• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Etnologian ja antropologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Etnologian ja antropologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

Kandidaatintutkinnossa etnologian ja antropologian opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Perusopintojen tavoitteena on tarjota oppihistoriallinen ja teoreettinen yleiskuva sekä etnologiasta että antropologista. Opiskelusi painottuu kontaktiopetukseen, mutta opit myös itsenäisen työskentelyn perusteet.

Aineopinnot antavat sinulle laadullisten tutkimusmenetelmien menetelmälliset valmiudet, ja opintojen edetessä tutustut ajankohtaisiin tutkimuksellisiin ja teoreettisiin suuntauksiin. Aineopintojen opintojaksoissa keskitytään Jyväskylässä tehtävän etnologis-antropologisen tutkimuksen keskeisiin sisältöihin. Valitset lisäksi oma kiinnostuksen kohteesi kandidaatintutkielmaa varten

Perus- ja aineopintojen opetus vaatii läsnäoloa kursseilla, mutta osan opinnoista voit suorittaa joustavasti kursseina, kirjatentteinä tai esseesuorituksina. Etnologian ja antropologian lisäksi opiskelet kandidaatintutkintoa varten sivuaineita ja kieliopintoja.

Maisterintutkinnossa etnologian ja antropologian opintosi koostuvat maisterintutkielmasta ja muista syventävistä opinnoista. Syventävissä opinnoissa kehität erityisosaamistasi ja opit soveltamaan etnologista ja antropologista osaamistasi. Osa etnologian ja antropologian syventävien opintojen opintojaksoista vaatii läsnäoloa ja osan voit suorittaa itsenäisesti työskennellen.

Maisterintutkintovaiheessa voit suorittaa myös harjoittelun, joka tarkoittaa yleensä kolmen kuukauden työssäoppimisjaksoa opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3 + 2 vuotta

Start Date: 
01.09.17
Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Faculty of Humanities and Social Sciences
Provider Contact Info: 

+358 400 248 149
Faculty of Humanities and Social Sciences
hakijapalvelut@jyu.fi
admissions@jyu.fi
STUDENT AND ACADEMIC SERVICES
P.O. Box 35
FI-40014 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ
International Office
Seminaarinkatu 15, Building A
040 805 3404
PL 35, 40014, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Seminaarinkatu 15, A-rakennus, 40014, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Etnologian ja antropologian oppiaine tarkastelee arkielämän kulttuuria. Etnologia on perinteisesti painottunut Suomen ja lähialueiden ja antropologia puolestaan kaukaisempien kulttuurien tutkimukseen. Tänään antropologit voivat tutkia myös omaa kulttuuriaan ja etnologit vieraita kulttuureja, mikä tekee oppiaineesta laaja-alaisen kulttuuria tutkivan kokonaisuuden.

Etnologian ja antropologian ainutlaatuisuus piilee niiden teoreettisissa näkökulmissa ja menetelmissä, joihin kuuluvat haastattelut, osallistuva havainnointi, tekstiaineistojen analyysi, kriittinen ja holistinen lähestymistapa sekä kontekstualisointi. Etnologian ja antropologian oppiaineen piirissä tutkitaan mm. maahanmuuttoon, kansainvälisiin kehityskysymyksiin, muistitietoon, kulttuuriperintöön sekä uusien teknologioiden käyttöönottoon liittyviä aihepiirejä.

Kandidaatintutkinnon suoritettuasi sinusta tulee humanististen tieteiden kandidaatti (HuK). HuK-tutkinnon suoritettuasi hallitset oman alasi keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön, tiedonhankinnan menetelmiä, tieteellisen tiedon soveltamisen oman alan työtehtävissä, yhteistyötaitoja, tieto- ja viestintätekniikan taitoja sekä toimimista monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä. Ymmärrät, miten ja miksi ihmiset toimivat arjessaan osana ympäröivää yhteisöä ja samalla pyrkivät erottautumaan muista.

Maisterintutkinnon suoritettuasi sinusta tulee filosofian maisteri (FM). Hallitset etnologian ja antropologian keskeiset tiedolliset ja taidolliset sisällöt. Osaat tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alasi kehittäjänä kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisissa ympäristöissä. Osaat ajatella kriittisesti ja analyyttisesti, asettaa ja ratkaista tutkimuksellisia ongelmia sekä hankkia tietoa ja soveltaa sitä oman alasi työtehtävissä. Osaat käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä ja hallitset projektityön ja viestinnän taidot, yhteistyötaidot sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot.

Lisätietoja:

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/hela
• https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/hela/opiskelu/oppiaineet/etnologia-esittely

Course Locations

Reference Data

Course address:

Seminaarinkatu 15, A-rakennus, 40014, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO