• EQF Home Page Icon

Qualification: Furniture maker

Furniture maker

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00632)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00633)
- Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
- Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s )
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

* PBM’s = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM’s = collectieve beschermingsmiddelen

● Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00634)
- Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
- Richt de werkplaats (ergonomisch) in
- Beperkt stofemissie
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)

● Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder (co 00635)
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
- Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
- Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving

● Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor de productie voor (co 00636)
- Neemt kennis van de eigen werkopdracht
- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
- Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
- Neemt de planning door
- Meet op (hoogte, breedte, diepte, …)
- Stelt correct en overzichtelijk een hout-, meet-, en materiaalstaat op
- Stelt een zaagplan op
- Gebruikt meet- en controlegereedschap
- Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
- Bepaalt een optimale werkvolgorde
- Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
- Beheert administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij

● Controleert (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, … ) (co 00637)
- Houdt de voorraad op peil
- Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, vochtigheid, …)
- Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
- Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
- Houdt rekening met de interne codering
- Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen
- Selecteert, controleert en hanteert materialen / gereedschappen

● Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (uitsmetten, opdelen, aftekenen, paren, …) (co 00638)
- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
- Kantrecht en/of kort ruw hout af
- Bepaalt visueel hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden (zaagwijze, vezelrichting, tekening, gebreken van het hout, …)
- Deelt plaatmateriaal optimaal in (richting, beschadiging, …)
- Tekent uit te zagen onderdelen uit op hout of plaatmateriaal
- Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting uit volgens borderel of zaagplan
- Gebruikt zaagmachines
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
- Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
- Gebruikt aftekengereedschap

● Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de (houtbewerkings)machines (co 00639)
- Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
- Houdt zich aan procedures en voorschriften
- Selecteert (snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
- Stelt verspaningssets samen
- Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, …)
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine of installatie en stelt ze af
- Bergt (snij)gereedschappen veilig op
- Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

● Stelt (houtbewerkings)machines in en om (co 00640)
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
- Stelt de juiste aanvoersnelheid en toerental in
- Stelt de parameters en coördinaten manueel of (semi)computergestuurd in
- Roept een CNC -programma op
- Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
- (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
- Maakt een proefstuk
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

* CNC = computerised numeric control

● Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings)machines (co 00641)
- Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
- Doet veiligheidscontroles aan de (houtbewerkings)machines
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de (houtbewerkings)machine op
- Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Legt de werkzaamheden stil indien nodig

● Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (co 00642)
- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
- Bepaalt de te gebruiken machines
- Controleert de beveiliging voor het opstarten
- Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken
- Schaaft tot ontruwde vlakken
- Boort gaten
- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
- Brengt (gebogen) profileringen aan
- Maakt verbindingen
- Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
- Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Gebruikt (NC) (houtbewerkings)machines
- Gebruikt (C)NC bewerkingscentra
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt meet- en controlegereedschap
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

● Vergaart onderdelen (verlijmen, samenvoegen, opspannen, nagelen, nieten, schroeven, demontabel assembleren, …) (co 00643)
- Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
- Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
- Verlijmt verbindingsgedeelten
- Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
- Past manuele en machinale opspantechnieken toe
- Gebruikt persmachines
- Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
- Verwijdert lijmresten
- Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering
- Stapelt en merkt voor de volgende productiefase
- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
- Gebruikt meet- en controlegereedschap
- Gebruikt opspangereedschap

● Voert preventief basisonderhoud uit van de (houtbewerkings)machines (co 00644)
- Plaatst de (houtbewerkings)machines in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
- Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
- Registreert basisonderhoud

● Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern) (co 00645)
- Houdt zich aan procedures en voorschriften
- Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Verpakt, beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, …)
- Laad, lost (interne)transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal,…)
- Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen, …)
- Gebruikt interne transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
- Past hef- en tiltechnieken toe
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

Specifieke Activiteiten

● Buigt massief hout en plaatmateriaal (co 00646)
- Houdt zich aan de gestelde buigmethode ( verlijmen van dunne stroken…)
- Maakt of selecteert (contra)mallen
- Past de geschikte buigmethode toe
- Controleert de kwaliteit en maatvoering

● Brengt bekleding/kanten aan op meubels (co 00647)
- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
- Sorteert fineer naargelang tekening, uitzicht en kwaliteit
- Controleert de kwaliteit van bekledingsmateriaal
- Voegt fineerstroken samen
- Verlijmt bekleding op plaatmateriaal
- Brengt kantafwerking aan
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt kantenlijmmachines
- Gebruikt (HF)persen

* HF = Hoge frequentie

● Behandelt oppervlakken van meubels (schuren, beschermen, afwerken, …) (co 00648)
- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
- Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor
- Bereidt diverse ondergronden voor (schuren, ontstoffen, ontvetten, …)
- Brengt manueel en/of machinaal grond-, tussen- en afwerklagen aan (beitsen, boenen, kunstmatig verouderen, lakken, vernissen, …)
- Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakken
- Voert kleine herstellingen en retouches uit
- Brengt interne codering aan (etiketten, labels, …)
- Beschermt afgewerkte werkstukken en slaat ze op
- Gebruikt schuur-/borstelmachines
- Gebruikt afwerkingsgereedschappen en apparatuur

● Monteert en regelt beslag aan meubels af (scharnieren, lades, …) (co 00649)
- Houdt zich aan (technisch

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3