• EQF Home Page Icon

Qualification: Expert in Mental Health-oriented Family Studies and Family Therapy

Expert in Mental Health-oriented Family Studies and Family Therapy

Qualification Information

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik mentálhigiénés szemlélet, korszerű családtudományi és családterápiás elméletek és a hozzájuk kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a családok vizsgálatára fókuszáló tudományos tevékenységre, kutatásra és oktatásra, képesek továbbá e családterápiás ismeretek magas szintű, társadalmi kontextust is tekintetbe vevő alkalmazására. Családterápiás és rendszerszemléletű - de nem klinikai jellegű - beavatkozások révén képesek megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró és fejlesztő módon hatást gyakorolni a családi kapcsolatokra, beleértve a speciális helyzetű családokat és alternatív együttélési formákat. Képesek önismeretük, elméleti és gyakorlati tudásanyaguk integrálásával, etikusan végezni munkájukat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember
a) tudása
Alapvető ismeretei vannak a családokkal kapcsolatos korszerű interdiszciplináris területeken, a pszichológiai, pedagógiai, szociológiai, demográfiai, etikai, vallástudományi és egyéb családtudományi vagy családokkal foglalkozó tudományágakban.
Ismeri a családok, családi alrendszerek (házastársi, szülői, gyermek alrendszerek) és családi kapcsolatok elméleteit.
Ismeri a család és a társadalom egyéb alrendszerei közötti kapcsolatokat, a család társadalmi és kulturális kontextusának alapvető összefüggéseit.
Ismeri a családi működés zavarainak elméleteit.
Ismeri a különféle családformák és alternatív együttélési módok sajátos működését, és segítésük sajátos szempontjait.
Ismeri a mentálhigiénés szemléletmód alapjait.
Ismeri az egészséges és patológiás személyiségfejlődés és magatartás családi vonatkozásait.
Ismeri a családterápiás iskolákat és irányzatokat, ezek szemléletbeli és gyakorlati hangsúlyait.
Ismeri a rendszerszemléletű (egyéni és családi fókuszú) konzultáció elméletét és gyakorlatát.
Ismeri a családterápia alapvető és specifikus eszköztárát, eljárásait.
Ismeri a családterápiás intervenciók tervezésének, kivitelezésének és értékelésének elveit és módszertanát.
Ismeri a családterápia és a családpszichoterápia elméletének, indikációjának és gyakorlatának különbségeit.
Ismeri a családterápiás szakmai gyakorlat kereteit és kompetenciahatárait.
Ismeri a családterápia hazai alapintézményeit.
Ismeri a családokkal kapcsolatos interdiszciplináris csapatmunka elméletét és gyakorlatát.
Ismeri a családokat támogató rendszerekben folyó munka formáit, keretei és hazai alapintézményeit.
Ismeri a családtudományi kutatások elméletét és módszertanát.
Ismeri a hatékony szakmai kommunikáció eszközeit.
Ismeri az etikai normákat és alkalmazásuk szabályait a családokkal folytatott munka különböző színterein.
b) képességei
Képes a családdal összefüggő elméletek és tapasztalatok kritikus értékelésére és továbbfejlesztésére.
Képes a családok és a bennük élő egyének helyzetének, erőforrásainak és nem patológiás szintű működési zavarainak feltárására, differenciált, rendszerszemléletű, a társadalmi és kulturális kontextust figyelembe vevő leírására.
Képes a családtudományhoz sorolható tudományági és családterápiás ismeretek integrációjára.
Képes olyan szakmai identitás kifejlesztésére, amelynek középpontjában a család mint életforma értékelése, tisztelete és támogatása áll.
Hatékony gyakorlati együttműködésre képes a családokkal foglalkozó egyéb tudományágak és segítő szakmák képviselőivel.
Képes családtudományi kutatások tervezésére, kivitelezésére és feldolgozására.
Képes kutatási eredmények és közlemények elemzésére, kritikus értékelésére, és az új, bizonyítékon alapuló eredmények gyakorlati alkalmazására.
Képes tudományos ismeretek és eredmények magas fokú, hatékony kommunikációjára, prezentációjára, és képviseletére szakmai és nem szakmai közegben.
Képes a saját szakmai tevékenységének reflexív és kritikus értékelésére a családterápiás megközelítés határainak, a szakmai-etikai normáknak, saját szakmai tapasztalata határainak, valamint a személyes élettapasztalatának és önismeretének a figyelembevételével.
Képes folyamatos szakmai megújulásra.
c) attitűdje
Szakmai munkája során nyitott és empatikus.
Felelősséget vállal a párok és családok jólétéért.
Szakmai munkája során elkötelezettség, felelősségtudatosság, és etikai érzékenység jellemzi.
Kezdeményező az emberi kapcsolatokban.
Szakmai tevékenységek során önreflexív.
Egyéni és családi önismereti igény jellemzi.
Készséggel vállal munkát interdiszciplináris teamben.
d) autonómiája és felelőssége
Mentálhigiénés hatású, preventív, értékeket és erőforrásokat feltáró és növelő, megoldáskereső és támogató konzultációs és terápiás eljárásokat rendszerszemléletűen alkalmaz, párokkal és családokkal egyaránt.
A pszichoterápiát igénylő eseteket felismeri, és megfelelően képzett szakemberhez küldi tovább.
Mentálhigiénés szemléletmódot alkalmaz a családok támogatásának különböző szintjein és színterein.
Párok és családok helyzetének, problémáinak megfelelő családterápiás intervenciókat választ, kezdeményez és alkalmaz hatékonyan.
Adekvát módon vesz igénybe konzultációt és szupervíziót.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Semmelweis Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education