• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeutti (AMK)

Course Information

Fysioterapian tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien yhteisistä opinnoista ja fysioterapian perus- ja ammattiopinnoista. Fysioterapian tutkinto-ohjelman perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva fysioterapian asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija fysioterapian yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito.

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija ihmisen toimintakyvyn kannalta keskeisiin ilmiöihin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään fysioterapian asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä.

Fysioterapeuttikoulutuksessa lähi- ja verkko-opetuksena, itsenäisenä ja pienryhmissä toteutuva teoreettinen ja käytännöllinen opiskelu sekä ammattitaitoa edistävä harjoittelu yhdistyvät toisiinsa mahdollistaen teoreettiseen tietoon perustuvan käytännöllisen osaamisen kehittymisen. Käytännöllisen osaamisen kehittymisen ohella opiskelijaa tuetaan arvostamaan tieteellisyyttä osana oman työn kehittämistä. Opiskelija osallistuu aktiivisesti sekä omien opintojensa että halutessaan myös tutkinto-ohjelman toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen koulutusohjelmatiimeissä. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä toimintaympäristöissä joko Suomessa tai ulkomailla.

Fysioterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelmaa ohjaavat ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE), opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM: Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon) ja fysioterapeuttikoulutusten eurooppalaisten korkeakoulujen verkoston (ENPHE) osaamissuositukset ja -kuvaukset.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Start Date: 
21.08.17
Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Oulu University of Applied Sciences
Provider Contact Info: 

Kotkantie 1, 90250, OULU
Oulu University of Applied Sciences
hakijapalvelut@oamk.fi
admissions@oamk.fi
PL 222, 90101, OULU
020 611 0200
08 372 144

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Fysioterapeutti (AMK)
Qualification awarded description:

Fysioterapeutti on kuntoutuksen ammattilainen, joka osaa analysoida, edistää ja ylläpitää eri-ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä tutkittuun tietoon perustuvien asiakaslähtöisten fysioterapiamenetelmien avulla.

Hän osaa tukea asiakastaan vahvistamaan liikkumis- ja toimintakykyään, terveyttään ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan omassa ympäristössään sekä tarvittaessa muokkaamaan ympäristöä ja hankkimaan apuvälineitä asiakkaansa voimavarojen optimaalisen hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Fysioterapeutti osaa motivoida, ohjata ja kannustaa asiakkaitaan ja heidän läheisiään omatoimisessa liikkumis- ja toimintakyvyn harjoittamisessa ja kuntoutumisessa. Fysioterapeutti osaa toimia liikkumis- ja toimintakyvyn edistämisen asiantuntijana sekä itsenäisesti että asiakkaan kuntoutusprosessia suunnittelevan ja toteuttavan monitoimijaisen tiimin jäsenenä.

Fysioterapeuttikoulutuksen osaamisvaatimuksia määrittävät fysioterapeuttien kansallisten (Suomen Fysioterapeutit) ja kansainvälisten järjestöjen (ENPHE, WCPT, EU/ESCO) ohjeistukset ja suositukset sekä kansallinen (NQF) että eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF).

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kotkantie 1, 90250, OULU