• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Eiropas integrācija un globālā attīstība - Bak. studijas

Eiropas integrācija un globālā attīstība - Bak. studijas

Course Information

Bakalaura studiju programma “Eiropas integrācija un globālā attīstība” ir izteikti starpdisciplināra programma - tā apvieno politikas zinātnes, socioloģijas un komunikācijas zinātnes studijas un sagatavo augsti kvalificētus speciālistus mūsdienu pasaulei ļoti nozīmīgā jomā – attīstības politikā, kas ir ne tikai attīstīto valstu palīdzība jaunattīstības valstīm – tā ietekmē visas pasaules valstis, veicinot labklājību globālā mērogā. Programma attīsta tādas zināšanas, kompetences un prasmes, kas nodrošinātu absolventiem spēju izprast un risināt mūsdienu attīstības politikas jautājumus saistībā ar Eiropas Savienības integrācijas procesiem, valsts un starpvalstu institūciju un sabiedrības iesaisti attīstības politikas veidošanā. Studiju programma tiek īstenota angļu valodā, tā paver iespēju studēt mūsdienīgā starptautiskā vidē ar studiju biedriem no ārvalstīm. Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajā studentu apmaiņas programmā Erasmus+.
Programmas mērķis un uzdevumi

Bakalaura studiju programmas „Eiropas integrācija un globālā attīstība” mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus ar tādām zināšanām, kompetencēm un prasmēm, kas nodrošinātu viņiem spēju izprast un risināt mūsdienu attīstības politikas jautājumus saistībā ar Eiropas Savienības integrācijas procesiem, tās institūciju un sabiedrības iesaisti attīstības politikas veidošanā, padarītu viņus konkurētspējīgus darba tirgū un sagatavotus darbam valsts un pašvaldību struktūrās, starptautiskajās organizācijās, nevalstiskajā un privātajā sektorā. Lai realizētu šos mērķus, programmas uzdevumi ir nodrošināt: 1. Jaunāko sociālo zinātņu pētījumu metožu apguvi ; 2. Politikas zinātnes, socioloģijas un komunikācijas zinātnes teorētisko pamatu, mūsdienu teoriju un terminoloģijas apguvi; 3. Eiropas integrācijas un globālās attīstības mūsdienu jautājumu padziļinātu izpratni; 4. Jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas paņēmienu apguvi; 5. Izpratni par pārvaldības un cilvēkresursu vadības jautājumiem 6. Praktisko pieredzi programmā iegūto zināšanu pielietošanā Eiropas studiju un globālās attīstības praktikuma ietvaros.
Programmas studiju rezultāti

Studiju rezultāti.

Zināšanas:

- Programmas absolventi pārzina mūsdienu politikas zinātnes, socioloģijas, komunikācijas zinātnes pamatproblēmas, pētnieciskās paradigmas, un galvenās sociālo zinātņu tēmas;
- Programmas absolventi pārzina sociālo zinātņu galvenās pētniecības metodes;
- Programmas absolventi saprot Eiropas civilizācijas rašanās un attīstības nozīmīgākos mehānismus un tās attiecības un mijiedarbību ar citām civilizācijām pagātnē un mūsdienās;
- Programmas absolventi pārzina un izprot universālās vērtības (miers, brīvība, sociālais progress, vienlīdzība tiesībās, cilvēka cieņa), to attiecības ar eiropeiskām vērtībām un nozīmi integrācijas procesos Eiropas Savienībā un pasaulē;
- Programmas absolventi saprot mūsdienu globālās sociālās problēmas (migrācija un demogrāfija, globālā sasilšana, nabadzība un sociālā nevienlīdzība), viņiem ir priekšstats par globālās dienaskārtības galvenajiem jautājumiem (masu iznīcināšanas ieroču izplatība, starptautiskā miera uzturēšana, kara noziegumi, starptautiskie konflikti, klimata pārmaiņas) un par attīstības sadarbību kā minēto problēmu risināšanas viedu;
- Programmas absolventi izprot ekonomikas ietekmi uz sociāliem procesiem mūsdienu pasaulē, ekonomikas, politikas, citu sociālo procesu un komunikācijas procesu mijiedarbību, pārzin globālās ekonomiskās sistēmas struktūras pamatelementus, pārzin globālās politekonomijas pamatjēdzienus un galvenās teorijas;
- Programmas absolventi pārzina ES rašanās un attīstības vēsturi, ES institucionālo struktūru un darbības principus mūsdienās, Eiropas Savienības politikas veidošanas, īstenošanas un lēmumu galvenos aspektus;
- Programmas absolventi ir priekšstats par demokrātijas formu un paveidu daudzveidību nacionālā, reģionālā un globālā kontekstā, demokrātijas sociālajiem priekšnoteikumiem un nozīmi sabiedrības attīstībā;
- Programmas absolventiem ir priekšstats par vispārējo attīstības procesu mehānismu un likumsakarību izpausmēm postkomunistisko un postpadomju valstu attīstībā pēc komunisma sabrukuma;
- Programmas absolventi saprot mūsdienu attīstības politikas nozīmi, vēsturisko veidošanos un īstenošanu Eiropas Savienības, citu valstu un starptautisko organizāciju darbībā un tās ietekmi uz citu valstu attīstību;
- Programmas absolventiem ir priekšstats par attīstību kā globālo fenomenu, tās politiskajām, ekonomiskajām, sociālajām un kultūras dimensijām, viņi saprot koloniālisma ietekmi uz kādreizējām metropolēm un pārējo pasauli, viņiem ir izpratne par attīstības teoriju daudzveidību (klasiskām un neoliberālām teorijām, strukturālismu, neomarksismu un sociālistiskajām teorijām), kā arī jauniem attīstības konceptiem;
- Programmas absolventi saprot publiskā sektora un privātā sektora organizāciju funkcionēšanas galvenos principus un nosacījumus, publiskās pārvaldes teorijas, modeļus un sistēmas no 19.gs. līdz mūsdienām, to ietekmi uz attīstības procesiem. Ir iegūtas par administratīvo procesu norisi un publiskās pārvaldes modeļiem dažādās valstīs;
- Programmas absolventiem ir izpratne par informatīvās telpas uzbūvi un funkcionēšanas likumsakarībām Eiropā un pasaulē, kā arī par jaunajiem medijiem;
- Programmas absolventiem ir priekšstats par integrāciju, viņi izprot galvenās teorijas un pieejas, kas izskaidro integrācijas procesus Eiropā un pasaulē;
- Programmas absolventiem ir zināšanas par starpkultūras komunikācijas nozīmi un jēgu mūsdienu pasaulē;
- Programmas absolventiem ir izpratne par sociālās politikas nozīmi mūsdienu pasaulē, par pamata pieejām salīdzinošai perspektīvai sociālās politikas jomā, par Eiropas Savienības sociālās politikas struktūru un attīstību, par globālās sociālās politikas veidošanos;
- Programmas absolventiem ir priekšstats par cilvēka informacionālo uzvedību un prakšu daudzveidību, viņi saprot informācijas organizācijas un izplatīšanas principus mūsdienu pasaulē, informācijas un zināšanu sabiedrības attīstības pamatprincipus mūsdienu pasaulē un tās atsevišķajos reģionos.
Prasmes. Programmas absolventi spēj piemērot teorētiskās zināšanas politisko un sociālo procesu Eiropā un pasaulē analīzē, spēj novērtēt savas valsts vietu starptautiskajās norisēs . Studenti spēj uz atsevišķu gadījumu pamata izvērtēt dažādu valstu un sabiedrības jomu, publiskā un privātā savstarpējās attiecības;
- Programmas absolventi apgūst prasmes analizēt praktiskas situācijas publiskās pārvaldes darbā, veikt patstāvīgu publiskās pārvaldes problēmu un dilemmu analīzi, izprast normatīvos ierobežojumus publiskajā sektorā strādājošajiem;
- Programmas absolventi apgūst prasmes analizēt normatīvos aktus un gatavot svarīgākos dokumentus starptautiskajās organizācijās un publiskās pārvaldes iestādēs;
- Programmas absolventi pārzina nozīmīgākās mūsdienu kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības metodes un spēj pielietot tās patstāvīgā pētījumā;
- Programmas absolventi apgūst prezentācijas iemaņas;
- Programmas absolventi orientējas ES likumdošanā;
- Programmas absolventi apgūst prasmi strādāt grupā;
- Programmas absolventi spēj noteikt kultūras faktorus, kas ietekmē komunikāciju;
- Programmas absolventi prot analizēt starpkultūru komunikācijas fenomenus universālo un eiropeisko vērtību kontekstā;
- Programmas absolventi iegūst sistemātisku un praktisku izpratni par projektu vadību kā paņēmienu un metožu kopumu publiskās pārvades problēmu un uzdevumu risināšanā, pārzin projektu veidus un projekta attīstības fāzes, kā arī projekta plānošanas jautājumus – laika, kvalitātes un resursu plānošanu;
- Programmas absolventi spēj orientēties pasaules un Eiropas civilizācijas attīstības galvenajos posmos;
- Programmas absolventi prot identificēt un analizēt komunikācijas procesus sabiedrībā – satura veidošanos, uztveri, funkcijas, komunikācijas kanālus, komunikāciju izmantojumu valsts un sabiedrības pārvaldē.
Kompetences. Programmas absolventiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes attīstības jautājumu izvērtējumam no globālās perspektīvas un spēja veidot uz šī pamata savu profesionālo darbību;
- Programmas absolventi ir kompetenti eiropeiskās intelektuālās un politiskās tradīcijas mantojumā, spēj identificēt universālo vērtību un klasiskās Eiropas politiskās kultūras elementus šodienas politiskajās norisēs, ir kompetenti Rietumu un Austrumu, Ziemeļu un Dienvidu attiecību vēstures jautājumos un mūsdienu problēmās;
- Programmas absolventiem ir nepieciešamās zināšanas un iemaņas veiksmīgai darbībai ar attīstības jautājumiem saistītās starptautiskajās organizācijās, nacionālajās pārvaldes struktūrās, biznesa struktūrās un nevalstiskajās organizācijās;
- Programmas absolventi izprot tiesiskuma nozīmi attīstības procesos, pārzin Eiropas Savienības tiesību sistēmas uzbūves pamatprincipus un elementus un spēj skatīt tos salīdzinošā kontekstā;
- Programmas absolventiem ir kompetences birokrātijas rīcības un uzvedības izvērtējumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārpieņemtiem standartiem, kā arī iemaņas birokrātijas kontroles mehānismu izmantošanā;
- Programmas absolventi ir kompetenti nozīmīgākās starptautiskās politikas pieejas un teorijas, starptautisko attiecību norišu un valstu motivācijas izvērtējumā, viņi spēj identificēt drošības un draudu veidus, drošības politikas īstenošanas īpatnības dažādās valstīs un reģionos;
- Programmas absolventi ir kompetenti ES un globālo sociālo problēmu identificēšanā; sociālās politikas rezultātu izvērtēšanā, spēj izmantot statistikas datus un starptautisku pētījumu rezultātus, orientēties ES un globālās sociālās politikas izstrādes un realizācijas problēmās;
- Programmas absolventi ir kompetenti cilvēka informacionālās uzvedības un prakšu daudzveidības jautājumos, viņi izprot informatīvās telpas uzbūvi un tās funkcionēšanas likumsakarībām Eiropā un pasaulē, ga

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība. CE - latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu, franču - var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu – informāciju skat. LU mājas lapā)

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 2150 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sociālo zinātņu bakalaura grāds Eiropas integrācijā un globālajās studijās