• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ekologija in biodiverziteta (Ecology and biodiversity)

Ekologija in biodiverziteta (Ecology and biodiversity)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj je izobraziti magistra s temeljnim znanjem ekološke znanosti, ki je osnova za poznavanje vloge organizmov na različnih nivojih ekosistema, za razumevanje procesov in prepoznavanje sprememb v naravi in v našem neposrednem okolju ter za preprečevanje in blaženje teh sprememb. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če kandidat dodatno opravi 10 – 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Biologija. Za vsakega kandidata pristojna študijska komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, opravijo dodatne obveznosti opredeljene s kreditnimi točkami po ECTS, ki se jim določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s področja biologije, če je kandidat končal program v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z drugih strokovnih področij. Za vsakega kandidata pristojna študijska komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu dodatne kreditne točke po ECTS določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja biologije, če je kandidat končal program v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, akreditiran pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij. Za vsakega kandidata pristojna študijska komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu dodatne kreditne točke po ECTS določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program prve stopnje s področja biologije, če so končali program v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na programu I. stopnje.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena dodatnih izpitov, če se kandidat prijavlja s prehodno izobrazbo z drugih strokovnih področij.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani ali primerljivih strokovnih področij iz drugih fakultet v Sloveniji ali tujini. Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti pristojna študijska komisija določi v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na podlagi tega komisija določi v kateri letnik lahko študent prehaja. Prehod med različnimi študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah v Sloveniji ali tujini. Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti pristojna študijska komisija določi v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na podlagi tega komisija določi v kateri letnik lahko študent prehaja. Prehod med različnimi študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega študijskega programa Biologija: kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program in za dokončanje študija uspešno zagovarjati Magistrsko delo. Prehod med različnimi študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomanti univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na fakultetah v Sloveniji ali tujini; kandidati se vpišejo v 2. letnik, pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z Magistrskim delom. Prehod med različnimi študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@bf.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.bf.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 320 30 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister ekologije in biodiverzitete - magistrica ekologije in biodiverzitete
Other Qualification Awarded Term:

mag. ekol. in biod.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Rovtarska cesta 038, Logatec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Groblje 003, Domžale

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana

Course location information:

Slovenija