• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Elektrotehnika (Electrical Enginneering)

Elektrotehnika (Electrical Enginneering)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V času študija se od študenta pričakuje aktivno sodelovanje na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih delavnicah in konferencah. Ob tem študent razvija veščine znanstvenega komuniciranja, kritične presoje dosežkov drugih in rezultatov lastnega raziskovalnega dela. Med bistvene obveznosti doktoranda spadata predlog in izdelava doktorske disertacije. V doktorskem delu pokaže kandidat poleg usposobljenosti za znanstveni način mišljenja in sposobnosti raziskovalnega dela tudi izvirne prispevke k znanosti, ki jih objavi v vsaj enem članku v znanstveni reviji s faktorjem vpliva. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 90 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končana študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004, če je kandidat opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 36 kreditnih točk po ECTS, ki jih kandidatom določi pristojna komisija Fakultete za elektrotehniko iz predmetov 1. letnika programa 2. stopnje Elektrotehnika: štiri obvezne strokovne predmete, odvisno od smeri ter dva izbirna strokovna predmeta.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena druge stopnje brez ocene magistrskega dela z zagovorom, ali povprečna ocena univerzitetnega študija, sprejetega pred 11.6.2004, brez ocene diplomskega dela z zagovorom.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena magistrskega dela z zagovorom ali ocena diplomskega dela z zagovorom univerzitetnega študija, sprejetega pred 11.6.2004.
POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa oziroma doktor znanosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (Faculty of Electrical Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fe-dekanat@fe.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fe.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 4768 411

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Tržaška cesta 025, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mednarodni prehod 006, Šempeter-Vrtojba

Course location information:

Slovenija