• EQF Home Page Icon

Qualification: Customs clerk

Customs clerk

Qualification Information

Registreren van de opdracht
● Ontvangt, verzamelt en/of vraagt transportdocumenten van goederen op bij de expediteur of rechtstreeks bij de klant en stelt het dossier (transit, douane, ...) samen (N120201 Id24376-c)
- Maakt een dossier aan door het registeren van ontvangen gegevens in het beschikbare softwaresysteem (software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens en kantoorsoftware)
- Controleert de correctheid van de door de opdrachtgever/klant aangeleverde documentatie en (factuur)gegevens
- Controleert, op basis van de door de klant verstrekte gegevens, de douanecode en -tarieven
- Geeft informatie door aan douanediensten en logistieke dienstverlener
- Waarborgt de correcte toepassing van de douaneprocedures

Opmaken van douaneaangiften
● Stelt documenten voor het (inter)nationale verkeer van de goederen op (douanefactuur, unieke administratieve aangifte, kredietbrief, ...) en controleert deze (N120201 Id9736)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Werkt met systemen van geautomatiseerde aangifte
- Verzamelt de nodige informatie over de klant en de goederen
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten, douanediensten/autoriteiten

● Volgt dossiers op m.b.t. de douaneaangifte en de douaneformaliteiten bij invoer, doorvoer en uitvoer (N120201 Id22838-c/22839-c/22840-c/22842-c/22843-c)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Werkt met systemen van geautomatiseerde aangifte
- Verleent assistentie bij de aanvraag van diverse documenten van (inter)nationale handel in het kader van aangifte, keuring,… van goederen
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten, douanediensten/autoriteiten

● Bereidt de facturering van transit- of douaneactiviteiten voor en volgt op (link tussen de klantenrekening bij de Douane en de interne boekhouding, betaling leveranciers, douaneheffingen, aangifte van uitwisselingen van goederen, ...) (N120201 Id23978-c)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Controleert of afspraken met dienstverleners / klanten werden nagekomen (bijv. enkel indien de betaling binnen is, volgt een vrijstelling)
- Communiceert met de financiële dienst indien afspraken met dienstverleners/klanten niet werden nagekomen

Controleren en van de aangiften
● Controleert de aangiften (co 01393)
- Controleert de opgemaakte douanedocumenten met de reële goederenstroom (b.v. a.d.h.v. de vrachtbrief)
- Controleert alle ingevulde documenten en aangiften met betrekking tot douaneverrichtingen
- Controleert of afspraken met dienstverleners/klanten werden nagekomen

Uitwisselen van informatie
● Informeert en adviseert klanten/overheidsinstanties over de formaliteiten met betrekking tot het (inter)nationale goederenverkeer (wettelijke bepalingen inzake douane, accijnzen, BTW, invoerrechten, belastingen, waarborgen, ...) (N120201 Id13749-c)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Raadpleegt gespecialiseerde documentatie (officieel aangifteformulier voor de douane, wisselkoers, ...)
- Blijft op de hoogte van nieuwe richtlijnen en regelgeving ivm douaneformaliteiten en –tarieven
- Past nieuwe richtlijnen in het dagelijks werk toe
- Verstrekt informatie over douane-, accijnzen- en BTW wetgeving en over douanetarieven en administratieve behandeling van opdrachten
- Beantwoordt douanetechnische vragen
- Wint informatie in over inklaringen en problemen omtrent inklaringen
- Contacteert de douanediensten bij onvolledige gegevens, twijfel- of probleemgevallen
- Waarborgt de correcte toepassing van de douaneprocedures

Oplossen van probleemsituaties
● Lost problemen op bij het registreren van de opdracht, het opmaken van de douaneaangifte, … (co 01041)
- Lost praktische problemen bij de uitvoering van douanering op
- Signaleert en rapporteert onregelmatigheden

● Behandelt douanetechnische dossiers (geschillen, ...) of maakt ze aan de betreffende dienst over (N120201 Id18164-c)
- Verzamelt documenten en bewijzen bij betwistingen
- Handelt, in samenwerking met collega’s/leidinggevende, geschillendossiers af
- Heeft, in samenwerking met collega’s/leidinggevende, contacten met douaneautoriteiten en externe autoriteiten (bijv. ambassade, vertegenwoordigers Europese Unie, …)

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van Duits (begrijpen van vakterminologie)
● Basiskennis van Engels (begrijpen van vakterminologie)
● Basiskennis van Frans (begrijpen van vakterminologie)
● Basiskennis van Authorised Economic Operator (AEO)
● Basiskennis van juridische procedures (administratief beroep kunnen inleiden)
● Kennis van de organisatie van de nationale en internationale logistieke keten
● Kennis van transportgeografie (wegennet, zee-, binnenvaartroutes, luchtvaartroutes, ...)
● Kennis van reglementering over internationale handel (Incoterms, ...)
● Kennis van de reglementering voor het goederentransport
● Kennis van de begrippen invoer, uitvoer en doorvoer
● Kennis van bedrijfseigen software en administratieve procedures
● Kennis van een softwarepakket voor het aanmaken van douaneaangiften
● Kennis van het tarief van invoerrechten en van nomenclatuur
● Kennis van de verschillende douanedocumenten
● Kennis van de berekeningsregels van de voor douane relevante indirecte belastingen
● Kennis van de administratieve verwerking van de opdrachten
● Kennis van de procedures en de voorwaarden voor het aanvragen van een vergunning en/of certificaat
● Kennis van het communautair douanewetboek
● Grondige kennis van formaliteiten voor invoer, doorvoer en uitvoer
● Grondige kennis van documenten die voorgelegd moeten worden om bevoorrechte tarieven te bekomen
● Grondige kennis van douanereglementering en -wetgeving, BTW en accijnzen
● Grondige kennis van entrepotregelingen en veredelingsverkeer
● Grondige kennis van goederencodes en douanetarieven
● Grondige kennis van de toepassing van (toekomstige) vereenvoudigingsprocedures

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen aanmaken van een dossier door het registeren van ontvangen gegevens in het beschikbare softwaresysteem (software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens en kantoorsoftware)
● Het kunnen controleren van de correctheid van de door de opdrachtgever/klant aangeleverde documentatie en (factuur)gegevens
● Het kunnen, op basis van de door de klant verstrekte gegevens, controlerende van douanecode en -tarieven
● Het kunnen doorgeven van informatie aan douanediensten en logistieke dienstverlener
● Het kunnen waarborgen van de correcte toepassing van de douaneprocedures
● Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
● Het kunnen werken met systemen van geautomatiseerde aangifte
● Het kunnen verzamelen van de nodige informatie over de klant en de goederen
● Het kunnen controleren van de opgemaakte douanedocumenten met de reële goederenstroom (b.v. a.d.h.v. de vrachtbrief)
● Het kunnen controleren van alle ingevulde documenten en aangiften met betrekking tot douaneverrichtingen
● Het kunnen beantwoorden van douanetechnische vragen
● Het kunnen raadplegen van gespecialiseerde documentatie (officieel aangifteformulier voor de douane, wisselkoers, ...)
● Het kunnen op de hoogte blijven van nieuwe richtlijnen en regelgeving i.v.m. douaneformaliteiten en -tarieven
● Het kunnen toepassen van nieuwe richtlijnen in het dagelijks werk
● Het kunnen uitwisselen van informatie met interne en externe diensten, douanediensten/autoriteiten
● Het kunnen controleren of afspraken met dienstverleners / klanten werden nagekomen (bijv. enkel indien de betaling binnen is, volgt een vrijstelling)
● Het kunnen communiceren met de financiële dienst indien afspraken met dienstverleners/klanten niet werden nagekomen
● Het kunnen verstrekken van informatie over douane-, accijnzen- en BTW wetgeving en over douanetarieven en administratieve behandeling van opdrachten
● Het kunnen inwinnen van informatie over inklaringen en problemen omtrent inklaringen
● Het kunnen verzamelen van documenten en bewijzen bij betwistingen
● Het kunnen, in samenwerking met collega’s/leidinggevende, aangaan van contacten met douaneautoriteiten en externe autoriteiten (bijv. ambassade, vertegenwoordigers Europese Unie, …)
● Het kunnen signaleren en rapporteren van onregelmatigheden
● Het kunnen contacteren van de douanediensten bij onvolledige gegevens, twijfel- of probleemgevallen

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen oplossen van praktische problemen (het registreren van de opdracht, het opmaken van de douaneaangifte, …) bij de uitvoering van douanering
● Het kunnen afhandelen van douanetechnische geschillendossiers
● Het kunnen opsporen van onregelmatigheden in dossiers en hierop passend en snel reageren

Motorische vaardigheden

● Geen motorische vaardigheden

Omgevingscontext

● De activiteiten van de douanedeclarant situeren zich binnen de douane- en/of expeditiekantoren of agentschappen.
● De douanedeclarant verricht zijn werk hoofdzakelijk in een kantoor aan een computer.
● Op een douaneagentschap kunnen er regelmatig pieken zijn van opdrachten die snel moeten worden afgehandeld, dit maakt dat het werkritme kan variëren doorheen de dag hetgeen stress kan veroorzaken.
● Bij de werkzaamheden moeten regels en procedures in acht worden genomen.
● Omdat de goederenstroom niet mag stilvallen wordt van de douanedeclarant de nodige flexibiliteit verwacht om alle documenten tijdig weg te krijgen en geschillen op te lossen.
● De douanedeclarant is in staat om voorbereidend werk te verrichten (= voorcreatie) bij alle vervoersmodi
● Het is mogelijk dat de douanedeclarant zich naar de haven moet begeven, op dat moment moet hij daartoe de vereiste veiligheidsmaatregelen volgen (bv. beschermende kledij aantrekken bij een fysieke verificatie).
● De douanedeclarant komt in contact met douaneambtenaren, exp

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5