• EQF Home Page Icon

Qualification: fejlesztő biblioterapeuta

fejlesztő biblioterapeuta

Qualification Information

A képzés elsődleges célja azoknak a kompetenciáknak az átadása, amelyekkel a hallgatók képessé válnak egyéni és csoportos foglalkozások során a művek terápiás, fejlesztő célú felhasználására. A szakirányú továbbképzés felkészíti a hallgatókat a fejlesztő biblioterapeuta szaktevékenységeire.
A képzés tudatosítja azokat a személyes adottságokat és alkalmazásra képessé teszi azokat a készségeket, amelyek segítségével a hallgatók majdani munkájuk során irodalmi művekkel tudnak hatást gyakorolni általános személyiségfejlődésre, illetve alkalmasak lesznek az önértékelés vagy a viselkedés zavaraira, problémahelyzetekre művészi értékű választ nyújtani.

A képzés során szerezhető ismeretek:
   * irodalomelméleti;
   * emberismereti;
   * személyiséglélektani;
   * olvasáslélektani;
   * esztétikai;
   * etikai;
   * módszertani;
   * jelképtani.

Az összetett szakértelmet kívánó fejlesztő biblioterápiás munkára való felkészülés több ismeretkör tudásanyagát öleli fel.
A sokrétű szakmai gyakorlat célja, hogy különböző helyzetekben (megfigyelő, alany, gyakornok) és különböző színtereken szerezhessenek tapasztalatot a hallgatók.
A klinikai hospitálás megismertet a biblioterápia másik ágával, a köz- és a gyermekkönyvtári gyakorlat a fejlesztő biblioterápia két leggyakoribb terepén biztosítja a gyakorlat megszerzését.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges legfontosabb személyes adottságok és készségek:
   * emberismeret;
   * nyitottság;
   * empátia;
   * olvasottság;
   * kapcsolatteremtésre és -építésre való hajlam;
   * együttműködő képesség;
   * kreativitás;
   * etikus magatartás;
   * jó kommunikációs készség;
   * az egyes életszakaszok problémahelyzeteivel szembeni érzékenység.

A hallgatókban ki kell fejleszteni, fel kell erősíteni azokat az adottságokat, készségeket, amelyek képesség teszik őket viselkedésbeli változások előmozdítására, önismeretet mélyítő foglalkozások vezetésére, attitűdök áthangolására.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakirányú továbbképzésen végzett hallgatók a szociális, az oktatási, a könyvtári, valamint a kulturális szféra egyéb területein, továbbá pasztorációs munkákban hasznosíthatják ismereteiket:
   * egyéni és csoportos foglalkozások tartása, publikálás, szakmai tevékenység szervezése, biblioterápiás programok, módszerek kidolgozása;
   * gyógyító és rehabilitációs intézményekben, ahol klinikai biblioterápia zajlik, orvosi, pszichológusi felügyelet mellett fejthetik kis tevékenységüket: olvasmánylista összeállítása, mesélés, műelemzések készítése, műbefogadási módszerek átadása, önismereti játékok vezetése.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Kaposvári Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Kaposvári Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education