• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fishing Guide, FQ

Fishing Guide, FQ

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- tuntee tavallisten saaliskalojen elintavat ja ympäristövaatimukset sekä niiden pyydystettävyyteen vaikuttavat tekijät
- tunnistaa kalojen ympäristövaatimukset ja suorittaa kalaveden hoitotöitä
- tunnistaa toimintaympäristön tärkeimmät eliöt ja luonnonilmiöt
- hyödyntää paikalliskulttuurin ja -historian tuntemustaan asiakkaita ohjatessaan
- osaa ottaa vieraiden kulttuurien edustajien tarpeet huomioon toiminnassaan
- kykenee suunnittelemaan ja järjestämään kalastustapahtuman ja siihen liittyvät oheispalvelut
- osaa laatia ja toteuttaa markkinointisuunnitelman ja markkinoida kohdennetusti
- pystyy toimimaan yhteistyössä muiden palvelujen tarjoajien ja matkailuyritysten kanssa
- osaa käyttää ja huoltaa urheilukalastusvälineistöä ja opastaa sen käytössä
-osaa ohjata asiakkaita turvallisesti vesillä tai maastossa liikuttaessa
- pystyy ennakoimaan sään vaikutuksen tapahtumaan ja suunnistamaan vaikeissakin sääoloissa
- osaa johtaa ryhmää
- osaa ottaa huomioon turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat toiminnassaan ja antaa ensiapua
- osaa opastaa ja palvella asiakkaita heidän taustansa ja tasonsa mukaisesti muullakin kuin äidinkielellä
- osaa puhdistaa, perata ja valmistaa saaliin asiakkaille ja järjestää kenttäruokailun
- pystyy toimimaan säädösten mukaisesti ja hankkimaan asiakkaille tarvittavat luvat sekä opastamaan heitä kalastus- ja ympäristölainsäädännön noudattamiseen
- osaa käyttää ja huoltaa moottoreita, koneita ja laitteita sekä hoitaa jätehuollon ja toimia hygieenisesti
- osaa arvioida yrittäjävalmiuksiaan, kehittää liikeideaa, selvittää yrityksen toimintaedellytykset ja valita yritysmuodon
- pystyy laatimaan toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallitsee yritysverotuksen periaatteet ja toimintatavat
- osaa arvioida kannattavuuden, hinnoitella tuotteet ja palvelut sekä laskuttaa niistä
- osaa toimia laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisesti
- osaa johtaa ja kehittää yritystä sekä ylläpitää työkykyään ja jaksamistaan
- osaa käyttää tietotekniikkaa tietojen hankinnassa, suunnittelussa, markkinoinnissa ja yhteydenpidossa

Kalastusoppaan ammattitutkinnon suorittanut toimii matkailukalastuspalveluja tuottavana yrittäjänä tai näitä palveluja tuottavan yrityksen työntekijänä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Costs: 

58

Provider Information

Provider Name: 
Koulutuskeskus Salpaus, Asikkala
Provider Contact Info: 

03 828 11
PL 170, 15141, LAHTI
Laurellintie 55, 17320, ASIKKALA

Course Locations

Reference Data

Course address:

Laurellintie 55, 17320, ASIKKALA