• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Finanšu inženierija - Prof. bak. studijas

Finanšu inženierija - Prof. bak. studijas

Course Information

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir realizēt programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu konkrētajam profesijas standartam (finanšu analītiķis – PS 0229) un otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju (IT) sasniegumus, var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālās darbības vadību, veikt biznesa procesu analīzi; analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu; izmantojot IT, veikt vērtspapīru portfeļu un investīciju optimizēšanu; apzināt problēmas, formulēt mērķus, prognozēt to sasniegšanas ceļus un īstenot tos.

Uzdevumi

Profesionālās bakalaura studiju programmas uzdevumi ir:
- Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas specialitātē un veidot finanšu vadības un finanšu analītiķa prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām.
- Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanu.
- Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurentspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu.
- Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību atbilstoši izmaiņām tirgū.
- Veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm.
- Nodrošināt nepieciešamās zināšanas tālākajām studijām maģistrantūrā.

Studiju rezultāti

Absolventu zināšanu un prasmju atbilstība profesijas standartam ir galvenais uzdevuma izpildes rezultāts. Studiju rezultātā studējošais apgūst pamatiemaņas, lai spētu patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus, kā arī lietotu iegūtās zināšanas praktiskajā darbā.

Absolvents ir apguvis jaunākās informācijas tehnoloģijas metodes.Viņš spēj:

- izprast ekonomisko un finanšu situāciju Latvijā un pasaulē;
- identificēt finanšu un aktuāra problēmas, un to risināšanai izmantot IT metodes;
- veikt biznesa procesu analīzi,izmantojot IT;
- organizēt vērtspapīru portfeļa un investīciju optimizēšanu;
- izmantojot IT, analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu un projektēt ar finanšu analīzi saistītas vadības sistēmas;
- izskaidrot finanšu instrumentu lietošanas pamatprincipus;
- noteikt finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku, izstrādāt priekšlikumus finanšu risku samazināšanai;
- risināt ekonomiskus un sociālus uzdevumus finanšu plūsmu statistiskajā analīzē;
- veikt mirstības, funkcionālu traucējumu un citu līdzīgu datu statistisko analīzi ar IT;
- analizēt apdrošināšanas tirgus tendences, veikt zaudējumu un prēmiju aprēķināšanu ar IT;
- lietot finanšu analīzes un finanšu inženierijas modernās kvantitatīvās metodes;
- lietot matemātiskās un statistiskās datorprogrammas.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Finanšu inženieri strādā bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, investīciju fondos, pensiju fondos, līzinga sabiedrībās, citās institūcijās, kur nepieciešamas IT, finanšu matemātikas un statistikas zināšanas. Finanšu analītiķi strādā par aktuāriem, aktuāru palīgiem, kredītrisku statistikas analītiķiem un finanšu analītiķiem.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: 1200 EUR semestrī (2018./19.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Rīgas Tehniskā universitāte
Provider Contact Info: 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
67089333
rtu@rtu.lv
www.rtu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs finanšu inženierijā; Finanšu analītiķis