• EQF Home Page Icon

Qualification: Garment and accessories production supervisor

Garment and accessories production supervisor

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Identificeert de kenmerken van het order (H250501 Id17483-c)
- Gebruikt relevante (software)systemen
- Raadpleegt de productieplanning en de productiefiches
- Toets de productiehaalbaarheid af
- Geeft feedback aan de betrokken diensten
- Stelt indien nodig aanpassingen voor

● Koppelt het order aan de verschillende productiefases (H250201 Id23737-c)
- Bepaalt de meest efficiënte productiestappen
- Verifieert de beschikbaarheid van de nodige middelen (mensen, materiaal en materieel)
- Koppelt de productiestappen aan de beschikbare middelen (mensen, materiaal en materieel)
- Organiseert de werkposten optimaal
- Bepaalt de optimale doorlooptijd

● Maakt (in overleg) de productie- en personeelsplanning op (co 00943)
- Houdt rekening met de vaardigheden van de medewerkers
- Verdeelt het werk onder de medewerkers rekening houdend met de werkbezetting en werkbelasting
- Gebruikt relevante software(systemen)
- Past de planning en inzet van het personeel aan bij wijzigende omstandigheden
- Stelt de productie- en personeelsplanning op

● Laat grondstoffen of producten controleren en hun bestemming superviseren (H250201 Id17642-c, H250501 Id1176-c)
- Superviseert de uitvoering van de controle volgens de richtlijnen
- Beslist over de bestemming van de grondstoffen of producten na controle

● Organiseert de bevoorrading van de werkplaats met grondstoffen, producten, consumptiegoederen en laat de voorraad controleren (H250201 Id19089-c, H250501 Id16361-c)
- Gebruikt relevante software(systemen)
- Stemt de hoeveelheid te bestellen producten af op de planning en de verwerkingssnelheden
- Verwerkt de gegevens van het verbruik van het materiaal

● Superviseert het productieproces (H250201 Id10424-c)
- Houdt overzicht op de werkzaamheden op de afdeling
- Ziet toe op de efficiënte, correcte en performante uitvoering van de productie
- Benut de machines en personeel optimaal
- Stuurt het verloop van het productieproces bij indien nodig
- Vergelijkt resultaten van controles met richtwaarden
- Merkt afwijkingen aan de producten op
- Gaat na wat de oorzaak is bij afwijkingen aan de producten
- Reageert gepast bij afwijkingen in het productieproces
- Registreert (en analyseert) de productiegegevens en bijsturingen
- Stuurt het productieproces bij indien nodig

● Analyseert de storingen in het productieverloop en stuurt bij (H250501 Id22345-c)
- Gaat na wat de oorzaken zijn van storingen
- Schat de impact van de storingen in op de productieplanning
- Zoekt naar een oplossing die de planning niet in de war brengt
- Gebruikt een (software)systeem
- Registreert storingen en meldt deze aan de verantwoordelijken
- Houdt gegevens bij over storingen in het productieverloop
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Overlegt over aanpassingen van het productieproces
- Verleent de medewerkers hulp en advies bij technische problemen

● Stelt verbeteracties voor en implementeert deze (na overleg) (co 00944)
- Analyseert en synthetiseert de geregistreerde gegevens
- Verzamelt bijkomende informatie
- Vormt een conclusie in functie van het optimaliseren van het productieproces
- Toets de verbeteracties af met de verantwoordelijke en/of betrokkenen
- Implementeert (na overleg) de verbeteracties
- Gebruikt een (software)systeem

● Coördineert en plant de onderhoudswerkzaamheden volgens de productievereisten (H250201 Id19181-c, H250501 Id19181-c)
- Controleert de uitvoering van de onderhoudsschema’s
- Merkt afwijkingen, storingen en de nood aan preventief en correctief onderhoud op
- Merkt de nood aan vervanging van machines op
- Schakelt indien nodig de onderhoudsdienst in
- Wisselt technische informatie uit
- Laat specifieke herstellingen, regelingen of bijstellingen aan machines uitvoeren

● Ziet toe op de naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften (H250201 Id13895-c, H250501 Id18165-c)
- Ziet toe op het aannemen van een ergonomische houding van alle werknemers
- Ziet toe op de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
- Licht regels en afspraken van de organisatie toe
- Instrueert de medewerkers in het werken volgens hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels
- Bekijkt samen met een deskundige of er aanpassingen op de afdeling moeten gebeuren
- Volgt de implementatie van deze aanpassingen op

● Sensibiliseert het team over de reglementering en de kwaliteit (H250201 Id19197, H250501 Id13915)
- Bouwt permanent de eigen deskundigheid op
- Licht regels en afspraken van de organisatie toe
- Demonstreert de werking van materieel
- Controleert en ziet toe op de uitvoering van de opdrachten
- Controleert en ziet toe op de vaktechnische uitvoering van het werk
- Geeft waar nodig extra uitleg
- Stimuleert de medewerkers tot het leveren van kwaliteit binnen het voorziene tijdsbestek

● Volgt de activiteiten en het administratieve beheer van het personeel op en controleren deze (H250501 Id18148)
- Gebruikt een (software)systeem
- Houdt personeelsgegevens bij in het kader van de productie
- Onthaalt en begeleidt nieuwe medewerkers
- Instrueert medewerkers over het omgaan met machines
- Geeft waar nodig extra uitleg
- Begeleidt medewerkers bij een opleiding of nieuwe taken
- Luistert naar voorstellen en vragen van de medewerkers
- Stimuleert de medewerkers tot een goede werksfeer en teamvorming
- Merkt opleidings- en ontwikkelingsbehoeftes op

● Werkt mee aan het preventiebeleid van de onderneming (H250201 Id419)
- Heeft een actieve inbreng in het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan
- Evalueert het voorstel tot aankoop van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
- Treedt adequaat op in geval van risicosituaties en ongeval

● Adviseert bij te nemen beslissingen betreffende investeringen en uitgaven van de eigen afdeling(en) (H250201 Id32662-c)
- Adviseert bij de toewijzing van budgetten aan de verschillende productieactiviteiten en -benodigdheden
- Bepaalt de prioriteiten wat betreft kostentoewijzing van eigen afdeling(en)
- Doet voorstellen over de aankoop van nieuwe machines in overleg met de financieel directeur

Specifieke Activiteiten

● Een team of een atelier dat confectiehandelingen uitvoert in het buitenland superviseren (H250501 Id25994-c/25995-c/25996-c/25997-c/25998-c)
- Superviseert de kwaliteit van de afgewerkte producten in ateliers in het buitenland
- Organiseert en coördineert het productieproces in ateliers in binnen- en/of buitenland
- Legt en onderhoudt, indien nodig, zakelijke contacten met leveranciers en klanten

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van personeelsadministratie
● Basiskennis van sociale wetgeving
● Basiskennis van de welzijnswet
● Basiskennis van ergonomie
● Basiskennis van automatisering
● Basiskennis van chemie
● Basiskennis van mechanica
● Basiskennis van elektromechanica
● Basiskennis van hydraulica
● Basiskennis van pneumatica
● Kennis van kwaliteitsnormen
● Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering en -normen
● Kennis van dagelijkse werking van productieafdeling
● Kennis van arbeidsanalyse
● Kennis van organisatietechnieken
● Kennis van planningstechnieken
● Kennis van productietechnieken
● Kennis van de productiemachines
● Kennis van methodes voor het management van productiemiddelen
● Kennis van technisch tekenen (ontwerp, referentienummers, normalisatie, …)
● Kennis van onderhoudsmodaliteiten
● Kennis van preventief en curatief onderhoud
● Kennis van voorraadbeheer
● Kennis van zakelijke communicatie
● Kennis van aankooptechnieken
● Kennis van onderhandelen
● Kennis van methodes voor probleemoplossing
● Kennis van statistische analyse
● Kennis van methodes voor risicoanalyse
● Kennis computergebruik (software: administratieve pakketten, plannings- en databeheerssystemen)
● Kennis van technieken voor het leiden van een team
● Kennis van administratieve procedures en vormvereisten
● Kennis van kostenbeheer en van begrotingsmodellen
● Kennis van Engels, Frans en Duits (functionele kennis: machine-instructies kunnen lezen en begrijpen, kunnen communiceren)

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen gebruiken van relevante (software)systemen
● Het kunnen raadplegen van de productieplanning en de productiefiches
● Het kunnen verifiëren van de beschikbaarheid van de nodige middelen
● Het kunnen koppelen van de productiestappen aan de beschikbare middelen (mensen, materiaal en materieel) en bepalen van de optimale doorlooptijd
● Het kunnen optimaal organiseren van de werkposten
● Het kunnen verdelen van het werk onder de medewerkers rekening houdend met hun vaardigheden, de werkbezetting en werkbelasting
● Het kunnen opstellen van de productie- en personeelsplanning
● Het kunnen, volgens de richtlijnen, superviseren van de uitvoering van de controle
● Het kunnen, na controle, beslissen over de bestemming van de grondstoffen of producten
● Het kunnen afstemmen de hoeveelheid te bestellen producten op de planning en de verwerkingssnelheden
● Het kunnen verwerken van gegevens van het verbruik van het materiaal
● Het kunnen houden van een overzicht op de werkzaamheden op de afdeling
● Het kunnen toezien op de efficiënte, correcte en performante uitvoering van de productie
● Het kunnen vergelijken van resultaten van controles met richtwaarden en opmerken van afwijkingen aan de producten
● Het kunnen bijhouden van gegevens over storingen in het productieverloop
● Het kunnen overleggen over aanpassingen van het productieproces
● Het kunnen verlenen van hulp en advies bij technische problemen aan de medewerkers
● Het kunnen analyseren en synthetiseren van de geregistreerde gegevens
● Het kunnen vormen van een conclusie in functie van het optimaliseren van het productieproces
● Het kunnen aftoetsen van de verbeteracties met

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5