• EQF Home Page Icon

Qualification: Designer of patterns for clothing and ready-to-wear items

Designer of patterns for clothing and ready-to-wear items

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Analyseert de tekening en/of model (co 00751)
- Bestudeert de tekening en/of model
- Bestudeert de opdrachtfiche
- Bespreekt de tekening en/of model en materiaal met de stylist
- Bepaalt of en welke bestaande patronen in aanmerking komen voor bewerking/aanpassing
- Neemt lichaamsmaten op
- Bepaalt matenreeks

● Maakt een patroon op basis van foto, tekening of een model in een bepaalde stof (H241201 Id25450-c)
- Ontwerpt/tekent een patroon rekening houdend met het soort weefsel en het modebeeld
- Bepaalt rek- en/of krimpwaarde van het materiaal
- Tekent een basispatroon of gebruikt een (gedigitaliseerd) bestaand patroon
- Mouleert of drapeert bij experimentele vorm
- Interpreteert en tekent belijning en modeldetails in de juiste proportie

● Digitaliseert een patroon (H241201 Id5576-c)
- Gebruikt digitaliseringssoftware
- Leest codes en symbolen
- Codeert en digitaliseert het patroon en de patroononderdelen (punten en lijnen)
- Plot het patroon uit

● Laat het prototype uitwerken (co 00752)
- Laat het prototype knippen en assembleren

● Beoordeelt het prototype met de stylist (co 00753)
- Bespreekt de belijning, model en pasfouten

● Maakt het patroon productieklaar (co 00754)
- Verbetert het patroon op basis van de bevindingen bij de bespreking
- Tekent extra patroondelen volgens de afwerkingsmethoden
- Bepaalt de merkpunten, rechter- en averechtse kant, draadrichting,…
- Bepaalt de voeringen, verstevigingen, vulstukken,…
- Bepaalt bijkomende steunpunten (knippen, boorgaatjes)
- Benoemt patroondelen
- Brengt extra informatie aan
- Voegt naadwaarde toe

● Controleert het patroon op het scherm en voert digitale aanpassingen uit (H241201 Id2279-c)
- Verbetert het patroon op basis van de bevindingen bij de bespreking
- Tekent extra patroondelen volgens de afwerkingsmethoden
- Bepaalt de merkpunten, rechter- en averechtse kant, draadrichting…
- Bepaalt de voeringen, verstevigingen, vulstukken,…
- Bepaalt bijkomende steunpunten (knippen, boorgaatjes)
- Benoemt patroondelen
- Brengt extra informatie aan
- Voegt naadwaarde toe
- Stelt digitaal het model samen

● Gradeert manueel (H241201 Id25365-c)
- Werkt met matentabellen
- Berekent gradatiewaarden per patroondeel
- Past gradatiewaarden toe op elk patroondeel
- Controleert de omtrekken en belijningen van elk patroondeel
- Neemt elk patroondeel van de volledige matenreeks afzonderlijk over

● Gradeert het basismodel (of alle bijkomende maten van het model) met
CAD/CAM-software (H241201 Id18008-c)
- Gebruikt gradatiesoftware
- Leest en interpreteert maattabellen
- Bepaalt de gradatiewaarden per onderdeel met behoud van de modelverhoudingen
- Brengt gradatiepunten aan
- Werkt met het CAD-systeem
- Controleert de gradatie en past aan waar nodig

● Maakt een intekening met behulp van CAD-CAM-software (H241201 Id18001-c)
- Gebruikt plaatsingssoftware
- Bepaalt het aantal intekeningen
- Schikt de patroondelen met zo weinig mogelijk verlies op een beperkte (materiaal)oppervlakte
- Houdt zich bij de intekening aan de eisen van het materiaaltype en het model (rek- en
- rimppercentage)
- Bepaalt de maatcombinatie
- Bepaalt de snijrichting en snijfrequentie
- Berekent de snijplanning

● Werkt een instructiefiche of een technisch dossier uit met het oog op de productie van een model (H241201 Id21200-c)
- Maakt een grondstoffiche op
- Maakt een technische tekening van het model
- Brengt symbolen aan
- Tekent naadsymbolen
- Werkt details uit
- Voegt de matentabel met toleranties in

● Klasseert en archiveert de patronen en technische documenten van de gerealiseerde producten (H241201 Id24170-c)
- Gebruikt software voor databankbeheer

● Communiceert efficiënt en effectief (co 00755)
- Voert een doelgericht en efficiënt gesprek
- Neemt deel aan overleg

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Kennis van gradatietechnieken
● Kennis van plaatsingstechnieken (kop aan staart, trap, ...)
● Kennis van aftekentechnieken
● Kennis van patroontekentechnieken
● Kennis van normalisatie van formaatsystemen (evolutietabel, maattabel)
● Kennis van de terminologie van het kledingstuk
● Kennis van kenmerken van de vrouwelijke morfologie
● Kennis van kenmerken van de mannelijke morfologie
● Kennis van kenmerken van de morfologie van het kind
● Kennis van kenmerken van rekbaar textiel
● Kennis van tekentechnieken
● Kennis van redactionele normen
● Kennis van het nemen van maten
● Kennis van het CAD/CAM systeem
● Kennis van formules voor het maken van een patroon vertrekkende van de lichaamsmaten
● Kennis van codes voor patronen
● Kennis van assemblage
● Kennis van materialen
● Kennis van intekenmethodes
● Kennis van systemen voor archiveren
● Kennis van klasseermethodes
● Kennis van technieken voor het uitplotten en uittekenen van patronen
● Kennis van de terminologie van het kledingstuk
● Kennis van de verwerkingsmogelijkheden, de rekbaarheid en de kenmerken van stoffen
● Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
● Kennis van wijzigingen aan een patroon

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen bestuderen van de tekening en/of model
● Het kunnen bestuderen van de opdrachtfiche
● Het kunnen bespreken van de tekening en/of model en materiaal met de stylist
● Het kunnen bepalen of en welke bestaande patronen in aanmerking komen voor bewerking/aanpassing
● Het kunnen opnemen van lichaamsmaten
● Het kunnen bepalen van matenreeks
● Het kunnen ontwerpen/tekenen van een patroon rekening houdend met het soort weefsel en het modebeeld
● Het kunnen bepalen van rek- en/of krimpwaarde van het materiaal
● Het kunnen tekenen van een basispatroon of gebruiken van een bestaand (gedigitaliseerd) patroon
● Het kunnen mouleren of draperen bij experimentele vorm
● Het kunnen interpreteren en tekenen van belijning en modeldetails in de juiste proportie
● Het kunnen gebruiken van digitaliseringssoftware
● Het kunnen coderen en digitaliseren van het patroon en de patroononderdelen (punten en lijnen)
● Het kunnen uitplotten van het patroon
● Het kunnen laten knippen en assembleren van het prototype
● Het kunnen bespreken van de belijning, model en pasfouten
● Het kunnen tekenen van extra patroondelen volgens de afwerkingsmethoden
● Het kunnen bepalen van de merkpunten, rechter- en averechterkant, draadrichting…
● Het kunnen bepalen van de voeringen, verstevigingen, vulstukken,…
● Het kunnen bepalen van bijkomende steunpunten (knippen, boorgaatjes)
● Het kunnen benoemen van patroondelen
● Het kunnen aanbrengen van extra informatie
● Het kunnen toevoegen van naadwaarde
● Het digitaal kunnen samenstellen van het model
● Het kunnen werken met matentabellen
● Het kunnen berekenen van gradatiewaarden per patroondeel
● Het kunnen toepassen van gradatiewaarden op elk patroondeel
● Het kunnen controleren van de omtrekken en belijningen van elk patroondeel
● Het kunnen overnemen van elk patroondeel van de volledige matenreeks afzonderlijk
● Het kunnen gebruiken van gradatiesoftware
● Het kunnen lezen en interpreteren van maattabellen
● Het kunnen bepalen van de gradatiewaarden per onderdeel met behoud van de modelverhoudingen
● Het kunnen aanbrengen van gradatiepunten
● Het kunnen werken met het CAD-systeem
● Het kunnen controleren van de gradatie en aanpassen waar nodig
● Het kunnen gebruiken van plaatsingssoftware
● Het kunnen bepalen van het aantal intekeningen
● Het kunnen schikken van de patroondelen met zo weinig mogelijk verlies op een beperkte (materiaal)oppervlakte
● Het zich kunnen houden bij de intekening aan de eisen van het materiaaltype en het model (rek- en krimppercentage)
● Het kunnen bepalen van de maatcombinatie
● Het kunnen bepalen van de snijrichting en snijfrequentie
● Het kunnen berekenen van de snijplanning
● Het kunnen maken van een grondstoffiche
● Het kunnen maken van een technische tekening van het model
● Het kunnen aanbrengen van symbolen
● Het kunnen tekenen van naadsymbolen
● Het kunnen uitwerken van details
● Het kunnen invoegen van de matentabel met toleranties
● Het kunnen gebruiken van software voor databankbeheer
● Het kunnen lezen van codes en symbolen

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen verbeteren van het patroon op basis van de bevindingen bij de bespreking

Motorische vaardigheden

● Het kunnen opnemen van lichaamsmaten
● Het kunnen ontwerpen/tekenen van een patroon rekening houdend met het soort weefsel en het modebeeld
● Het kunnen mouleren of draperen bij experimentele vorm

Omgevingscontext

● Dit beroep wordt uitgeoefend in theaterkostuum-ateliers, patronenservicebureaus, industriële confectiebedrijven en/of op zelfstandige basis voor het maken van patronen voor artikelen in kleding- en confectie.
● Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem.
● Dit beroep wordt eerder in een concrete, conceptuele, vrij complexe context uitgeoefend.
● De werkcontext is gestructureerd met een belangrijke tijdsdruk.
● Binnen dit beroep is het werken in team en een doeltreffende communicatie essentieel.

Handelingscontext

● Werkt onder een hoge vorm van concentratie
● Houdt steeds rekening met het vooropgestelde ontwerp en de haalbaarheid ervan
● Werkt met de nodige flexibiliteit en polyvalentie
● Communiceert efficiënt en effectief
● Werkt in teamverband
● Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften
● Gaat economisch om met grondstoffenverbruik
● Is zich bewust van de mogelijke impact van zijn/haar handelingen

Autonomie

Is zelfstandig in
● het uittekenen en/of ontwikkelen van patronen en neemt initiatieven ter verbetering van de patronen in functie van de pasvorm en de afwerking.

Is gebonden aan
● specifieke instructies, productieplanning, eigenschappen van de grondstoffen. Hij/zij rapporteert, afhankelij

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4