• EQF Home Page Icon

Qualification: e-könyvtárak szakreferense

e-könyvtárak szakreferense

Qualification Information

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

A végzettek képesek

- konstruktív, innovatív megoldási módszereket kialakítani és megvalósítani a könyvtári szolgáltatások területén;

- a tananyagok elsajátítása révén az infokommunikációs eszközök által nyújtott lehetőségek kihasználására, könyvtári munkájuk során ismereteik szakszerű alkalmazására;

- a munkájukhoz kapcsolódó tudományterületek újabb kutatásai eredményeinek nyomon követésére;

- és nyitottak a változtatásokra és a legújabb technológiák megismerésére, folyamatosan keresik az innovatív megoldásokat.

   

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A végzettek megismerhetik:

- a korszerű internetalapú technológiák alkalmazását, például dinamikus weblapok készítését, a meglevő információk új szempontok szerinti feldolgozási módszereit, valamint új információk előállításával hagyományos és webes tartalomszolgáltatás nyújtásának lehetőségeit;

- a hatékony tájékoztatást és információszolgáltatást a korszerű információs technológiák felhasználásával;

- a szöveges és multimediális információk archiválásának, szervezésének és közreadásának módszereit;

- a tudásbázisok kialakításának elméleti és gyakorlati feladatait, valamint az ismeretátadás eszközeinek rendszerét a strukturált adatbázisoktól a teljes könyvtári portálokig;

- a virtuális és digitális könyvtár jellemzőit, szolgáltatásait, valamint számba veszik a tervezésükkel kapcsolatos feladatokat;

- az animáció-készítés alapfogalmait, az Adobe Flash CS3 animáció-készítő rendszer felületét és használatát;

- a web 2.0 alkalmazások és szolgáltatások használatát nyitott forráskódú szabványok alkalmazásával;

- a business információs rendszerek használatát és menedzselését könyvtári környezetben.

 

Személyes adottságok, készségek:

- személyes képességek: hatékony kommunikáció, felelősségtudat, szolgálatkészség, empátia, önállóság;

- interperszonális készségek: kapcsolatteremtés, szervezés, tárgyalás, csoportban való dolgozás, team-vezetés;

- problémamegoldás: rugalmas és kreatív gondolkodás, soktényezős rendszerek felmérése, összefüggések meglátása, lényeglátás, alternatív gondolkodás;

- szakmai attitűdök: 

* fejlett kritikai érzék, amely lehetővé teszi a könyvtár- és információtudomány egyes területein jelenleg meghonosodott gyakorlat hiányosságainak a feltárását; továbbá megfelelő vita- és kommunikációs készségek a feltárt problémák közös megoldása érdekében; 

* egészséges önbizalom és dinamizmus a munkakör feladatainak elvállalásához;

* kezdeményezőkészség új feladatok és az ezekhez szükséges hatáskör kijelöléséhez; 

* döntési képesség konfliktushelyzetekben, valamint felelősségvállalás a kitűzött célok elérése érdekében; 

* képesség és kellő motiváció az állandóan változó társadalmi igények felismerésére, reflexiójára, a folyamatos önképzésre, az életen át tartó tanulásra;

* megfelelő önismeret, képesség a meglevő tudás és képességek (ön)kritikus értékelésére; 

* minőségtudat és sikerorientáltság; 

* stratégiai látásmód és szolgáltatás-orientáltság.

   

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

* A képzés során a könyvtáros szakemberek elsajátítják a tudásbázisok kialakításának elméleti és gyakorlati feladatait, a virtuális és digitális könyvtárak jellemzőit, szolgáltatásait, valamint a tervezésükkel kapcsolatos feladatokat. 

* A képzés során a résztvevők képessé válnak az önálló online tartalmak előállításához tartozó tervezési és kivitelezési ismeretek alkalmazására, a weblapszerkesztési ismereteket kiegészítve animáció-készítési gyakorlattal a képzésben résztvevők egy színvonalas, a könyvtáraktól elvárt igényeket kielégítő weboldal előállítására válnak képessé. 

* A hallgatók nyitottá válnak a könyvtári szolgáltatásokra ható web 2.0 technológia befogadására. A képzés segíti felkészülni résztvevőit a könyvtár 2.0-t használó virtuális közösség elvárásainak megfelelő a tájékoztatási formákra.

* A résztvevők megismerkednek a digitális dokumentumok előállításának világával, a meglévő tartalmak digitalizálásának elméleti és gyakorlati tudnivalóival, a digitális képek létrehozásának és megszerkesztésének módszereivel, szoftvereivel, majd az anyagok egységes kiadvánnyá alakításának gyakorlatával.

* A képzésben résztvevők jártasságot szereznek az elektronikus kutatáshoz szükséges információkeresés terén szakirodalmi, európai uniós, valamint business információs rendszerek adatbázisait használva.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eszterházy Károly Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eszterházy Károly Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education