• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Darba vides aizsardzība un ekspertīze - Prof. mag. studijas

Darba vides aizsardzība un ekspertīze - Prof. mag. studijas

Course Information

Profesionālā maģistra studiju programma “Darba vides aizsardzība un ekspertīze” sagatavo augsti kvalificētus, konkurētspējīgus un kompetentus speciālistus, vienlaikus iegūstot profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā un profesionālo kvalifikāciju „Darba aizsardzības vecākais speciālists”.
Studiju kursus vada augsti kvalificēta, labi motivēta un pieredzējusi akadēmiskā personāla komanda. Mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem ir iespēja apgūt vispusīgas zināšanas par pasaulē un Latvijā populārākajām darba vides risku novērtēšanas metodēm, ergonomiku, veselības veicināšanu un darba aizsardzības sistēmas kvalitātes vadīšanu.

Studiju Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus, kas var piedalīties komercsabiedrību, valsts vai pašvaldību dibināto institūciju vai sabiedrisko organizāciju darba un apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanā, veicot darba vides aizsardzības sistēmas organizēšanu, uzraudzību un ekspertīzi atbilstoši Latvijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības likumu un noteikumu prasībām.

LU apvienots pietiekoši augsts zinātniskais un akadēmiskais personāls, kas ļauj realizēt ne tikai studiju programmas mērķi, bet arī no tā izrietošos uzdevumus:
•nodrošināt iespēju apgūt Programmu, iegūstot zināšanas un prasmes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par augstākās profesionālās izglītības valsts standartu (maģistra grādu darba aizsardzībā un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju darba aizsardzībā;
•nodrošināt iespēju apgūt profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju programmu darba aizsardzībā un vienlaicīgi iegūt darba aizsardzības vecākā speciālista profesionālo kvalifikāciju, kas nodrošina zināšanas un prasmes atbilstoši profesijas standarta „Darba aizsardzības vecākais speciālists” prasībām;
•dot iespēju programmā studējošiem radoši pielietot jaunākās zinātniskās atziņas darba un apkārtējās vides aizsardzības jomā, atspoguļojot to praksē, veicot risku novērtēšanu uzņēmumos, un pētnieciskā darbā;
•attīstīt studentos augstu profesionālo ētiku un komunikācijas prasmes;
•attīstīt studentos iemaņas patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšanai un publikāciju sagatavošanai;
•dot motivāciju tālākizglītībai un profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.

Darba iespējas

Absolvējot maģistra studiju programmu “Darba vides aizsardzība un ekspertīze”, absolventi strādā vietējās vai starptautiskās organizācijās, valsts institūcijās, kā arī kompetentās darba drošības pakalpojumu sniegšanas kompānijās par darba aizsardzības speciālistiem, ekspertiem, speciālistiem.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

1 gads (bez profesionālās kvalifikācijas ieguves) vai 2 gadi (ar profesionālās kvalifikācijas ieguvi)

Access requirements: 

1 g. studijas: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā ar kvalifikāciju „Darba aizsardzības vecākais speciālists”. 2 g. studijas: 1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs; 2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) citās izglītības jomās ar ne mazāk kā divu gadu darba pieredzi darba aizsardzībā; Iestājpārbaudījums:
1. Loģiskās domāšanas tests
2. Tests darba aizsardzības jomā
3. Situāciju uzdevumi.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 60 vai 120

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs darba aizsardzībā; Darba aizsardzības vecākais speciālists