• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība - Doktora studijas

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība - Doktora studijas

Course Information

Studijas un pētnieciskais darbs tiek veikts pēc doktoranta individuāli izstrādāta plāna, kas tiek apstiprināts, uzsākot studijas, un tiek regulāri kontrolēts studiju gaitā. Doktora disertācijas izstrādāšana ir doktoranta galvenais darbs, kur jāiegūst patstāvīgi jauni zinātniski rezultāti. Tie ir jāpublicē un jānoformē disertācijas veidā. Jāsagatavo doktora disertācija iesniegšanai promocijas padomei.

Mērķis

Attīstīt starpdisciplinārus pētījumus tehnoloģiju un izglītības zinātnēs, tādējādi attīstot starptautiska līmeņa pētniecību e-studiju jomā. Apgūt esošas un radīt jaunas pētniecības metodes e-studijām un radniecīgām jomām. Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus lielu un sarežģītu projektu izstrādei un darbam augstskolās atbilstoši rītdienas zināšanu ekonomikas vajadzībām.

Uzdevumi

Veikt pētījumus situācijās, kurās organizācijas izmanto informācijas sistēmas savu mērķu sasniegšanai, īpaši mācību mērķu un cilvēkresursu attīstības mērķu sasniegšanai.
Izstrādāt un pārbaudīt teorijas un modeļus, kas apraksta procesus e-studiju attīstības un lietošanas jomā.
Veikt pētījumus ar mērķi radīt jaunas informācijas sistēmas un metodes e-studiju tehnoloģiju jomā.
Analizēt zinātnisko literatūru e-studiju pētījumu un radniecīgās zinātņu nozarēs. Precizēt pētījumu uzdevumus ņemot vērā citu pētnieku darbus.

Studiju rezultāti

Absolventi spēs radīt konkurētspējīgus produktus zināšanu pārvaldībā, mobilajās un sadarbības tehnoloģijās, e-produktu un pakalpojumu jomā, kas paredzēti zināšanu ekonomikas uzņēmumu efektivitātes paaugstināšanai, pilnā mērā izmantojot tehnoloģiju un zināšanu sabiedrības organizāciju iespējas, kā arī starpdisciplināro pētījumu rezultātus. Spēs ierosināt un sagatavot nacionālus un starptautiskus eStudiju pētījumu un attīstības projektus un veikt šādu projektu vai to daļu vadīšanu.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Speciālisti ir sagatavoti darbam augstākās izglītības institūcijās, valsts pārvaldes iestādēs un zinātniskās pētniecības iestādēs Latvijā un ārzemēs.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi

Access requirements: 

Inženierzinātņu vai dabas zinātņu maģistrs

Costs: 

Valsts budžets vai maksas

Credits: 

ECTS 288

Provider Information

Provider Name: 
Rīgas Tehniskā universitāte
Provider Contact Info: 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
67089333
rtu@rtu.lv
www.rtu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Inženierzinātņu doktors vai pedagoģijas zinātņu doktors