• EQF Home Page Icon

Qualification: Drill operator ‘Vertical Drilling’

Drill operator ‘Vertical Drilling’

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00383)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00384)
- Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
- Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Verwijdert restproducten (bentoniet , olie, smeerplekken, ..)
- Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s )
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften (bv. VLAREBO) worden gerespecteerd
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

* Bentoniet is een in de natuur voorkomende natrium-kleisoort met deeltjes die zo klein zijn dat ze de grond waterdicht kunnen maken.

PBM’s = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM’s = collectieve beschermingsmiddelen

● Stelt de boorinstallatie op en organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00385)
- Ontvangt en begrijpt de opdracht
- Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met de algemene werforganisatie, logische werkvolgorde en het feit dat een aangevatte boring altijd afgewerkt moet worden, ongeacht het tijdstip
- Voorziet elektriciteit, water en verlichting
- Bepaalt de boorlocatie op basis van de gekregen opdracht
- Lokaliseert de ligging van nutsleidingen
- Stelt het boormaterieel op, in functie van de uit te voeren boring
- Gebruikt softwaretoepassingen voor het kalibreren van het boormaterieel
- Beperkt stofemissie
- Houdt de werkplek schoon
- Laadt en lost vrachtwagens
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

● Houdt werkadministratie bij (co 00386)
- Houdt relevante gegevens voor boorverslagen en/of eenvoudige boorstaten bij
- Noteert de meterstanden
- Tekent het profiel van de boring in op de plannen

● Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder (co 00387)
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
- Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
- Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor de omgeving

● Reinigt en onderhoudt materieel (co 00388)
- Reinigt en onderhoudt het boormaterieel
- Voert kleine onderhoudswerken aan het boormaterieel uit
- Stelt mankementen of onregelmatigheden aan het boormaterieel vast en meldt aan de bevoegde persoon

Specifieke Activiteiten

● Voert de verticale boring uit (co 00389)
- Maakt boorspoelingen aan, rekening houdend met het geologisch profiel
- Voert handboringen uit
- Gebruikt verschillende meetsystemen voor het lokaliseren van de boorkop
- Bepaalt de eigen positie ten opzichte van een plan
- Maakt voor zichzelf een ruimtelijke voorstelling van het boorprofiel
- Neemt grondmonsters op geregelde dieptes, labelt die en slaat ze op
- Bepaalt grondsoort en korrelgroottes op zicht
- Leest relevante werkingsparameters af
- Regelt drukkracht, rotatiesnelheid, waterkracht en hoeveelheid bentoniet bij in functie van de bodemopbouw en verloop van de boring
- Bevestigt verbuizingen aan de boormachine
- Bedient de pompen om het boorgat schoon te spoelen
- Voert de boring zonder onderbreking uit

● Plaatst elementen in het boorgat van de verticale boring (co 00390)
- Bedient hijsmaterieel om elementen in het boorgat te brengen
- Plaatst peilbuizen
- Installeert waterputten en onderwaterpompen
- Installeert warmtepompen
- Hangt warmtewisselaars in
- Trekt mantelbuizen, kabels en leidingen door
- Stort beton en brengt wapeningen in
- Brengt boorbuizen in het boorgat in en koppelt die aan

● Werkt het boorgat van de verticale boring af (co 00391)
- Werkt het boorgat af met een minigraver
- Bepaalt op welke diepte welke hoeveelheid van een materiaal gestort moet worden
- Stort een verticaal boorgat dicht
- Plaatst kleistoppen
- Stort filterzand of grond
- Graaft een kleine put rondom het boorgat
- Zaagt ingebrachte buizen op lengte
- Plaats een straatpot stabiel in de put
- Omstort de straatpot met beton

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
● Basiskennis van elektriciteit
● Basiskennis van werkingsprincipes van proefsonderingen
● Basiskennis van de werforganisatie
● Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
● Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken
● Kennis van PBM’s en CBM’s
● Kennis van (veiligheids)pictogrammen
● Kennis van informatiebronnen
● Kennis van vakterminologie
● Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen (plannen van de ondergrond, werktekeningen, detailtekeningen, boorverslagen en boorstaten, …)
● Kennis van materialen en gereedschappen
● Kennis van de eigenschappen en het gebruik van bentoniet
● Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
● Kennis van softwaretoepassingen
● Kennis van elementaire wiskunde
● Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
● Kennis van de richtlijnen voor ordenen, verdelen, verankeren en afdekken van lading
● Kennis van de regels voor aanslaan van lasten
● Kennis van de bewegingen, de stabiliteit en de correcte opstelling van het boormaterieel
● Kennis van werkingsmogelijkheden en toepassingsgebieden van een verbuizing
● Kennis van de bodemopbouw (bepalen van grondsoort en korrelgrootte, eigenschappen van grondsoorten, … )
● Grondige kennis van het verloop van een boring
● Grondige kennis van boorprofielen
● Grondige kennis van de invloed van het geologisch profiel op de boring
● Grondige kennis van de invloed van de bodemopbouw op de in te brengen elementen
● Grondige kennis van technieken en procedures voor het inbrengen van elementen in het boorgat
● Grondige kennis van technieken en -producten voor reiniging en onderhoud van het materieel
● Grondige kennis van de onderdelen en de werking van het boormaterieel
● Grondige kennis van de gevolgen van een boring op het milieu
* PBM’s en CBM’s = Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

Cognitieve vaardigheden

● Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende en efficiënt communiceren met collega’s en derden
● Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Het kunnen controleren en uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning, werktekeningen en plannen, de voorschriften en productfiches
● Het correct en stabiel kunnen ordenen, verdelen, verankeren, en afdekken van de lading voor het transport
● Het kunnen aanslaan van lasten
● Het kunnen aansluiten van elektrisch materieel op het stroomnet
● Het kunnen opstarten van werfgeneratoren
● Het kunnen opmeten van de plaats van de boring
● Het kunnen gebruiken van softwaretoepassingen voor het kalibreren van het boormaterieel
● Het kunnen detecteren en opmeten van de positie van de boorkop
● Het kunnen nemen, labelen en opslaan van grondmonsters op geregelde dieptes
● Het op zicht kunnen bepalen van grondsoort en korrelgroottes
● Het kunnen controleren van materieel en boring
● Het kunnen bedienen van de pompen om het boorgat schoon te spoelen
● Het kunnen tekenen van een boorprofiel
● Het kunnen opvangen, opslaan en sorteren van afval (gebruikte boorvloeistof, grondwater, aarde, …)

Probleemoplossende vaardigheden

● Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek rekening houdend met de voorschriften/procedures
● Het kunnen ingrijpen en bijsturen bij problemen met materieel of boring
● Het kunnen bijsturen van de werkopdracht bij onvoorziene omstandigheden
● Het kunnen bepalen op welke diepte welke hoeveelheid van een materiaal gestort moet worden, naargelang de specifieke omstandigheden

Motorische vaardigheden

● Het kunnen toepassen van de juiste ergonomische hef- en tiltechnieken
● Het kunnen storten van beton en inbrengen van wapeningen
● Het kunnen bedienen van kleine werfmachines
● Het kunnen hanteren van handboren
● Het kunnen opstellen van het boormaterieel
● Het precies kunnen bedienen van het boormaterieel, met drukknoppen en hendels
● Het geconcentreerd kunnen volgen van de boring op een scherm gedurende het gehele boorproces
● Het kunnen bevestigen van verbuizingen aan de boormachine
● Het kunnen inbrengen en aankoppelen van boorbuizen
● Het kunnen plaatsten en installeren van elementen (peilbuizen, waterputten, onderwaterpompen, warmtewisselaars, warmtepompen… ) in het boorgat
● Het kunnen doortrekken van mantelbuizen, kabels en leidingen
● Het kunnen dichtstorten met filterzand of grond of door kleistoppen te plaatsen
● Het kunnen graven van een kleine put rondom het boorgat
● Het kunnen op lengte zagen van ingebrachte buizen
● Het stabiel kunnen plaatsen en met beton omstorten van een straatpot

Omgevingscontext

● Dit beroep wordt vooral uitgeoefend in de buitenlucht, bij de grondwerken in de bouw, en het vergt de nodige mobiliteit.
● Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, weersomstandigheden, grondstoffen en machines.
● Eigen aan gestuurde boringen is dat werkopdrachten zonder ond

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3