• EQF Home Page Icon

Qualification: Dishwashing assistant

Dishwashing assistant

Qualification Information

● Respecteert de persoonlijke hygiëne (co 01626)
- Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen
- Bedekt eventuele wonden met wettelijk toegelaten middelen
- Draagt werk- en beschermkledij volgens de hygiënische richtlijnen

● Organiseert de vaat (co 01627)
- Organiseert het vaatwerk en het materieel in functie van de mogelijkheden van de dienst en voert deze uit
- Past het werkritme aan de eisen van de keuken en de bediening van de zaal aan
- Past een chronologische werkvolgorde toe bij de opeenvolgende werkzaamheden
- Zorgt ervoor dat het af te wassen materiaal op de juiste plaats wordt gezet
- Volgt de gemaakte afspraken met de betrokken departementen en hun verantwoordelijken op
- Communiceert met de leidinggevende over de werkzaamheden
- Werkt veilig

● Wast af (G160501 Id18028-c)
- Sorteert afval en etensresten volgens de richtlijnen
- Sorteert vuil serviesgoed, glaswerk, bestek, dienborden, kristal, keukengerei, zilverwerk,…
- Schikt de afwas in manden naargelang de soort en duwt deze in de vaatwasmachine
- Vult de vaatwasmachine of wast af in de spoelbakken
- Plaatst gesorteerd serviesgoed en glaswerk in rekken
- Plaatst de rekken in de automatische was- en spoelmachine
- Kiest het juiste programma
- Stemt de hoeveelheid product (zeep-, spoel-, en ontkalkingsmiddelen) af op de vervuiling en het oppervlak
- Start de vaatwasmachine op
- Schuurt potten en pannen
- Ververst regelmatig het water
- Past ergonomische hef- en tiltechnieken toe
- Respecteert de regelgeving voor voedselveiligheid en hygiëne

● Droogt het vaatwerk, het glaswerk, het keukengerei af en bergt het op (G160501 Id9650-c)
- Neemt het vaatwerk uit de machine
- Controleert de netheid van de afgewaste vaat
- Verzamelt en sorteert de vaat en het leeggoed volgens soort (glazen, borden, kopjes, bestek,…)
- Verwijdert beschadigd vaatwerk, zodat verder gebruik vermeden wordt
- Houdt vuil en gereinigd vaatwerk strikt gescheiden
- Zet alle vaatwerk, glaswerk en keukengerei op de daartoe voorziene plek (karren, rekken, kasten)
- Controleert regelmatig de werking van de afwasmachine (warm water, toevoer schoonmaakmiddelen) en ververst regelmatig het water in de spoelbakken
- Maakt na gebruik de vaatwasmachine schoon, zuivert filters, maakt deurgoten, sproeiarmen en afwasbakken schoon

● Onderhoudt en maakt de werkpost, het keukengerei en de keukenuitrusting (zwaar en groot vaatwerk - indien van toepassing) schoon (G160501 Id7178-c)
- Wast groot vaatwerk, keukeninstallaties en werkinstrumenten (ketels, kookdouches, frigo’s, karren bakplaten, warm water baden, frituren, ovens, dampkappen, vergieten,…) af
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Werkt volgens duidelijk omschreven methodes
- Sorteert afval en etensresten volgens de richtlijnen
- Stemt de techniek, het materieel en de schoonmaakproducten af op de opdracht (weken, schrobben, schuren, ontvetten, ontsmetten,…)
- Stemt de hoeveelheid product af op de vervuiling en het oppervlak
- Past de veiligheidsvoorschriften toe bij omgang met afwasproducten, bestekken en toestellen
- Reinigt het materiaal vooraleer het op te bergen
- Maakt de vuilniszakken of- bakken leeg
- Signaleert storingen of breuken

● Bedient en onderhoudt een industriële vaatwasmachine
- Controleert regelmatig het goed functioneren van de vaatwasmachine
- Detecteert en rapporteert storingen of defecten
- Ontkalkt het toestel indien nodig

● Neemt deel aan inventariseren van het vaatwerk (co 01628)
- Telt het aantal stuks vaatwerk, bestek,…
- Verwijdert beschadigd vaatwerk zodat verder gebruik vermeden wordt
- Registreert de aantallen op het daarvoor bestemde formulier/document
- Rapporteert aan de verantwoordelijke

● Volgt de voorraad van afwasproducten en -materieel op (co 01629)
- Volgt de voorraad van afwasproducten en -materieel op
- Houdt de voorraadgegevens bij
- Vraagt tijdig nieuwe producten en/of materiaal via de bedrijfsprocedure

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van de werking van afwasproducten en de chemische inwerking op vuile vaat
● Basiskennis van eenvoudige registratietechnieken en aanverwante documenten
● Basiskennis van de geldende milieuvoorschriften
● Basiskennis van opmaken van inventarissen voor vaatwerk
● Kennis van voedselveiligheid en-hygiëne
● Kennis van veiligheidsregels m.b.t. afwas- en reinigingsproducten, machines en installaties
● Kennis van efficiënte werkorganisatie
● Kennis van organisatie m.b.t. efficiënte samenwerking van keuken, zaal en spoelkeuken
● Kennis van mondelinge rapportering m.b.t. het eigen werk
● Kennis van onderhoudsplan en -richtlijnen m.b.t. eigen werk
● Kennis van disfunctioneren van machines of materieel
● Kennis van ontkalken, reinigen en onderhouden van de vaatwasmachine
● Kennis van de bedrijfsprocedures die van toepassing zijn op het eigen werk
● Kennis van opvolgen van voorraad van afwasproducten en -materieel
● Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
● Kennis van bedrijfsprocedures voor eigen werk
● Kennis van afvalsortering in de spoelkeuken
● Kennis van controle op de reinheid en hygiëne van vaatwerk
● Kennis van reiniging van vaatwasmachine en spoelkeuken na gebruik
● Kennis van reinigingsfiches van keukeninstallaties en werkinstrumenten (oven,…)
● Kennis van persoonlijke hygiëne
● Grondige kennis van soorten schoonmaakproducten en toepassingen
● Grondige kennis van afwasactiviteiten (weken, spoelen, schrobben, ontvetten,…)
● Grondige kennis van de werking van de vaatwasmachine
● Grondige kennis van het sorteren van materieel voor de spoelkeuken
● Grondige kennis van sorteren en opbergen van gereinigd vaatwerk en materieel
● Grondige kennis van (soorten) vaatwerk en hun onderhoud/reiniging

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen reinigen van het vaatwerk en het materieel met respect voor de timing en de voortgang van de dienst
● Het kunnen aanpassen van het werkritme aan de eisen van de keuken en de bediening in de zaal
● Het kunnen toepassen van een chronologische werkvolgorde bij opeenvolgende werkzaamheden
● Het kunnen opvolgen van gemaakte afspraken met betrokken departementen
● Het kunnen kiezen van het juiste programma voor de automatische was- en spoelmachine
● Het kunnen afstemmen van de hoeveelheid product (zeep-, spoel-, en ontkalkingsmiddel) op de vervuiling en het oppervlak
● Het kunnen naleven van regelgeving voor voedselveiligheid en hygiëne
● Het kunnen controleren van de netheid van de afgewaste vaat
● Het kunnen gescheiden houden van gereinigd en vuil vaatwerk
● Het kunnen controleren van de werking van de afwasmachine op regelmatige basis (warm water, toevoer schoonmaakmiddelen,…)
● Het kunnen naleven van het onderhoudsplan en -richtlijnen
● Het kunnen werken volgens duidelijk omschreven methodes en bedrijfsprocedures m.b.t het eigen werk
● Het kunnen afstemmen van de schoonmaaktechniek op de opdracht (weken, schrobben, schuren, ontvetten,…)
● Het kunnen toepassen van de veiligheidsvoorschriften bij omgang met afwasproducten en bestekken
● Het kunnen opmaken van de inventaris en registreren van de aantallen op de daartoe bestemde documenten volgens richtlijnen
● Het kunnen rapporteren aan de verantwoordelijke
● Het kunnen opvolgen van de voorraad van afwasproducten en -materieel
● Het kunnen bijhouden van de gegevens van de eigen voorraad
● Het tijdig kunnen melden van voorraad tekorten m.b.t. afwasmiddel en -materieel

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen bijsturen van het werkritme en -planning bij piekmomenten en wijzigende klantenstromen door overleg en concrete afspraken met keuken en zaal
● Het gepast kunnen reageren bij detectie van disfunctioneren van toestellen of materieel
● Het tijdig kunnen signaleren van breuken volgens bedrijfsprocedure

Motorische vaardigheden

● Het kunnen plaatsen van af te wassen materiaal op de juiste plaats
● Het kunnen veilig werken
● Het kunnen schikken van de afwas in manden naargelang de soort in de afwasmachine
● Het kunnen afwassen in spoelbakken
● Het kunnen plaatsen van gesorteerd serviesgoed en glaswerk in rekken in de automatische was- en spoelmachine
● Het kunnen schuren van potten en pannen
● Het kunnen uitvoeren van ergonomische hef- en tiltechnieken
● Het kunnen uitnemen van het gereinigd vaatwerk uit de afwasmachine
● Het kunnen afdrogen van vaatwerk
● Het kunnen sorteren van vaat en leeggoed volgens soort (glazen, borden, kopjes, bestek,…)
● Het kunnen verwijderen van beschadigd vaatwerk
● Het kunnen plaatsen van vaatwerk, glaswerk en keukengerei op de daartoe voorziene plek (karren, rekken, kasten)
● Het kunnen schoonmaken van de vaatwasmachine na gebruik
● Het kunnen zuiveren van filters
● Het kunnen schoonmaken van deurgoten, sproeiarmen en afwasbakken
● Het kunnen afwassen van groot vaatwerk, keukeninstallaties en werkinstrumenten (ketels, kookdouches, frigo’s, karren, bakplaten, warm waterbaden, frituren, ovens, dampkappen, vergieten,…)
● Het kunnen sorteren van afval en etensresten volgens de richtlijnen
● Het kunnen reinigen van het keukenmateriaal vooraleer het op te bergen
● Het kunnen leeg maken van vuilniszakken of -bakken
● Het kunnen ontkalken van de industriële vaatwasmachine
● Het kunnen tellen van het aantal stuks vaatwerk, bestek,… in functie van de opmaak van de inventaris
● Het kunnen wassen en ontsmetten van handen volgens de hygiënische richtlijnen
● Het kunnen bedekken van wonden met wettelijk toegelaten middelen
● Het kunnen dragen van werk- en beschermkledij volgens hygiënische richtlijnen
● Het kunnen schikken van de afwas in manden, naargelang de soort en het duwen van de manden in de vaatwasmachine
● Het kunnen bedienen van de vaatwasmachine
● Het kunnen schuren van potten en pannen
● Het kunnen ledigen van de vaatwasmachine
● Het regelmatig kunnen v

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
2