• EQF Home Page Icon

Qualification: fordító és szerkesztő

fordító és szerkesztő

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés célja két, egymást kiegészítő feladat professzionális ellátására felkészíteni a felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatókat. A lassan áttekinthetetlenül sokféle szerkesztő- és fordítóképzés közül ugyanis mai ismereteink szerint egyik sem köti össze a kétféle munkafolyamatot, márpedig a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a szerkesztőként is dolgozó fordító, illetve a fordítói tapasztalattal is bíró szerkesztő lényegesen jobban, hatékonyabban és körültekintőbben képes elvégezni a munkáját. A látszólagos túlkínálat ellenére a munkaerőpiac mindkét oldalán inkább hiány mutatkozik: a könyvkiadók számára a folyamatosan romló minőségű fordítói és a pongyola szerkesztői munka okoz számottevő többletköltségeket és jelentős fennakadásokat – ritkaságszámba megy a jó szerkesztő, a jó fordító pedig fehér holló –, míg a bolognai rendszerben első diplomájukat megszerző hallgatók minden eddiginél kevesebb hasznosítható ismerettel, jártassággal és készséggel vágnak majd neki munkavállalói pályafutásuknak. A képzés során az elméleti háttér elsajátításával párhuzamosan az adott témakörök gyakorlati előfeltételeire, munkafolyamataira helyeződik a főhangsúly. A hallgatók a kurzus során elsajátíthatják a fordítás és szerkesztés alapvető fontosságú feladatainak ismeretét és azok gyakorlatban történő alkalmazását.
a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:
- általános fordítói ismeretek
- általános szerkesztői ismeretek
- általános korrektori ismeretek
- általános szöveg-előkészítői ismeretek
- általános jogi ismeretek, különös hangsúllyal a szerzői és kiadói jogok ismeretére
- kiadói menedzsmentismeretek (munkaszervezés, kapcsolattartás kiadói partnerekkel bel- és külföldön, a szerkesztőségi munka irányítása, nyomdai kapcsolattartás, sajtóval történő kapcsolattartás, pályázatírás, pályázatmenedzselés, gazdasági feladatok a kiadói munka során)
- fülszöveg- és könyvismertető írása,
- marketingismeretek
- kommunikációs és médiaismeretek
- általános nyomdai előkészítői, nyomdai ismeretek
- könyvkereskedelmi ismeretek
b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:
Tudáselemek:
- fordítás története
- fordítás elmélete
- nyelvhelyesség
- stilisztika
- műfajelmélet
- szövegértés és -értelmezés
- szöveggondozás
- könyvszerkesztés folyamata, sajátosságai
- folyóirat-szerkesztés folyamata, sajátosságai
- könyvpiac szerkezete és sajátosságai
- folyóiratpiac szerkezete és sajátosságai
- E-book, honlap, online-szerkesztés
- képszerkesztés a könyvkiadásban
- képszerkesztés a folyóirat-kiadásban
- könyvtervezés
- tipográfia
- tördelés
- nyomda
- könyvterjesztés, könyvkereskedelem
- folyóirat-terjesztés, online-folyóiratok
- marketing és PR
- a kultúra és a vállalkozási szektor kapcsolatának ismerete
- a kulturális finanszírozás, pályázati rendszerek ismerete
- a kiadó külföldi rendezvényeken való bemutatása
- szerzői és szerkesztői jogok, könyvjogok – ismerete, kereskedelme, értéke mint a kiadó vagyona
- a kiadó szerződéskötések sajátosságai
- stratégiaalkotási, szervezetfejlesztési ismereteket, technikák
- tárgyalási, problémamegoldó, viselkedési technikák
Ismeretek:
A fordító szerkesztő rendelkezik:
- fordítói, szerkesztői, gazdasági, jogi, marketing, nyomdai és kommunikációs ismeretekkel.
Ismeri:
- a nemzetközi és a magyar könyvpiac működését,
- a folyóiratpiac működését,
- a kultúrpolitika működését,
- a kultúra és a gazdaság összefüggéseit,
- a kulturális szféra és az árutermelés kapcsolatait,
- az alkotáslélektan és befogadás lélektanát,
-  mind a kulturális, mind a gazdasági területnek a kulturális tevékenységgel kapcsolatos menedzselési feladatait,
-  a PR, a reklám formáit, a kulturális reklám specialitásait,
- a kulturális szféra jogi követelményeit,
- a pályázás és pályázatírás formai és tartalmi követelményeit,
- a művelődés, a szórakozás és a rekreáció iránti igényeket formáló tényezőket,
- a verbális és nem verbális kommunikáció mindennapi életben való megnyilvánulásainak jelentéseit és összefüggéseit,
- a kulturális szféra hatékonyságának fejlesztésében a különböző szektorok speciális funkcióit, lehetőségeit.
c) A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:
A fordító & szerkesztő képes:
- a forrásszövegek teljes komplexitásukban való megértésére,
- a célszövegben a forrásszöveg minden tartalmi vonatkozásának érvényesítésére,
- a forrásszövegek stílusárnyalatainak érzékelésére,
- a célszövegben a forrásszöveg árnyalatainak érvényesítésére,
- a célközönség befogadói szokásainak megfelelő stílus alkalmazására,
- a célközönség érdeklődésének megfelelő szövegek (könyvek, cikkek, tanulmányok) kiválasztására,
- a szerzőkkel, fordítókkal folytatott együttműködésre,
- a szerzőkkel, fordítókkal, tervezőkkel szerződéses viszony létrehozására,
- a könyvtervezőkkel, műszaki szerkesztőkkel folytatott együttműködésre,
- a nyomdával való együttműködésre,
- a marketing- és PR-feladatok ellátására (ismertető, PR-cikk írása, médiaszereplés),
- könyvbemutatók megszervezésére,
- a kiadó hazai és külföldi képviseletére (könyvvásárok, szakmai szervezetek),
- a kulturális vállalkozások piaci körülményeinek megismerésére, befolyásolására,
- kulturális területen a marketingstratégia érvényesítésére,
- a kulturális szféra gazdálkodási követelményeinek megvalósítására,
- a kulturális információk és értékek közvetítésének jogi normái érvényesítésére.

d) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Konk

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Metropolitan Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Budapesti Metropolitan Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education