Filozofija (Philosophy)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti doktorskega študija Filozofija so vrhunski strokovnjaki z ustreznim teoretičnim in praktičnim znanjem za izvajanje najzahtevnejših strokovnih opravil s področja filozofij in humanistike na sploh. Doktorandi lahko opravljajo različna dela, povezana s poznavanjem argumentacije, sposobnostjo analize in sinteze ter kritične komunikacije. Usposobljeni so za korektno in okoliščinam primerno odločanje in sporazumevanje ter s tem za poklicno delovanje na vodilnih in prestižnih položajih v javnih in zasebnih kulturnih ustanovah (arhivi, muzeji, knjižnice, društva, združenja) ter v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program 2. stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS: Analiza klasičnih filozofskih tekstov (8 ECTS); Vednost, bit in um (8 ECTS). Teoretična ali praktična filozofija (8 ECTS); Vrednote in vrline (8 ECTS); Metodologija filozofskega raziskovanja (10 ECTS); trije izbirni predmeti (3 x 6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija (10 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske ali magistrske naloge (10 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri izbirnem izpitu (80 %). Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50 % izpitnih obveznosti.
MERILO ZA OMEJITEV: Dosedanje znanstveno in strokovno delo na področju študijskega programa. Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so: znanstvena monografija, samostojni znanstveni sestavek v monografiji, izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, in revijah, ki jih naštevajo kriteriji Filozofske fakultete za izvolitve v nazive. Glavna merila za strokovno delo predstavljajo: strokovna monografija, samostojni strokovni sestavek v monografiji, objavljeni strokovni prispevki na konferencah, strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov, uredništvo monografije ali revije, druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.
POGOJ ZA PREHOD: Po merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Filozofije vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje, s področja humanistika (22), družbene vede (31), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program za pridobitev naslova magister znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, kjer se kandidatu prizna 120 ECTS in se lahko vpiše neposredno ali v 2. ali v 3. letnik.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen štiriletni univerzitetni dodiplomski študij, sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS in nato končan specialistični študij, v skupnem obsegu 300 ECTS, ki se mu prizna 60 ECTS.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: ff@um.si
Spletni naslov: http://www.ff.um.si/
Telefon: (+386) 02 22 93 840

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Koroška cesta 160, Maribor

Course location information:

Slovenija