihmiskunnalle. Monien nykypäivän polttavimmiksi globaaleiksi ongelmiksi luonnehdittujen ilmiöiden, kuten mineraalisten luonnonvarojen, öljyn ja juomaveden riittävyys ja yhä intensiivisemmäksi käyvä rakentaminen, aluesuunnittelu ja luonnonsuojelu tarvitsevat tuekseen luotettavaa geologista tietoa.

Geologian tutkimuskohteina ovat maapallon rakenne ja kehitys sekä maapallolla vaikuttavat geologiset prosessit ja niiden tulokset. Koulutuksen keskeinen tavoite on antaa opiskelijoille näkemys maapalloa muokkaavista fysikaalis-kemiallisista ilmiöistä. Heitä opetetaan käyttämään geologista tietoa maa- ja kallioperän tutkimuksessa maastossa ja laboratoriossa sekä erilaisissa käytännön tehtävissä. Geologista tietoa opitaan soveltamaan laaja-alaisesti maankamaran luonnonvarojen etsimisessä, hyödyntämisessä ja suojelussa sekä toisaalta ympäristögeologisen suunnittelun piirissä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

5 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Provider Contact Info: 

Faculty of Mathematics and Natural Sciences
FI-20014 University of Turku
Finland
University of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences
hakijapalvelut@utu.fi
admissions@utu.fi
University Hill
Quantum-building, 2nd floor
Turku
Finland
+358-2-333 5662
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 20014, TURUN YLIOPISTO
02 333 5604
02 333 6575

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Opiskelun alkuvaiheessa suoritetaan kolmivuotinen luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto. Tutkinnon pääaine on geologia ja se antaa perusvalmiudet geologian maisteriopintoihin ja työelämään. Luonnontieteiden kandidaatin opinnoissa annetaan laaja yleiskuva maapallon geologisesta historiasta ja geologisista prosesseista. Opiskelussa perehdytään kallio- ja maaperän sekä niitä muodostavien elementtien (kivet, mineraalit, maalajit) koostumukseen, rakenteeseen ja kehitykseen. Lisäksi perehdytään erilaisiin geologian osa-alueisiin, kuten petrologiaan, sedimentologiaan ja stratigrafiaan, malmigeologiaan, pohjavesigeologiaan ja ympäristögeologiaan. Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, laboratorio- ja harjoitustöistä sekä kenttäkursseista. Geologian koulutus voidaan toteuttaa yhteistyössä Åbo Akademin kanssa.

Filosofian maisterin (FM) tutkinnon pääaineet ovat kallioperägeologia sekä maaperägeologia. Opiskelija valitsee pääaineensa ennen maisteriopintojen aloittamista.  Vuosittain maisteritutkinto-ohjelmissa aloittaa noin 15 opiskelijaa. Maisteriopinnot voi suorittaa kahdessa vuodessa.

Maisterivaiheen opinnot muodostuvat Turun yliopiston geologian osaston ja Åbo Akademin geologian oppiaineen tarjoamasta opetuksesta. Osa opetuksesta annetaan englannin ja ruotsin kielillä.

Kallioperägeologia tutkii kallioperän koostumusta, rakennetta ja syntyä sekä kallioperässä olevia raaka-ainevaroja. Keskeisenä tavoitteena on kouluttaa geologeja, joilla on laaja-alainen käsitys maankuoren ja maapallon kehityksestä ja kyky soveltaa tietojaan yhteiskunnan tarvitsemissa geologian alan asiantuntijatehtävissä.   

Maaperägeologia tutkii maaperän syntyä, kehitystä, rakennetta ja ainesta. Keskeisenä pyrkimyksenä on ymmärtää kvartäärikauden luonnon prosessien vaikutus maaperän synnyssä. Näin opitaan hallitsemaan mm. pohjaveteen, turpeeseen, ympäristönsuojeluun sekä maa- ja kallioperän raaka-aineiden hyödyntämiseen liittyviä geologisia kysymyksiä. 

Course Locations

Reference Data

Course address:

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 20014, TURUN YLIOPISTO