• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Filozofija (Philosophy)

Filozofija (Philosophy)

Course Information

Dvopredmetni pedagoški študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Temeljni cilj je usposobiti diplomante za kompetentno poučevanje filozofije v srednji šoli. Znotraj tega bodo študenti sposobni kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic, obvladovanja raziskovalnih metod, postopkov in pro-cesov, kritične in samokritične presoje, uvida v filozofska vprašanja različnih vrst razprav, uvida v problem in njegovo reševanje, refleksije, problematizacije, argumentacije, refleksije in konceptualizacije lastne filozofske dejavnosti, odprtosti, strpnosti in zmožnosti vrednotenja pogledov in argumentacije drugih. Program predvideva pedagoško delo študentov (pedagoški praktikum), ki je sestavljen iz opazovalnega in predmetnega praktikuma. Učne hospitacije se izvajajo pod vodstvom predmetnih didaktikov. Učni nastopi se izvajajo v osnovni in srednji šoli, in sicer za področje Filozofija za otroke (en nastop v osnovni šoli) in Filozofija (dva nastopa v srednji šoli). Pedagoška praksa traja teden dni v osnovni in teden dni v srednji šoli. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Izpolnjujem pogoje za napredovanje v višji letnik in imam po opravljenem prvem letniku študija povprečno oceno študija najmanj osem (8).
(Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze omogoča, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic Univerze v Mariboru. Komisija lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj za vpis.)
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Filozofija (2261).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z vseh drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Zgodovina filozofije I (5 ECTS), Epistemologija (5 ECTS), Ontologija (5 ECTS), Kritično mišljenje z osnovami argumentacije (4 ECTS), Logika (6 ECTS) in Etika (5 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Filozofija (2261).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Zgodovina filozofije I (5 ECTS), Epistemologija (5 ECTS), Ontologija (5 ECTS), Kritično mišljenje z osnovami argumentacije (4 ECTS), Logika (6 ECTS) in Estetika (5 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Filozofija (2261). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Filozofija (2261). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 10 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z vseh drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 10 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri predhodnem študiju: povprečna ocena 70 %. Če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval, 100 %.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela 30 %.
POGOJ ZA PREHOD: Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Filozofija omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: filozofija, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: ff@um.si
Spletni naslov: http://www.ff.um.si/
Telefon: (+386) 02 22 93 840

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister profesor filozofije in ... - magistrica profesorica filozofije in ...
Other Qualification Awarded Term:

mag. prof. fil. in ...

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Koroška cesta 160, Maribor

Course location information:

Slovenija