• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fizioterapija (Physiotheraphy)

Fizioterapija (Physiotheraphy)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Cilj magistrskega študijskega programa je usposobiti strokovnjaka za usmerjeno in na dokazih temelječe reševanje problemov, povezanih s fizioterapijo. Študijski program nadgrajuje interdisciplinarne temelje prvostopenjskega študija, obenem pa z izbirnimi vsebinami omogoča pridobitev poglobljenih znanj na posameznih strokovnih področjih. Cilj je tudi zagotoviti ustrezna znanja za izvajanje najzahtevnejših nalog pri načrtovanju, organiziranju, vodenju in nadziranju fizioterapevtskega procesa ter promociji zdravja, poleg tega pa tudi vključevanje v interdisciplinarne zdravstvene in raziskovalne skupine ter sodelovanje v pedagoškem procesu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki ga kandidat izkaže pri prijavi z ustreznim potrdilom.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija prve (bolonjske) stopnje z doseženimi najmanj 180 kreditnih točk.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija, akreditiran pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, akreditiran pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij medicina ali dentalna medicina, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz visokošolskega strokovnega programa Fizioterapija 1. stopnja v obsegu 60 kreditinih točk (KT): Ocenjevalne metode v fizioterapiji 10 KT, Inštrumentalna fizioterapija 8 KT, Kinezioterapija 14 KT, Manualna terapija 11 KT, Nevrofizioterapija 14 KT, Fizioterapija za zdravje žensk 3 KT.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena opravljenih izpitov in diplomskega dela na prvi stopnji (50 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena izpita s področja z dokazi podprte fizioterapije (50 %).
POGOJ ZA PREHOD: Študent študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij: medicina, dentalna medicina. Če je kandidatu mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu, se kandidatu dovoli vpis v 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Fizioterapija.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskih študijskih programov s področja fizioterapije, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega se določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnih študijskih programov po programih sprejetih pred novelo Zakona o visokem šolstvu (Ur.l. RS št. 63/2004 in 119/06) z drugih strokovnih področij: medicina, dentalna medicina, če se kandidatu pri vpisu lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na svojem študijskem programu.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (Faculty of Health Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@vsz.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.vsz.uni-lj.si

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister fizioterapije - magister fizioterapije
Other Qualification Awarded Term:

mag. fiziot.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Zdravstvena pot 005, Ljubljana

Course location information:

Slovenija