• EQF Home Page Icon

Qualification: elektronikus oktatás informatikai szakmérnök

elektronikus oktatás informatikai szakmérnök

Qualification Information

A képzés célja:
A képzés célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a hallgatóknak, amelyek alapján képessé válnak arra, hogy az elektronikus oktatás szabályai szerint tanítsanak, tananyagot fejlesszenek, laborgyakorlatokat dolgozzanak ki, az elektronikus oktatás szoftver keretrendszereit alkalmazzák. Az elektronikus oktatási szakmérnökök az elméleti felkészítés mellett a gyakorlati képzésben és az önálló feladatok megoldásában a tananyagfejlesztésen túl az elektronikus oktatás informatikai feladatainak megoldásában (rendszerek tervezése, fejlesztése) is ismereteket és tapasztalatot szerezhetnek.
A képzés során megszerzett ismeretek birtokában a végzett hallgatók az oktatási intézmények, távoktatással foglalkozó vállalatok, továbbá a nagyvállalatok belső oktatási szervezetei számára az elektronikus oktatási anyagok megtervezésében, kidolgozásában és az oktatási programok lebonyolításában, e tevékenységek irányításában vállalhatnak fontos szerepet.
    A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– Nyitottság, széles körű (informatikai és pedagógiai) érdeklődés,
– Intuíció, tanulási készség és rugalmasság,
– Problémafelismerő készség, információ feldolgozási képesség,
– Alkalmasság a csoportmunkában való részvételre, együttműködésre,
– Kezdeményezőkészség, döntéshozatali képesség
   Az elektronikus oktatási képzés során megszerezhető kompetenciák:
A hallgatók a képzés során olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyek felhasználásával képessé válnak – időhöz és helyhez nem kötött – korszerű oktatási anyagok kidolgozására, illetve alkalmazására, így az alább felsorolt tevékenységek elvégzésére lesznek képesek:
– Oktatási intézmények hagyományos nappali képzésben és távoktatásban felhasznált távoktatási és elektronikus oktatási anyagok kidolgozására és tanítására,
– Nagyvállalatoknál, az új belépők számára szükséges alapismeretek oktatására és a gyakorlott dolgozók továbbképzésére szolgáló elektronikus anyagok készítésére,
– Multimédiás anyagok kidolgozására kulturális intézmények (múzeumok, kiállítások, könyvtárak) számára, ahol a tárgyak megismertetésében előnyös a multimédiás magyarázat és rendszeresen változik a bemutatandó tárgyak egy csoportja,
– Távoktató és elektronikus oktató rendszerek, eszközök tervezésére és fejlesztésére.
   A képzés során megszerezhető ismeretek:
Alapismeretek:
– Matematikai, statisztikai, informatikai és pedagógiai alapismeretek,
– Multimédiás elméleti és gyakorlati ismeretek,
– Az elektronikus oktatás szereplőinek és alapelemeinek megismerése.
Az elektronikus oktatás elmélete és gyakorlata:
– Informatikai eszközök: adatbázis rendszerek, adatbányászat, számítógéphálózatok, internetes távközlés,
– Oktatási rendszerek, az elektronikus oktatás új irányai, eszközei, szabványai és módszerei,
– E-learning, multimédiás tananyagfejlesztés, távoktatási gyakorlatok, elektronikus tananyag készítése hagyományos tananyagból.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pázmány Péter Katolikus Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education