• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Diplomātija - Mag. studijas

Diplomātija - Mag. studijas

Course Information

Maģistra studiju programma „Diplomātija” ir akadēmiska maģistra studiju programma, kuras mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un profesionālus speciālistus sniedzot nepieciešamo zināšanu kopumu diplomātijā un starptautiskajās attiecībās darbam LR Ārlietu ministrijā (ieskaitot Latvijas vēstniecības un konsulātus ārvalstīs) un citās valsts pārvaldes institūcijās, starptautiskajās institūcijās un privātajā sektorā, kur nepieciešamas diplomātijas iemaņas un padziļinātas zināšanas par starptautiskajām attiecībām, starptautiskajām organizācijām un lēmumu pieņemšanu. Studiju programmas kodolu veido diplomātijas, ārpolitikas un starptautisko attiecību kursi.

Diplomātijas maģistra studiju programmas galvenais mērķis ir sagatavot Latvijas sabiedrības, valsts un pašvaldību, kā arī privātā sektora vajadzībām akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus diplomātijas speciālistus, kuri būs konkurētspējīgi darba tirgū. Līdz ar Latvijas iestāšanos ES ir pieaugusi nepieciešamība pēc diplomātijas iemaņām ne tikai tradicionālajās nozaru ministrijās, bet arī valsts sektorā kopumā, jo visu nozaru ministriju pārstāvjiem regulāri ir jāpiedalās politikas veidošanā ES institūcijās, kur ir nepieciešamas zināšanas par diplomātiju un starptautisko sarunu vešanu. Programmas noslēgumā, ja students ir izpildījis visas akadēmiskās prasības, tiek iegūts akadēmiskais maģistra grāds diplomātijā.
Lai sasniegtu augstākminētos mērķus, studiju programmai ir tikuši izvirzīti sekojoši uzdevumi:
•nodrošināt diplomātijas teorijas un prakses nozīmīgāko sasniegumu īstenošanu studiju procesā, piedāvājot studentiem padziļinātas zināšanas par diplomātijas teorētiskajiem aspektiem un nepieciešamajām prasmēm un iemaņām praktisko problēmu risināšanai;
•nodrošināt iespējas izkopt studentu prasmi studiju procesā, izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas praktisko diplomātijas un starptautisko attiecību problēmu identificēšanā un analīzē;
•sagatavot un attīstīt studentos zināšanas un prasmes, kas ļauj pēc studiju beigšanas kvalitatīvi darboties izvēlētajā specialitātē LR Ārlietu ministrijā un citās valsts pārvaldes iestādēs, starptautiskajās institūcijās un privātajā sektorā, kur nepieciešamas diplomātijas iemaņas;
•īstenot diplomātijas maģistra studiju programmu atbilstoši Latvijas diplomātijas vajadzībām un reģionālajām prioritātēm;
•studentos izpratni par diplomāta darbības daudzveidīgajiem aspektiem un par diplomātijas kā profesijas iespējām un ierobežojumiem.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība; Iestājpārbaudījums pārrunu veidā par sekojošām tēmām:
1) ja pretendents ir izstrādājis bakalaura darbu par starptautisko attiecību tēmu, tad pirmā sarunas daļa notiks par bakalaura darba tēmu un ar to saistītajiem secinājumiem;
2) pretendenta zināšanas par starptautisko attiecību un diplomātijas teorētiskajiem un aktuālajiem jautājumiem (starptautisko attiecību teoriju aktualitātes, starptautisko attiecību prakses aktualitātes, diplomātijas transformācija);
3) pretendenta ieceres saistībā ar tēmu, par kuru varētu tikt izstrādāts maģistra darbs.

Costs: 

2000 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sociālo zinātņu maģistrs diplomātijā