• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Erillinen opinto-oikeus, Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kemi

Erillinen opinto-oikeus, Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kemi

Course Information

Sosionomi (AMK) tutkinnon laajuus on 210 op, ja sen suorittaminen kestää n. 3½ vuotta. Ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy sosiaalialan työhön kehittäen valmiuksiaan ammattitehtävien suorittamiseen sekä niiden kehittämiseen, ohjaamiseen ja johtamiseen. Opinnot etenevät vuositeemoittain.

Ensimmäisenä vuonna perehdytään sosiaalialan ammatilliseen toimintaan ja asiakastyöhön. Toisena vuonna syvennetään asiakastyötaitoja opiskelijan valitsemalla erityisalueella: varhaiskasvatus- ja lastensuojelu, vammaistyö ja kuntoutus tai aikuissosiaalityö ja perusturva. Lisäksi opintoihin kuuluu mielenterveystyön, monikulttuurisen työn ja päihdetyön opintoja. Opintojen loppuvaiheessa opiskellaan sosiaalialan palvelujärjestelmää, työyhteisötoimintaa sekä johtamista ja kehittämistä.

Opiskelumuotoina käytetään kontakti-, etä- ja itsenäistä opiskelua. Osaaminen rakentuu teoriaopintojen ja käytännön harjoittelun tiiviinä yhteistoimintana. Opintoihin kuuluu 45 op harjoittelua. Harjoittelu on jaksotettu niin, että se tukee jokaista vuositeemaa. Se toteutuu työelämän harjoittelupaikoissa, työelämähankkeissa sekä oppilaitoksen hyvinvointipysäkillä, ONNI-hyvinvointiautossa ja SKY -oppimis- ja kehittämisympäristössä. Harjoittelua voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa.

Opiskelija yhdistää harjoittelukokemuksiaan ja teoriaopintoja jokaisen harjoittelun jälkeen kirjallisessa ammattianalyysissä. Ammattitaidon kehittymistä tuetaan haasteellisilla oppimistehtävillä, yhteistyöllä työelämän kanssa sekä itseohjautuvuutta tukevalla ohjauksella. Sosiaalialan opiskelussa korostetaan oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta sekä yhteistyötaitoja. Oppimaan oppimisen valmiudet samoin kuin oman toiminnan ja ammattitaidon arviointikyky ovat perusvalmiuksia sosiaalialan työn muuttuvissa olosuhteissa.

Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta

Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Lapland University of Applied Sciences, Social Services, Kemi
Provider Contact Info: 

Tietokatu 1, 94600, KEMI
Lapland University of Applied Sciences, Social Services, Kemi
hakijapalvelut@lapinamk.fi
040 538 0791

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sosionomi (AMK)
Qualification awarded description:

Sosiaalialan koulutus tuottaa vahvan sosiaalialan ammattitaidon: yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden tukeminen sosiaalialan ammatillisilla menetelmillä ja verkostoituvalla palvelu-, tutkimus- ja kehittämistoiminnalla. Sosionomi (AMK) työskentelee eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Ammattitaito sisältää: - asiakastyötaidot - työyhteisössä toimimisen, ohjaamisen ja johtamisen taidot - kehittämis- ja tutkimustaidot.

Sosionomi (AMK) osaa toimia sosiaalialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti ja luoda ammatillisen ja asiakasta osallistavan vuorovaikutussuhteen. Opiskelija osaa tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä. Sosionomi (AMK) toimii moniammatillisissa verkostoissa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia asiakastyössä. Sosionomi (AMK) tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän ja ymmärtää ihmisten sosiaalisten toimintaedellytysten muotoutumisen ja yhteiskunnallisten tekijöiden välisen yhteyden.

Sosionomi (AMK) tuntee organisaatiotoiminnan ja johtamisen pääperiaatteet ja hänellä on valmiudet toimia työyhteisön lähiesimiehenä. Sosionomilla on kyky organisoida, suunnitella ja kehittää ammattialaa ja omaa työtä.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Tietokatu 1, 94600, KEMI