• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Darba aizsardzība - Prof. mag. studijas

Darba aizsardzība - Prof. mag. studijas

Course Information

Studiju programmas mērķis:

sniegt kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un ar profesijas standartu prasībām saskaņotu izglītību, nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, papildināt pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, tādā veidā sagatavojot studējošos darbam darba aizsardzībā; attīstīt prasmi patstāvīgi analizēt un risināt vietējās attīstības plānošanas un darba aizsardzības problēmas; sagatavot starptautiskā līmenī konkurētspējīgus speciālistus ar vispusīgām, mūsdienu līmenim atbilstošām zināšanām darba aizsardzībā.

Studiju programmas saturs:

darba aizsardzības un drošības līdzekļi; ekonomikas un vadībzinību pamati; vides aizsardzība; darba un vides tiesību pamati; uzņēmējdarbības pamati; darba psiholoģija un pedagoģija; darba medicīna un arodveselība; ugunsdrošība; elektrodrošība; ķīmisko vielu izmantošanas drošība; u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas uzņēmumos, valsts iestādēs, dažādās institūcijās valsts un pašvaldības institūcijās, uzņēmumos, kopuzņēmumos, firmās, kur nepieciešami darba aizsardzības speciālisti.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība darba aizsardzības, vides aizsardzības, inženierzinātņu, fizikas vai ķīmijas jomās; bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze darba aizsardzībā. DU Uzņemšanas komisija var izskatīt atsevišķu citu izglītības tematisko jomu bakalaura vai 2. līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu absolventu pieteikumus studijām, gadījumā, ja pretendentam ir vismaz 2 gadu darba pieredze darba aizsardzībā, ko apliecina izziņa no darba vietas.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 1300 EUR gadā (2017./18.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Daugavpils Universitāte
Provider Contact Info: 

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
65422180, 65422922
du@du.lv
www.du.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs darba aizsardzībā; Darba aizsardzības vecākais speciālists