• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Dediščinski turizem (Heritage Tourism)

Dediščinski turizem (Heritage Tourism)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program je nastal iz sodelovanja med Fakulteto za humanistične študije, Fakulteto za turistične študije Turistico in Znanstveno-raziskovalnim središčem Univerze na Primorskem. Študijski program nudi znanja in kompetence na področju kulturne in naravne dediščine ter turističnega podjetništva, s poudarkom na aplikaciji dediščinskih vsebin v turistično ponudbo. Tako študentom zagotavlja izobrazbo, ki omogoča ustvarjalno delo v obetavni gospodarski panogi. Cilj študijskega programa je izoblikovati profil magistranta za potrebe dela v turistični panogi, kakor tudi samostojne podjetniške dejavnosti v turizmu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diploma na dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu, sprejetim pred 11. 6. 2004, z naslednjih študijskih področij: turizem, humanistika in družboslovje, naravoslovje.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu, sprejetim pred 11. 6. 2004, z drugih študijskih področij, če je kandidat pred vpisom opravil dodatne študijske obveznosti iz vsebin, ki so bistvene za nadaljevanje študija (osnove humanistike ali družboslovja ali turizma ali naravoslovja) v obsegu najmanj 10 kreditnih točk po ECTS in največ 60 kreditnih točk po ECTS. Število in nabor dodatnih študijskih obveznosti se kandidatom določi glede na smer predhodnega študija; o številu in vsebini obveznosti odločata pristojni komisiji UP FHŠ in UP FTŠ Turistice. Dodatne študijske obveznosti (diferencialne izpite) morajo kandidati za vpis opraviti pred vpisom v študijski program, pri čemer se lahko omenjene obveznosti opravljajo kot izbirni predmeti v okviru študija prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Število dodatnih študijskih obveznosti se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se študentu na njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni po predhodnem študiju, kot opravljene obveznosti.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu 1. stopnje z naslednjih študijskih področij: turizem, humanistika in družboslovje, naravoslovje.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih študijskih področij, če je kandidat pred vpisom opravil dodatne študijske obveznosti iz vsebin, ki so bistvene za nadaljevanje študija (osnove humanistike ali družboslovja ali turizma ali naravoslovja) v obsegu najmanj 10 kreditnih točk po ECTS in največ 60 kreditnih točk po ECTS. Število in nabor dodatnih študijskih obveznosti se kandidatom določi glede na smer predhodnega študija; o številu in vsebini obveznosti odločata pristojni komisiji UP FHŠ in UP FTŠ Turistice. Dodatne študijske obveznosti (diferencialne izpite) morajo kandidati za vpis opraviti pred vpisom v študijski program, pri čemer se lahko omenjene obveznosti opravljajo kot izbirni predmeti v okviru študija prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Število dodatnih študijskih obveznosti se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se študentu na njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni po predhodnem študiju, kot opravljene obveznosti.
POGOJ ZA VPIS: Uspešnim študentom, ki imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno izpitno oceno najmanj prav dobro (8), lahko pristojni organ članice univerze omogoči, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja en ali več visokošolskih zavodov. Pri tem hkrati odloči tudi o olajšavah pri takem študiju (oprostitve od obiskovanja predavanj, vaj idr.).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena dodiplomskega študija (70 % možnih točk). V primeru, da dodiplomski študijski program, ki ga je opravil kandidat, ni imel diplomskega dela (naloge) ali zaključnega projekta, se v primeru omejitve vpisa kandidatu upošteva povprečna ocena študija za vse možne točke.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela (30 % možnih točk).
POGOJ ZA PREHOD: Prehodi so možni med študijskimi programi 2. stopnje, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Pri prehodu se lahko priznavajo: primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; neformalno pridobljena primerljiva znanja.
MERILO ZA PREHOD: Povprečna ocena dodiplomskega študija (70 % možnih točk). V primeru, da dodiplomski študijski program, ki ga je opravil kandidat, ni imel diplomskega dela (naloge) ali zaključnega projekta, se v primeru omejitve vpisa kandidatu upošteva povprečna ocena študija za vse možne točke.
MERILO ZA PREHOD: Ocena diplomskega dela (30 % možnih točk).

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fhs.upr.si
Spletni naslov: http://www.fhs.upr.si
Telefon: (+386) 05 66 37 740

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister dediščinskega turizma - magistrica dediščinskega turizma
Other Qualification Awarded Term:

mag. ded. tur.

Awarding body:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 018A, Črnomelj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Zdraviliško naselje 012, Radenci

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Titov trg 005, Koper

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Obala 011A, Piran

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Glavni trg 001, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trg Edvarda Kardelja 003, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Krempljeva ulica 001, Ptuj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Bazoviška cesta 009, Sežana

Course location information:

Slovenija