• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Eläinlääketieteen kandiohjelma, eläinlääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti (3 v + 3 v)

Eläinlääketieteen kandiohjelma, eläinlääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti (3 v + 3 v)

Course Information

Eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin opinnot muodostavat jatkumon, jonka sisältöjä ja toteutusta ohjaavat kansallisten säädösten lisäksi EU-direktiivit ja alan kansainväliset linjaukset. EU-direktiivien ja eurooppalaisten linjausten toteutumista valvoo European System of Evaluation of Veterinary Training, joka muutaman vuoden välein arvioi koulutuksen sisällön, toteutuksen ja laadunvarmistuksen.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelijalle hahmottuu kokonaiskuva terveen elimistön rakenteesta, elintoiminnoista ja kehityksestä – molekyyli- ja geenitasolta kotieläinten pitoon, tuotantoympäristöön ja hyvinvointiin edeten. Perehtyminen taudinaiheuttajiin, niiden aiheuttamiin muutoksiin elimistössä ja leviämisen estämiseen antaa pohjan ymmärtää sekä sairauksia että elintarvikkeisiin liittyviä turvallisuusriskejä. Johdantojaksot kliiniseen eläinlääketieteeseen antavat valmiuksia tulevaan potilastyöhön.

Opinnot etenevät valmiin lukujärjestyksen mukaisesti, mutta edellyttävät opiskelijalta omaa vastuunottoa, ajanhallintataitoja ja sitoutumista. Opinnoissa on paljon läsnäoloa vaativia osioita. Opetus sisältää luentojen lisäksi käytännön harjoituksia ja pienryhmätyöskentelyä sekä tiedekunnan ulkopuolella suoritettavia harjoittelujaksoja.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

6 vuotta

Credits: 

180+180 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 66, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PB 66, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
P.O. Box 66
FI-00014 University of Helsinki
Finland
+358 2941 24140

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Eläinlääketieteen kandidaatti
Qualification awarded description:

Yhteensä kuusivuotinen eläinlääketieteen koulutusohjelma tarjoaa sekä monipuolisen eläinlääketieteellis-biologisen peruskoulutuksen (eläinlääketieteen kandiohjelma) että eläinlääkärin ammattiin johtavan tutkinnon (eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma). Koulutus mahdollistaa hyvin monenlaisia työuria sekä eläinten että ihmisten terveydestä kiinnostuneille. One Health (Yhteinen terveys) -ajattelu on vahvasti mukana kautta opintojen: eläinten, ihmisten ja ympäristön terveys liittyvät toisiinsa ja eläinlääkäreillä on merkittävä rooli tässä kokonaisuudessa. Eläinlääketieteen kandidaatin opinnoissa opiskelija tutustuu kaikkiin eläinlääkärin työn kannalta tärkeisiin aihealueisiin.

Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella opiskelijalla on

  • kokonaisvaltainen käsitys eri eläinlajien elimistön rakenteesta ja toiminnasta molekyylitasolta elävään eläimeen
  • perustiedot kotieläintuotannosta sekä kotieläinten hyvinvoinnista ja niihin vaikuttavista tekijöistä
  • kattavat tiedot taudinaiheuttajista, niiden aiheuttamista muutoksista elimistössä, leviämisen estämisestä ja lääkinnästä sekä näihin liittyvästä lainsäädännöstä
  • ymmärrys siitä, miten eläinten, ihmisten ja ympäristön terveys liittyvät toisiinsa
  • perusvalmiudet eläinlääketieteelliseen diagnostiikkaan, tutkimustyöhön sekä kliiniseen työskentelyyn
  • kyky toimia osana erilaisia ryhmiä
  • monipuoliset tiedonhankinta- ja -hallintataidot
  • hyvät valmiudet suulliseen ja kirjalliseen viestintään
  • eettisen ja näyttöön perustuvan päätöksenteon perusteiden tuntemus
  • kyky tunnistaa oma osaamisensa ja sijaintinsa eläinlääketieteen opintopolulla sekä näkemys eläinlääkärin monipuolisesta tehtäväkentästä ja uravaihtoehdoista