• EQF Home Page Icon

Qualification: Dental technician

Dental technician

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 01099)
- Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s)
- Werkt efficiënt samen met collega’s
- Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende(n)
- Rapporteert aan de leidinggevende
- Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op
- Stelt zich flexibel op (verandering van collega’s, …)
- Werkt opdrachten zorgvuldig af

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01100)
- Werkt ergonomisch
- Werkt economisch
- Werkt ecologisch
- Past flexibel procedures toe
- Werkt conform de veiligheids- en milieuvoorschriften
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- Meldt problemen, zowel mondeling als schriftelijk, aan de leidinggevende
- Leert nieuwe technieken en past ze toe

● Bereidt de realisatie van het eenvoudig dentaal medisch hulpmiddel voor (J141001 Id7728)
- Ontsmet binnenkomende afdrukken ter voorkoming van kruisbesmetting
- Vervaardigt studie-, duplicaat-, voorlopige, en definitieve modellen uit één stuk of met afneembare werkstompen en gebruikt hiervoor de correcte materialen volgens de richtlijnen van de fabrikanten-
- Giet het modelmateriaal uit in de afdruk
- Dompelt de afdruk onder in een elektrolytisch bad en vult de metalen toplaag aan met gips of kunststof
- Slijpt de modellen bij in de vorm bepaald door de bedrijfsregels en afhankelijk van het te construeren hulpmiddel
- Noteert de naam van de patiënt of een herkenningsteken op het model
- Plaatst de gevraagde intra- of extra-orale registratieapparatuur op de beetplaten zodat de tandheelkundige de beetrelatie kan bepalen
- Positioneert modellen in het gevraagde relatieapparaat volgens de patiëntgegevens bekomen met relatiebogen, en bootst zodoende de natuurlijke beetrelatie en occlusie van kaken en gebit na
- Werkt waspatronen voor prothesen en orthodontische apparaten af
- Communiceert over het onderwerp met de leidinggevende en stelt eventuele aanpassingen voor

● Vervaardigt eenvoudige definitieve afneembare prothesen (J141001 Id8709-c)
- - Modelleert waspatronen voor kunststof prothesebasissen
- Vervaardigt geplooide klemmen voor afneembare prothesen
- Stelt de tanden op volgens het systeem aangepast aan het te construeren hulpmiddel bepaald door de leidinggevende en maakt hierbij gebruik van de prothetische hulplijnen en gegevens van de patiënt
- Bedt waspatronen voor prothesebasissen in en stopt of injecteert ze met kunststof in één of meerdere kleuren
- Bouwt prothesebasissen op volgens de kunststof-strooitechniek
- Polymeriseert de kunststof volgens een van de bestaande systemen (koud-, thermisch- of lichthardend, …)
- Modelleert was- of kunststofpatronen voor afneembare metalen prothesebasissen volgens het aangereikte ontwerp

● Vervaardigt eenvoudig definitieve vaste prothesen (J141001 Id8709-c)
- Modelleert was of kunststofpatronen voor inlays, kronen, wortelkappen, stiftkronen, veneerkronen en pontics volgens diverse occlusietheorieën
- Bedt was- of kunststofpatronen in en giet metalen restauraties
- Soldeert of last metalen onderdelen aan elkaar
- Bouwt kronen en bruggen rechtstreeks op in meerdere kleuren, in kunststof of porselein
- Werkt het werkstuk af, indien nodig, voor een volgende fase volgens de richtlijnen
- Bedekt metalen onderdelen met tandkleurige kunststof of porselein

● Vervaardigt eenvoudige apparaten voor orthodontie (J141001 Id8709-c)
- Vervaardigt geplooide klemmen veren en bogen voor orthodontie
- Bedt de waspatronen in en zet ze om in kunststof

● Werkt het dentaal medisch hulpmiddel af (J141001 Id16766-c)
- - Werkt met de noodzakelijke werkings- en beschermingsmiddelen conform de wettelijke voorschriften
- Werkt het dentaal medisch hulpmiddel definitief af volgens de richtlijnen
- Reinigt het werkstuk ultrasonisch of stoomt het af en verpakt het zorgvuldig, na interne controle, zodat het veilig naar de opdrachtgever kan worden verstuurd

● Voert de noodzakelijke administratieve handelingen aan patiëntgerelateerde documenten uit (J141001 Id16766-c)
- Vult de fabricagefiche en het opdrachtendossier in

● Herstelt, past aan en onderhoudt dentaal medische hulpmiddelen (J141001 Id7891-c)
- Herstelt breuken van kunststof- en metalen prothesebasissen
- Past onstabiele kunststofbasissen aan door aanbrengen van een nieuw slijmvliesvlak, door vervanging van de basis of het heropstellen van de tanden
- Breidt kunststof- en metalen prothesebasissen uit door toevoegen van tanden en retentieonderdelen
- Herstelt of vervangt beschadigde onderdelen, klemmen, tanden, facings, …
- Reinigt en/of onderhoudt dentale hulpmiddelen

● Desinfecteert en ordent de werkpost en het materiaal en voert het afval af en vernietigt het volgens de richtlijnen (J141001 Id18074-c)
- Sorteert alle afval en wegwerpmaterialen in de daartoe bestemde recipiënten
- Volgt de voorschriften en bedrijfsspecifieke procedures bij het hanteren van schadelijke of toxische stoffen

● Controleert de werking van de apparaten, voert het basisonderhoud uit en signaleert tekortkomingen (J141001 Id17895-c)
- Gebruikt apparaten en instrumenten volgens de veiligheidsvoorschriften
- Onderhoudt werkmateriaal en apparaten volgens de gemaakte afspraken
- Merkt afwijkingen en storingen of de nood aan preventief onderhoud op en brengt de leidinggevende of de onderhoudsdienst hiervan op de hoogte

Specifieke Activiteiten

● Bereidt de kleur van verblendmateriaal voor en verwerkt het (J141001 Id23916-c)
- - Verwerkt het verblendmateriaal in de juiste vorm en kleur volgens de gegeven richtlijnen

● Ontwerpt alle eenvoudige dentaal medische hulpmiddelen (J141001 Id18638-c/18640-c/8709-c)
- Digitaliseert modellen voor CAD/CAM-technologie
- Modelleert patronen digitaal voor toepassing van CAD/CAM-techniek
- Ontwerpt en begrenst kunststofprothesebasissen
- Ontwerpt de vorm van prothesebasissen volgens digitale werkmethoden
- Tekent de vorm van het patroon van de afneembare prothesebasissen op het model
- Kiest of ontwerpt de nodige retentiemiddelen volgens de opdracht

● Geeft richtlijnen aan de dentaaltechnische medewerkers tot het uitvoeren van de werkzaamheden (J141001 Id19057-c)
- Geeft richtlijnen aan de dentaaltechnische medewerkers
- Volgt de voortgang van de werkzaamheden op
- Werkt volgens de toegepaste fabricageprocedures en de productievorderingen
- Voert de tussencontroles uit
- Wisselt informatie uit met de dentaaltechnische medewerkers

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van fysica
● Basiskennis van algemene mechanica
● Basiskennis van elektriciteit
● Basiskennis van orthodontie
● Basiskennis van fysiologie
● Basiskennis mondpathologie
● Basiskennis scheikunde
● Basiskennis CAD
● Kennis van tandheelkundige terminologie
● Kennis van morfologie van de tanden (melkgebit en blijvend gebit)
● Kennis van nomenclatuur van de tanden (melkgebit en blijvend gebit)
● Kennis van anatomie van schedel, mond, kaakgewricht en kauwstelsel
● Kennis van de dentaal medische hulpmiddelen:
● Kennis van eenvoudige afneembare prothesen:
● partiële prothese in kunststof
● partiële prothese in metaal-kunststof
● totale prothese
● hybridische prothese op natuurlijke en/of implantaten
● …
● Kennis van eenvoudige vaste prothese:
● unitaire en samengestelde restauraties
● spalken
● constructies op implantaten in verschillende materialen
● …
● Kennis van de soorten eenvoudige apparaten voor orthodontie
● Kennis van beroepstekenen (CAD/CAM, potlood op model, …)
● Kennis van hygiëne, ontsmettingsregels en beroepsveiligheid
● Kennis van bedrijfsuitrusting, eigenschappen en werking van de gebruikte apparatuur
● Kennis van de eigenschappen en samenstelling van de dentaaltechnische materialen (metalen en niet-metalen)
● Kennis van boor-, slijp- en polijstmiddelen
● Kennis van verwerkingsmogelijkheden van de materialen
● Kennis van technieken en werkmethodes
● Kennis van sculptuur- en modelleertechnieken
● Kennis van statisch en dynamische opsteltechnieken voor tanden
● Kennis van soldeertechnieken
● Kennis van ergonomische principes

Cognitieve vaardigheden

● Het gepast kunnen communiceren met actoren (leidinggevende, collega’s, klanten, …)
● Het efficiënt kunnen samenwerken met collega’s
● Het kunnen uitwisselen van informatie met collega’s en leidinggevende
● Het kunnen rapporteren aan de leidinggevende
● Het kunnen opvolgen van de aanwijzingen van de leidinggevende
● Het zich flexibel kunnen opstellen
● Het kunnen toepassen van ergonomische technieken
● Het kunnen toepassen van economische principes
● Het kunnen toepassen van ecologische principes
● Het flexibel kunnen werken conform de procedures
● Het kunnen toepassen van veiligheids- en milieuvoorschriften
● Het kunnen gebruik maken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
● Het kunnen leren en het kunnen toepassen van nieuwe technieken voor de uitvoering van eenvoudige dentaal medische hulpmiddelen
● Het kunnen invullen van de fabricagefiche en het opdrachtdossier
● Het kunnen communiceren over het onderwerp met de leidinggevende en het kunnen voorstellen van eventuele aanpassingen van eenvoudige dentaal medische hulpmiddelen
● Het kunnen positioneren van de modellen in het gevraagde relatieapparaat volgens de patiëntgegevens bekomen met relatiebogen, en het kunnen nabootsen van de natuurlijke beetrelatie en occlusie van kaken en gebit voor eenvoudige vaste en afneembare prothesen
● Het kunnen opstellen van de tanden volgens het systeem aangepast aan het te construeren hulpmiddel bepaald door de leidinggevende waarbij gebruik gemaakt wordt van de prothetische hulplijnen en gegevens van de patiënt
● Het kunnen modelleren van was- of kunststofpatronen voor afneembare prothesebasissen in metaal volgens het aangereikte ontwerp
● Het kunnen modelleren van was of

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4