• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ekološke znanosti (Ecological Sciences)

Ekološke znanosti (Ecological Sciences)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorski študijski program je namenjen pridobivanju poglobljenih teoretskih in praktičnih znanj za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov na področju ekologije, ki vodijo k iskanju novih rešitev v stroki in znanosti. Študij bo kandidatom omogočil pridobitev vedenj, znanj in praktičnih spretnosti, s katerimi bodo usposobljeni za vrhunsko samostojno prepoznavanje znanstvenoraziskovalnih problemov, ustrezno načrtovanje in izvedbo znanstvenoraziskovalnega dela na bazičnem in aplikativnem področju ekologije ter za uspešno aplikacijo novih spoznanj širše v praksi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program 2. stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije, pri čemer se kandidatom pred vpisom v študijskem programu določijo dodatne študijske obveznosti v višini 60 ECTS s področij biologije, ekologije in/oz. ostalih naravoslovnih ter splošnih predmetov programa.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija (20 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske ali magistrske naloge (40 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri izbirnem izpitu (40 %). Izbirni predmet se določi iz bazičnih bioloških in ekoloških vsebin, katerih poznavanje je nujno potrebno za uspešen doktorski študij, glede na predznanje kandidata.
POGOJ ZA PREHOD: Študenti študijskih programov 3. stopnje, s področja biologije, ekologije, naravovarstva, geografije, biotehniških ved (veterina, kmetijstvo, gozdarstvo) in iz medicine, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se kandidatu ob vpisu prizna glede na stopnjo skladnosti zaključenega programa s študijskim programom 3. stopnje »Ekološke znanosti« najmanj 60 ECTS točk.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se kandidatu ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS točk.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and Mathematics)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@fnm.uni-mb.si
Spletni naslov: http://www.fnm.um.si
Telefon: (+386) 02 229 38 44

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Koroška cesta 160, Maribor

Course location information:

Slovenija